Depressie deel 1

1.Depressie

Een depressie is een stemmingsstoornis met uiteenlopende gemoedstoestanden. Het kenmerkt zich door een zware neerslachtigheid met verlies van levensenergie en empathie. Depressie gaat met samenhangende verschijnselen zoals moedeloosheid, vermoeidheid, geen energie meer, gebrek aan plezier en interesse, overmatige behoefte aan slaap, concentratieproblemen en prikkelbaarheid. Er is weinig eetlust en motivatie. Je hebt geen interesse meer in plezier. Depressie uit zich als een bedrukt humeur. Een depressief persoon is passief, introvert, lusteloos, verdrietig en niet in staat vreugde en plezier te ervaren (‘anhedonie’). Afhankelijk van de intensiteit van het conflict varieert de aandoening van een aanhoudend gevoel van droefheid tot een ernstige, ‘klinische’ depressie (zie ook manische depressie) met slopende effecten op iemands welzijn. Een licht depressieve stemming heeft echter zeker zijn gunstige aspecten, omdat het een ruimte opent voor diepe introspectie en voor een creativiteit die verschilt van de levendige productiviteit van de manische toestand (zie Autistische Constellatie). Kunstenaars van alle tijden putten uit deze ‘productieve melancholie’, waarmee ze enkele van hun grootste werken creëerden. Bij kinderen en tieners wordt een depressieve stemming in de huidige psychiatrie beschouwd als een symptoom van ADD-Attention Deficit Disorder 

Oorzaken van depressie herkennen is zo belangrijk

Oorzaken zijn biologische conflicten en trauma’s. Teveel stress, een verstoorde hersenchemie en hormoonhuishouding, alcohol- drugs- en/of medicijngebruik (misbruik), ernstige fysieke klachten of levensbedreigende klachten zoals bijvoorbeeld kanker of trauma’s, verslavingen, slechte bloedsomloop en zuurstofopname maken je zwakker waardoor je weerstand tegen deze biologische schokken en trauma’s verminderd.  Intoxicatie schok van het lichaam, giftige stoffen in het bloed zullen de geest vergiftigen. Een negatief zelfbeeld als gevolg van negatieve emoties, trauma’s en biologische schokken die niet verwerkt worden en blijven hangen. Verlies van dierbaren, ingrijpende gebeurtenissen en ruzie. Een gebrek aan beweging, slechte levensgewoonten zoals roken en slechte voeding spelen eveneens een rol in het versterken van depressie. Ze verzwakken per slot van rekening je gezondheid. Andere oorzaken zijn emotionele en psychologische stress, sociale angststoornis, financiële druk, ongelukkig zijn in relaties en met jezelf, negatief zelfbeeld en gebrek aan activiteit, allemaal te maken met je eigen territorium. 

Onopgeloste conflicten spelen de zeer grote rol bij depressieve toestanden. Depressie is een psychische toestand (psychose) waarbij iemand zijn grip op de realiteit kwijt is. De biologische conflicten die verband houden met de temporale kwabben (grote hersenen) zijn in eerste instantie territoriumconflicten. Territoriumconflicten spelen een voorname rol bij depressie en manie. Het is zeer belangrijk dat je begrijpt hoe deze conflicten ontstaan zodanig dat je er iets tegen kunt doen.

Het heeft te maken met de gebieden in de hersenschors. De temporale kwabben of lobi temporales zijn een deel van de hersenen. Ze behoren tot het telencephalon en zijn gelegen aan beide zijkanten, ongeveer boven de oren. De temporale kwabben bevatten onder andere de hippocampi en de amygdalae. De temporale kwab is ook wel bekend als de slaapkwab en speelt een rol bij het onthouden en herkennen van mensen en het verwerken en het terughalen van herinneringen en het lange termijngeheugen. De slaapkwabben zijn niet zichtbaar op een dwarsdoorsnede. De rechter temporale kwab heeft betrekking op mannelijke territoriumconflicten (territoriumangst-conflict, territoriumverlies-conflict, territoriumergernis-conflict, territoriummarkeringsconflict), de linker temporale kwab met vrouwelijke territoriumconflicten (schrikangstconflict, seksueel conflict, identiteitsconflict, markeringsconflict), die worden geassocieerd met de ‘innerlijke ruimte’ van een vrouw, inclusief de voortplanting. In GNM verwijzen we daarom naar de rechter temporale kwab als naar het mannelijke territoriumconflictgebied en naar de linker temporale kwab als het vrouwelijke territoriumconflictgebied. Weet ook dat mannen een vrouwelijke aspect hebben en vrouwen een mannelijk aspect. Hetgeen ik net heb verteld geldt voor rechtshandigen, bij linkshandigen is het omgekeerd. Misschien wat ingewikkeld, maar ik tracht het uit te leggen omdat het belangrijk is om je eigen voorgeschiedenis in kaart te kunnen brengen en je de oorzaken van de conflicten beter kunt begrijpen, analyseren om dan vervolgens op te kunnen lossen. 

Wat zijn territoriumconflicten?

Territoriumconflicten hebben te maken met alles wat van jou is. De hersenschors gaat over territoriumconflicten. Dat kan gaan van mensen die ongewenst zijn binnengedrongen in je eigendom, er is iets verdwenen waar je aan gehecht was, ergernis van eigendom, verlies van je vrijheid, bedreiging door iets of iemand die je niet kent, maar ook geen affectie of geslachtsgemeenschap hebben, het gemis aan knuffels bijvoorbeeld in deze corona tijden. Binnen een relatie kan er ambras komen als ons territorium teveel betreden wordt. Maar ook intra of interpersoonlijke conflicten behoren tot de territoriumconflicten. Ik denk bijvoorbeeld aan waarde en belangenconflict, conflict als gevolg van persoonlijkheidsfactoren, misverstanden, communicatiestoornissen, gewapend conflict, schrikangsten, primaire strijd v. h. leven (voeding, leefruimte), verbale aanval, strijd om de macht en de verdediging van het eigen psychologisch territorium (gelijk krijgen, anderen domineren), vastleggen van je eigen grenzen maar ook bedreiging van je gezondheid door zware ziekten of verlies van dierbare naasten of familieleden. In het kort gezegd kunnen volgende zaken territoriumconflicten uitlokken. Ethisch: welke waarden vind je belangrijk om je leven rond uit te bouwen? Psychisch: welke wensen en verlangens wil je vervuld zien? Intellectueel: welke kennis wil je ontwikkelen? Fysisch: welke middelen heb je nodig om op materieel vlak je leven te ontwikkelen? Sociaal: welke plaats wil je in het sociale leven innemen. TERRITORIUMCONFLICT Probeer een antwoord te formuleren op volgende vragen: Wat is het verschil tussen de letterlijke en figuurlijke eigen plek? Verklaar het in eigen woorden: Je identiteit is de kern van ieders territorium. Wat is het verschil tussen privé domein, privé schuilplaats en persoonlijke ruimte? Wat is de band tussen individuele ervaring en territoriaal gedrag? TERRITORIUMCONFLICT De eigen plek als territorium: Figuurlijk: plaats die je inneemt als persoon (ik-grenzen) Letterlijk: fysieke ruimte Iemands territorium bestaat uit gebieden waar hij bijzondere deskundigheid bezit, initiatief neemt en verantwoordelijkheid neemt, ofwel gebieden waarover hij controle kan uitoefenen. Het gaat hierbij om fysieke ruimte en aspecten van ons sociale en intellectuele leven. De kern van ieders territorium is het zelf, je eigen identiteit. Autonomie, autonoom zijn, is controle hebben, de baas zijn over jezelf. En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan natuurlijk, maar ik heb maar twee uur. Dus depressie heeft te maken dat er een conflict aanwezig is in je eigen territorium van het zelf.

Vereenvoudigd: wanneer de linkerzijde van het lichaam het meest beladen is met conflicten, gaat het richting manie. Wanneer de rechterzijde van het lichaam meer beladen is gaat het richting depressie. Wanneer de lading wisselt van links naar rechts (afhankelijk van de omgeving en “sporen” waarmee ik herinneringen bedoel die je weer in het territoriumconflict duwen), is men manisch depressief. Of iemand manisch of depressief wordt hangt af van de getroffen gebieden in het zogenaamde territorium gebied aan de linkere- of rechter hersenschors en welke zijde sterker geaccentueerd is (sterker getroffen is). Aan de buitenkant kun je niet zien welke zijde het meest beladen en geaccentueerd is.

De drie voorwaarden voor de inslag van een Biologisch Conflict zijn:

  • Het gaat om een hoog-acuut dramatische situatie
  • Het gebeuren komt onverwachts, men kan zich niet op de situatie voorbereiden
  • Op het moment van de inslag is het individu fysiek of sociaal geïsoleerd. Hij of zij wordt niet “opgevangen”.

2. Constellatie grote hersenen, de moderne ziekten

Onder constellatie verstaat men het samenspel van factoren van twee of meerdere conflictzones (hamerse haarden) in de beide hersenhelften als gevolg van territoriumconflicten. Deze constellaties hebben niet automatisch lichamelijke ziekten tot gevolg. Bij het begin van de constellatie stopt de vorming van de conflictmassa. Het enige dat bij zware neerslachtigheid (depressie) kunnen voorkomen zijn wel hartklachten of hartzeer. Deze depressieve constellatie heeft neerslachtigheid als voornaamste kenmerk en  geen vreugde meer kunnen voelen, lichtere vormen zijn de “gevoelige mens”, schuchterheid en introvert worden. Het is omgekeerd bij manische constellatie dat zich kenmerkt met een rusteloze activiteit, overdreven opwinding, innerlijke gedrevenheid, ontbrekende gevoeligheid en empathie zoals niet kunnen luisteren, zich niet kunnen beheersen en overdreven goede stemming. Bij depressie neemt de vagotonie het over, bij manie is het sympathicotonie die sterk de overhand heeft. Daarmee bedoel ik het zenuwstelsel dat zich niet kan ontspannen bij manie en in de dagritme blijft hangen, bij depressie is de vagotonie dat de overhand heeft en in rustfase blijft overdag. Men komt niet echt wakker. Het zenuwweefsel is dus volledig betrokken bij depressie. Van zodra de normotonie (normale dag-nachtritme) weer in evenwicht is lost de depressie en manie zich op. 

Co-factoren die territoriumconflicten versterken

Eveneens onbegrip, een diagnose van kanker of andere zware ziekten, levensbedreigende klachten kan tot depressie leiden. Angsten, fobieën en onzekerheid creëren giftige hormonen in het lichaam waardoor de spijsvertering niet naar behoren kan werken. vervolgens nog eens gecombineerd met het verkeerd gebruik van de zintuigen kunnen depressie veroorzaken. ik denk maar aan de aanhoudende angstberichten in de media of straatlawaai, het zien van negatieve beelden zijn enkele voorbeelden van verkeerd gebruik door de zintuigen. Depressie versterkt in de geest als gevolg van obstakels en hindernissen in de ervaring waarbij je jezelf niet kunt uitdrukken. Lang slapen maakt depressie ook zwaarder omdat het chronisch vermoeidheid in de hand werkt. Omgekeerd zal een depressie waarbij te weinig wordt geslapen, en teveel in beweging zijn samen met mentale instabiliteit (negatief zelfbeeld dat omslaat tot overmatig praten lachen zingen en dansen) richting manie uiteindelijk leiden tot burn-out.

Extra stress door een schokkende ervaring en dit niet kunnen uiten kan leiden tot de ontwikkeling van depressie. Bijvoorbeeld, sterfgeval van een geliefde, trauma’s, life event enzovoort. Stress door een negatief zelfbeeld ‘de innerlijke criticus’, te streng geweten, onbegrip, eenzaamheid en lage eigenwaarde hebben grote schadelijke gevolgen op de ontwikkeling van je bewustzijn. Perfectionisme en fanatisme waarbij je levensenergie verliest aan het goed zijn in plaats van te gebruiken voor je authenticiteit putten je uit en houdt depressie in stand. Slechte opvoeding op school, problemen met de puberteit en trauma’s in de kindertijd kunnen tot posttraumatische klachten leiden op psychologisch niveau. Ziekmakende relaties zijn eveneens sterk uitputtend. Effecten van negatieve ervaringen zetten zich altijd vast op het zenuwstelsel. Zenuwcellen hebben een soort terugkoppelingssysteem waardoor negatieve en positieve ervaringen opgeslagen worden. Dat blokkeert zowel fysieke, mentale en emotionele beweging en ontwikkeling. zo ontstaan de territoriumconflicten. Andere zaken die eveneens de depressie versterken zijn: gebrek aan vooruitzicht, negatief nieuws over je gezondheid of levensverwachting. 

Gebrek aan zonlicht en licht in het algemeen. We kunnen ook spreken van seizoensdepressie (tijdens donkere wintermaanden). Het weinige licht tijdens de winter is een factor die depressie en ook zelfmoord kan veroorzaken. Het versterkt conflictueuze situaties. Dit geldt ook voor mensen die constant onder kunstlicht leven. Een mens heeft het volledige lichtspectrum van de zon nodig om goed te kunnen functioneren.Gebrek aan licht veroorzaakt problemen bij de productie van serotonine en melatonine. Gevolgen zijn: meer vermoeidheid, somberheid, geen behoefte aan sociale contacten, apathie en passiviteit, concentratieproblemen, agitatie, verminderde behoefte aan intimiteit en seks, gewichtstoename en vooral toenemende drang aan koolhydraten, voornamelijk suikers en snoep hetgeen de spijsvertering en stofwisseling zwaar overbelast. Het werkt verzwakkend waardoor je minder energie hebt om territoriumconflicten op te lossen.

Zielsoorzaken van depressie is veel voorkomend. Het niet kennen van je doel en zin hier op aarde. Zeer vage levensopdracht met een gebrek aan visie, meestal door onbewuste zelfafwijzing. Geen verbinding voelen met het grotere geheel. Problemen met de identiteit, je plek gewoon niet kunnen vinden. Spiritualiteit is enorm zweverig en je leeft materialistisch. Geen zingeving, doelstelling en verbinding voelen en ervaren. Het gaat ook over het gebrek aan ervaren voorbij het mentale zoals ruimte, eenheid, en bewustzijn. Geen betekenis kunnen geven aan je leven door dienstbaarheid, geen zingeving hebben. Mocht je problemen hebben met al deze zaken om deze beter in kaart te brengen zodat overzicht en inzicht jou helpen deze territoriumconflicten op te lossen. Ik kan je erbij helpen. Het is mijn job om conflicten te helpen opsporen en je eigen kracht terug te vinden.

Wat kun je nu al doen bij deze territoriumconflicten?

Bij depressie is het belangrijk te leren om jezelf te zijn naar je eigen authenticiteit.

1)- Het conflict en zijn eventuele sporen te achterhalen en op te lossen vereist inzichten hoe het onderbewuste werkt. Dat is zeer belangrijk om je onderbewuste waar alles onbewust zit opgeslagen te leren kennen. Met sporen bedoel ik zaken of gebeurtenissen die verband houden met het conflict. Veel conflicten zitten reeds lang geïsoleerd waarbij geduld een vereiste is om het op te lossen. Op het moment van het conflict (bij depressie zijn het dus territoriumconflicten) slaat het onderbewustzijn alle begeleidende elementen van de schok op. Deze elementen worden in ons onderbewustzijn opgeslagen onder de rubriek “alarmsignalen”, en als we met deze elementen in contact komen kan het conflict opgeroepen worden. Bedenk dat het onderbewuste absoluut niet kan nuanceren en ook geen onderscheid kan maken of iets in de realiteit gebeurt of dat het gebeurt in je verbeelding. Dezelfde neuronetwerken worden geactiveerd als je met de sporen in contact komt, fysiek of metafysisch maakt geen verschil uit.

2)- Begrijp dus dat alle begeleidende omstandigheden ook zintuigelijke indrukken zijn die rond het conflict worden opgenomen en opgeslagen. bijvoorbeeld bepaald epollen (berken of gras e.a.) of schimmelsporen in de lucht, bepaalde geuren, ik denk aan parfums maar ook stank, weersinvloeden zoals wind, kou, hitte, bepaalde soorten muziek, bepaalde kleuren, bepaalde stemmen enzovoort kunne dus sporen zijn van een territoriumconflict of andere conflicten. Maar in het bijzonder voedingsmiddelen die men tijdens een conflict consumeert kunnen belangrijke sporen vormen. Deze uiten zich dikwijls ook als allergieën. Ik denk hierbij aan patiënten die een chemokuur hebben gehad en de volgende dagen misselijk waren en toch hebben gegeten, kunnen een spoor of allergie voor deze voedingsmiddelen ontwikkelen. Het gebeurt ook bij kinderen, bijvoorbeeld een kind zit samen met zijn ouders te eten en plots haalt de vader hevig uit naar de moeder. Hetgeen het kind op dat moment eet zal later allergische reacties veroorzaken. Dit geldt ook voor lichamelijke indrukken. Zodra een zintuig indruk met een waarschuwingssignaal in de database van het onderbewuste overeenstemt gaan de hersenen ogenblikkelijke reageren met “opgelet: conflict dit of dat, het speciaalprogramma opstarten. Door conflict sporen herinnert het onderbewuste zich het oer- of het ontstaan van het territoriumconflict en start het programma en val je terug in depressie. Het weer of het seizoen kan ook een spoor zijn. Dit is de reden waarom sommige mensen depressief worden als het regent of in de late herfst, als de dagen korter worden. Vele conflicten worden verzameld in onze vroege kinderjaren. Positief uitgedrukt vormen deze vroege conflicten ons wezen en karakter.

Voorbeeld: als een kind zijn eerste contact met water positief is, zal dit bepalen of hij zich goed zal voelen in het water of dat hij het juist zal vermijden. Beleeft het kind tijdens het eerste contact met water een conflict, bijvoorbeeld bijna verdronken zijn, dan wordt water sowieso een spoor. Het water wordt opgenomen in de database van alarmsignalen van het onderbewuste. Hoewel het kind zich het voorval niet meer zal herinneren, zal zijn bloeddruk toch telkens sterk verhoogd zijn na het zwemmen. Bij depressie en manie spelen de omgevingsfactoren tijdens zelfafwijzing een grote rol bij het ontstaan van sporen. Bijvoorbeeld een te strenge ouder en veel gestraft zijn tast de eigenwaarde diep aan. Als kind mishandeld zijn bijvoorbeeld, ook geestelijke mishandeling, hoeft niet altijd fysieke mishandeling te zijn. Het kind geeft liefde aan de ouders en krijgt een pak slaag terug. Het kind wordt verbaal steeds gekleineerd. Het kind denkt “ik ben niet goed genoeg”, wordt letterlijk een spoor in het onderbewuste dat bij depressie een belangrijke eigenschap is en dat zich steeds herhaalt. Neerslachtigheid is een gebrek aan eigenwaarde. 

Omgevingsfactoren van hoe het kind leefde tijdens het conflict kunnen ook sporen worden. Bepaalde geuren, ruimtes, stemmen, weersomstandigheden toen het kind het conflict beleefde, kunnen zich als sporen vastzetten in het onderbewuste. Opmerking: een spoor veroorzaakt steeds opnieuw een recidief (terugvallen in de ziekte of depressie) en start het programma van neerslachtigheid. Wanneer de conflicten (bij depressie is het altijd een constellatie) volledig is opgelost, is het spoor ook opgelost. Sporen en recidieven vormen de basis van alle allergieën en hooikoorts.

3)- Naast het opsporen van de conflicten en sporen, een soort anamnese of voorgeschiedenis stellen en begrijpen om het conflict te kunnen oplossen is natuurlijk de positieve wil van de persoon en de moed te verzamelen een hoofdvereiste om de uitdaging met zichzelf aan te gaan om te kunne groeien in bewustzijn. Daarbij is bij de persoon natuurlijk de bereidwilligheid nodig om zowel innerlijk als uiterlijk diepgaand te veranderen, ten bate van de eigen verdere ontwikkeling, contact met de ziel en de verbinding met het spirituele. Ik kan al enkele tips meegeven: oefen om dankbaar te zijn voor het positieve dat het leven je al gegeven heeft. doe iets goeds voor andere mensen. Begrijp dat depressieve mensen vaak te geconcentreerd zijn op zichzelf en zich ook slachtoffer voelen. Door te geven, het hoeft zeker niet altijd materieel te zijn, liefde, vriendelijke woorden, dankbaarheid kan men boven de rol van slachtofferschap uitstijgen.

4)- Help de persoon of jezelf de verbanden kennen en de sporen van de herkende conflicten opsporen. dat zal de persoon met depressie al helpen om zijn of haar angst te doen verdwijnen. Het beste is dat te bereiken met het hart (invoelingsvermogen) en het intellect (ofwel het weten). Goed luisteren naar de depressieve persoon geeft veel vertrouwen waarbij de persoon zich begrepen kan voelen. De persoon in ieder geval bevrijden van kwellende angsten en onzekerheden, zorgen voor ontspanning. Het onderbewuste speelt een beslissende rol, wat ik bedoel is als je vanuit het verstand het conflict wilt oplossen is het het goed maar niet voldoende. Want het is niet zo simpel. Het gevoelsniveau en emoties waarin de biologische conflicten zijn geworteld hebben eigenlijk weinig te maken met intellect en nuchter verstand. Het onderbewuste verbeeldt een wezenlijke, ja zelfs het grootste deel van onze psyché. het herbergt een grote schat aan ervaring en ook sporen. Vergeleken met een auto stelt het onderbewustzijn de chassis, de carrosserie en de motor voor. Het dag bewustzijn is louter het stuurwiel.

Begrijp dat het voor mannen moeilijker is om over hun emoties te spreken dan bij vrouwen. Wellicht een reden waarom vrouwen langer leven dan mannen. Maar hoe eerder en uitvoeriger we kunnen praten over het conflict dat we hebben meegemaakt, des te sneller kom je uit de conflict activiteit. Met begrip praten en volledig zonder oordeel verzacht het lijden van de persoon. Ik denk altijd aan de zes woordjes dat ik steeds gebruik: onvoorwaardelijk liefde, onschuld, mededogen, zachtheid, dankbaarheid en vergeving, altijd op de eerste plaats voor jezelf. Een conflict is pas opgelost wanneer de betrokkene erom kan lachen. 

De helingsfase van depressie en manie

De helingsfase: Wat manie betreft is de persoon na het oplossen van het conflict niet langer manisch maar voelt hij zich moe en lui. Wat depressie betreft; tijdens de helingsfase verandert de geagiteerde depressie (sympathicotonie) in een opgeluchte depressie (vagotonie). De twee soorten depressies zijn echter van een aanzienlijk verschillende kwaliteit. Terwijl de geagiteerde depressie (conflict actieve fase) zich voordoet als rusteloosheid, nervositeit, irritatie, allerlei vluchtige gedachten en slaapproblemen, is de persoon tijdens de opgeluchte depressie (helingsfase) extreem moe en slaapt overmatig (hypersomnie). Langdurige conflict activiteit (hangend conflict) en een langdurige helingsfase (hangende heling) leiden tot een chronische, langdurige depressie, dysthymie genaamd. In de conventionele geneeskunde kan aanhoudende vermoeidheid ook worden gediagnosticeerd als ‘chronisch vermoeidheidssyndroom’. Zie vorige seminar over CVS

Sporen die werden ingesteld op het moment dat de conflicten voor het eerst plaatsvonden versterken een manische ofwel depressieve stemming. Op een depressie-gerelateerd spoor trappen verdiept de depressie; op een manie-gerelateerd spoor trappen heft de depressie op en verhoogt de manie. Daarom kan een manisch spoor bewust worden gebruikt om uit een depressieve stemming te geraken. Sporen en terugvallen in de conflicten reactiveren ook een constellatie nadat een van de twee conflicten (of beide) tijdelijk waren opgelost. In wezen is een spoor (een bepaalde locatie, persoon, situatie, geluid, geur) als een ‘allergie’ die aanleiding geeft tot een herhaling van de manische of depressieve stemming en gedragingen. Belangrijk is om het conflict op te lossen zodat het spoor ook opgelost kan worden.

OPMERKING: Stress (algemene stress) en stimulerende middelen zoals koffie of energiedrankjes, evenals medicijnen en drugs met sympathicotone eigenschappen versterken een manische of depressieve stemming. Bijkomende conflicten die verband houden met de temporale kwabben versterken de manie of depressie significant. 

De eerste stap die nodig is om een constellatie te downgraden is het identificeren van de tijd en omstandigheden van het tweede conflict (zie conflict volgorde), die de constellatie en de daarmee verband houdende geestelijke symptomen hebben geactiveerd. Het type constellatie (Postmortale Constellatie, Autistische Constellatie, Agressieve Constellatie, Zweef Constellatie, Hoor Constellatie, enz.) kan worden afgeleid uit de emoties, gedachten en gedragingen van de persoon. Het ontwikkelen van manieren om conflict sporen te vermijden is bedoeld om de conflict activiteit op een zo laag mogelijk niveau te houden. Bij een gedowngradede constellatie voelt een persoon zich over het algemeen redelijk goed, vooral als de manische stemming dominant is. 

Een ander groot probleem bij vele mensen met depressie is het steeds terugvallen in conflict. Wederkerende conflicten of recidieven. De persoon in kwestie met depressie wordt na een korte of langere pauze opnieuw getroffen door het oorspronkelijke conflict. Dit kan veroorzaakt worden door een herhaling van het conflict ofwel door een conflict spoor. De intensiteit is in deze herhaling meestal geringer omdat we het conflict kennen, maar nog niet volledig is opgelost. Herhalende ergernis door conflict sporen op het werk bijvoorbeeld of een voortdurende strijd met je partner of iemand anders. Conflict Sporen en recidieven doen zich ook vaak voor in herinneringen en dromen. En zoals ik al eerder zei, het onderbewuste kan geen onderscheid maken met wat echt in de realiteit gebeurt of in je eigen verbeelding. Op die manier kan een persoon met depressie zijn eigen conflict niet oplossen, blijft in voortdurende stresstoestand en komt niet in de genezing. dat noemen we hangende conflict activiteit dat bij depressie vaak voorkomt. Het is éénfasig en dat leidt tot uitputting en verlies van levensenergie. Het is zo belangrijk om hulp te vragen en je eigenwaarde op te krikken, het zelfbeeld positief maken. Daar ga ik nu verder op in.

Disclaimer:

Dit naslagwerk heeft als doel u betrouwbare informatie te verstrekken over het onderwerp dat behandeld wordt. Er is alles in het werk gesteld om dit naslagwerk zo compleet en nauwkeurig mogelijk te maken. De aangeboden informatie kan, ondanks alle zorgvuldigheid, onjuistheden bevatten. Het doel van dit naslagwerk is om te onderwijzen. Zowel de schrijver als de uitgever zullen door geen persoon of instantie aansprakelijk gesteld noch verantwoordelijk geacht kunnen worden voor welk verlies, schade of letsel dan ook dat veroorzaakt is of waarvan aangenomen wordt dat het direct of indirect veroorzaakt is door de informatie die dit naslagwerk bevat. Het gebruik van de informatie die in dit naslagwerk aan bod komt, is geheel voor rekening van de lezer. De lezer moet zijn eigen oordeel vellen of een holistisch medisch expert of zijn persoonlijke arts raadplegen voor specifieke toepassingen bij zijn individuele problemen. De informatie die hierin gepresenteerd wordt, is op geen enkele manier bedoeld als vervanging van medische diagnostiek en/of behandeling. Indien u vragen heeft over uw gezondheid, raadpleeg dan een medisch bekwaam persoon.

Related Articles

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *