Depressie deel 2

Manische depressie

Een manische depressie gaat gepaard met conflictactiviteit waarbij beide temporale kwabben betrokken zijn. De impact van het tweede conflict ligt in de temporale kwab van de tegenoverliggende hersenhelft. Het individu bevindt zich in een temporale kwabconstellatie en is manisch depressief, wat in de reguliere geneeskunde omschreven wordt als een bipolaire stoornis. 

Dit betekent dat de stemming voortdurend wisselt tussen manisch en depressief. De ernst van de stemmingswisselingen en psychoses is afhankelijk van de intensiteit van de conflicten. Als één of beide conflicten dominant blijven, ontstaat een aanhoudende manische, depressieve of manisch-depressieve stemming. Niet te verwarren met een primaire manische of primaire depressieve stemming die verschilt van een manische depressie die bipolair is. Een manisch depressieve toestand gaat gepaard met zeer specifieke geestelijke symptomen en gedragingen die bepaald worden door de exacte combinatie van conflicten in een bijzondere constellatie. 

Wanneer de zwaardere intensiteit van de conflictactiviteit (massa) op de rechtertemporale kwab ligt, is het individu depressief. Wanneer de zwaardere intensiteit van de conflictactiviteit (massa) op de linkertemporale kwab ligt, is het individu manisch. Stresstoestanden, stimulerende zaken zoals alcohol, drugs, koffie, medicijnen en energiedrankjes die het lichaam in een sympathicotonie brengen (of dagfase) versterken de manische of depressieve stemming. Ook nieuwe bijkomende conflicten die verband houden met de temporale kwabben versterken de manie of depressie significant. 

Vrouwelijk conflictgebied = anima, passieve terugtrekking, linkertemporale kwab. Mannelijk conflictgebied = animus, actieve verdediging, vechten, rechtertemporale kwab. Twee conflicten in linkertemporale kwab = manie, twee conflicten in rechtertemporale kwab = depressie. Eerste conflict in linkertemporale kwab en tweede in rechtertemporale kwab of eerste conflict in rechtertemporale kwab en tweede in linkertemporale kwab = manisch-depressieve stemming.

Enige voorzichtigheid met het oplossen van conflicten

Op het moment van het conflict slaat het onderbewustzijn alle begeleidende elementen van de schok of het trauma op. Het onderbewustzijn is een soort databank waar al deze elementen worden opgeslagen in de rubriek ‘alarmsignalen’. 

Deze kunnen weer opgeroepen worden wanneer we met een nieuwe ervaring in contact komen. Alle begeleidende omstandigheden worden als zintuiglijke indrukken, die rond het conflict zijn waargenomen, opgeslagen. In wezen is een spoor een geluid, locatie, situatie, mens of geur en geeft net als een allergie aanleiding tot een herhaling van de manische of depressieve stemming en gedragingen.

Als men op een spoor ‘trapt’ dat gerelateerd is aan de manie of depressie, zal dit de manische of depressieve stemming versterken. Dit betekent dat, wanneer men op een manie-gerelateerd spoor trapt, men de depressie kan opheffen. Op een depressie-gerelateerd spoor trappen, versterkt dan weer de depressie. Een manie-gerelateerd spoor kan dus bewust worden gebruikt om uit een depressieve stemming te geraken. Sporen en terugval in het conflict kunnen een constellatie reactiveren, zelfs nadat één of beide conflicten tijdelijk zijn opgelost.

Psychotische aanvallen 

Psychotische aanvallen met plotselinge emotionele, geestelijke en gedragsveranderingen ontstaan wanneer een extra conflict inslaat in de rechter- of linkertemporale kwab. De impact ervan kan een matige tot acuut ernstige manische of depressieve toestand veroorzaken. 

Het terugvallen in dezelfde conflicten of op emotioneel beladen sporen trappen, kan je ook tot ernstige manische of depressieve toestand brengen met terugkerende psychotische aanvallen. Dit staat bekend als de ‘posttraumatische stressstoornis’ (PTSS), waarbij de persoon het trauma opnieuw ervaart door angstaanjagende herinneringen aan de gebeurtenis, vergezeld van typische, fysieke sympathicotone symptomen zoals misselijkheid, overmatig zweten en een verhoogd hartritme.

Psychotische aanvallen kunnen ook ontstaan wanneer een nieuw DHS een constellatie completeert of tijdens een genezingscrisis, nadat één of beide conflicten zijn opgelost. Tijdens de epileptoïde crisis is er steeds een korte, meer hevige reactivering van het conflict en zijn de symptomen veel heviger dan tijdens de conflictactieve fase. 

Bij een zware constellatie kan de Epileptoïde Crisis een acute psychotische aanval veroorzaken. In het geval van een dubbele Epileptoïde Crisis, die optreedt wanneer beide conflicten rond dezelfde tijd zijn opgelost, is de psychotische aanval bijzonder ernstig en kan deze 3 tot 5 dagen duren. Dit geldt specifiek voor de corticale constellaties (in de hersenschors). Een acute dubbele Epileptoïde Crisis van een Hersenstam Constellatie, inclusief een Nierverzamelbuizensyndroom Constellatie, kan een volledige mentale stillegging met extreme onrust en angst veroorzaken. Terugkerende dubbele Epileptoïde Crisissen worden veroorzaakt door conflictsporen en volgens Dr. Hamer kan een dubbele epileptoïde crisis al een week na de conflictoplossing plaatsvinden. 

Depressie om gevaarlijke epileptoïde crisissen te voorkomen

Indien de constellatie acuut is, is het aan te raden om het conflict niet volledig op te lossen, maar te downgraden waarbij men een deel van de conflictmassa weg kan nemen om de conflictintensiteit en de daarbij horende stress te verminderen. We hebben geleerd dat de constellatie het individu beschermt om gevaarlijke epileptoïde crisissen op orgaanniveau te voorkomen. Het doel is om de ​​hyperconstellatie om te vormen tot een hypoconstellatie.

De doelstelling is om complicaties te voorkomen die mogelijk optreden tijdens de helingsfase, zowel in de conflict-gerelateerde organen of weefsels als op hersenniveau. De omvang van de epileptoïde crisis in de genezingsfase wordt meebepaald door de intensiteit en de duur van het conflict.

Volgens Dr. Hamer verdwijnt een acute psychotische aanval door het toepassen van deze methode binnen 3 tot 4 maanden, zonder medicatie. In GNM is het gebruik van medicatie slechts een tijdelijke maatregel, bedoeld voor het bewerkstelligen van de veiligheid van de persoon (dit onderzoek, gepubliceerd in 2017 in Journal of Mental Health, toont aan dat antipsychotica, wanneer die gedurende een langere periode worden ingenomen, de eigen bijdrage van individuele inspanning van de persoon verminderen, wat de kans op functioneel herstel verkleint).

Constellatie downgraden

Stap 1: identificeren van de tijd en omstandigheden van het tweede conflict die de constellatie hebben gevormd en de daaruit vloeiende geestelijke symptomen hebben geactiveerd. Zie conflictvolgorde in de volgende voorbeelden. 

Stap 2: het type constellatie vaststellen: Postmortale Constellatie, Autistische Constellatie, Agressieve Constellatie, Zweef Constellatie, Hoor Constellatie, enz., wat kan worden afgeleid uit de emoties, gedachten en gedragingen van het individu. 

Stap 3: een hersenscan, indien beschikbaar, toont de Hamerse Haard in het betrokken hersenrelais.

Stap 4: de rijpingsstop is een ander belangrijk diagnostisch criterium, omdat hierdoor vrij nauwkeurig kan worden ingeschat op welke leeftijd het tweede conflict zich voordeed.

Vanaf dat moment kunnen we specifieke vragen stellen over het conflict dat rond die tijd is ontstaan. Het ontwikkelen van manieren om conflictsporen te vermijden, is bedoeld om de conflictactiviteit op een zo laag mogelijk niveau te houden. Bij een gedowngradede constellatie voelt een persoon zich over het algemeen redelijk goed, vooral als de manische stemming dominant is.

Bij constellaties is het niet belangrijk om te weten of het conflict partnerzijde of moeder- /kindzijde is gerelateerd. Wel is het belangrijk om het principe van geslacht, lateraliteit en de hormoonhuishouding toe te passen, om de volgorde waarin de conflicten zijn geregistreerd in de temporale kwabben, in te schatten en vast te stellen om welk soort conflicten het gaat die de manische depressie veroorzaken. 

Rechtshandige man met normale hormoonstatus NHS

Een mannelijk territoriumconflict bij een man met een normale hormoonstatus is vanuit biologisch oogpunt het eerste conflict. Mannelijke territoriumconflicten zijn: territoriumangstconflict, territoriumverliesconflict, territoriumergernisconflict, territoriummarkeringsconflict. Als de man rechtshandig is, registreert het conflict zich in de rechtertemporale kwab die het mannelijk conflictgebied bevat.

Wanneer een rechtshandige man lijdt aan een territoriumverliesconflict, bijvoorbeeld bij het verlies van zijn werkplek, is het relais van de kransslagaders betrokken. Tijdens conflictactiviteit is de man depressief en ervaart hij een primaire depressie. Bij de impact van het conflict in het mannelijke conflictgebied daalt het testosterongehalte en wordt het oestrogeengehalte bijgevolg relatief hoger.

Het tweede conflict is daarom een vrouwelijk conflict, zoals een schrikangstconflict, seksueel conflict, identiteitsconflict of markeringsconflict. Als de man bijvoorbeeld een seksueel conflict ervaart (door bv. seksuele afwijzing of verlies van een seksuele partner), gaat het conflict naar het relais van de kransaders in de linkertemporale kwab. Bij het tweede conflict is hij manisch-depressief en in constellatie, in dit geval in een Postmortale Constellatie.

Linkshandige man met normale hormoonstatus NHS

Voor een linkshandige man met een normale hormoonstatus is het eerste conflict ook een mannelijk territoriumconflict. Hoewel het conflict op een mannelijke manier wordt ervaren, registreert het conflict zich in het vrouwelijke conflictgebied, omdat het conflict bij linkshandigen wordt overgeheveld naar de andere hersenhelft, dus naar het corresponderende hersenrelais in de linkertemporale kwab.

Dit betekent dat het relais van de kransaders is betrokken bij de linkshandige man die lijdt aan een territoriumverliesconflict. De man is tijdens de conflictactieve fase manisch en hij ervaart een primaire manie. De impact van een conflict in de linkertemporale kwab leidt naar een daling van het oestrogeengehalte en bijgevolg wordt het testosterongehalte beduidend hoger. 

Het tweede conflict is bijvoorbeeld een ander mannelijk territoriumverliesconflict, dat het relais van de kransslagaders in de rechtertemporale kwab treft. Bij het tweede conflict is hij manisch-depressief. Als beide territoriumconflicten een seksueel aspect hebben, bevindt hij zich in een Casanova Constellatie.

Opmerking: bij een linkshandige man met een normale hormoonstatus wordt een Temporale Kwab Constellatie altijd veroorzaakt door twee territoriumconflicten.

Rechtshandige man met een lage testosteronstatus LTS

Voor een man met een lage testosteronstatus kan het eerste conflict alleen een vrouwelijk conflict zijn, zoals een schrikangstconflict, seksueel conflict, identiteitsconflict of markeringsconflict. Als de man rechtshandig is, registreert het conflict zich in de linkertemporale kwab die het vrouwelijk conflictgebied bevat.

Wanneer een rechtshandige, oudere man een schrikangstconflict ervaart, bijvoorbeeld vanwege de onverwachte dood van zijn vrouw, gaat het conflict naar het strottenhoofdslijmvlies. Tijdens de conflictactiviteit is hij manisch en ervaart hij een primaire manie. Bij de impact van het conflict in het vrouwelijke conflictgebied neemt het oestrogeengehalte af en bijgevolg neemt het testosterongehalte toe.

Het tweede conflict is steeds een ​​mannelijk territoriumconflict, bijvoorbeeld een territoriumergernisconflict dat naar maag-, alvleeskliergangen- of galwegenrelais gaat in de rechtertemporale kwab. Bij het tweede conflict is de man manisch-depressief en in constellatie, in dit geval in een Autistische Constellatie.

Linkshandige man met lage testosteronstatus LTS

Een linkshandige man met laag testosterongehalte ervaart het eerste conflict ook als een vrouwelijk conflict. Hoewel het conflict op een vrouwelijke manier wordt ervaren, registreert het conflict zich in het mannelijk territoriumconflictgebied. Omdat het conflict bij linkshandigen wordt overgeheveld naar de tegenoverliggende hersenhelft, is het relais van het bronchiaal slijmvlies in de rechtertemporale kwab betrokken.

Als een linkshandige oudere man, die reeds een lagere testosteronstatus heeft, een schrikangst ervaart, gaat het conflict naar het relais van het bronchiaal slijmvlies. Tijdens de conflictactiviteit is hij depressief en ervaart hij een primaire depressie. Bij de impact van het conflict in het mannelijke conflictgebied daalt het testosteronniveau verder, waardoor het oestrogeenniveau aanzienlijk hoger wordt.

Daarbij is het tweede conflict een ander vrouwelijk conflict, bijvoorbeeld een identiteitsconflict, wat kan te maken hebben met het niet weten waar je bijhoort. Dit conflict gaat naar het relais van het rectum gelegen in de linkertemporale kwab. Bij het tweede conflict is de man manisch-depressief en in constellatie, in dit geval in een Mythomane Constellatie.

Voor een linkshandige man met een lage testosteronstatus wordt een temporale kwab constellatie altijd veroorzaakt door twee vrouwelijke conflicten. 

Rechtshandige vrouw met een normale hormoonstatus NHS

Een vrouwelijk conflict bij een vrouw met een normale hormoonstatus is vanuit biologisch oogpunt het eerste conflict. Vrouwelijke conflicten zijn: een schrikangstconflict, seksueel conflict, identiteitsconflict of markeringsconflict. Als de vrouw rechtshandig is, registreert het conflict zich in de linkertemporale kwab, die het vrouwelijk conflictgebied bevat.

Wanneer een rechtshandige vrouw aan een seksueel conflict lijdt, bijvoorbeeld na seksueel misbruik of seksuele afwijzing, gaat het conflict naar het relais van de baarmoeder/kransaderen. Tijdens de conflictactiviteit is de vrouw manisch en ervaart ze een primaire manie. Bij de impact van het conflict in het vrouwelijke conflictgebied daalt het oestrogeengehalte en neemt het testosterongehalte bijgevolg relatief toe.

Het tweede conflict is een ​​mannelijk territoriumconflict. Als de vrouw bijvoorbeeld een territoriumverliesconflict ervaart door het verlies van een vriend of familielid, of verlies van een huis, gaat het conflict naar het relais van de kransslagaderen in de rechtertemporale kwab. Bij het tweede conflict is de vrouw manisch-depressief en in constellatie, in dit geval in een Postmortale Constellatie.

Het relais van de kransaders in de linkertemporale kwab is bij de vrouw ook het relais van de baarmoederhals en dit relais reguleert de menstruatiecyclus inclusief de ovulatie. Een meisje van ongeveer 11 à 12 jaar kan reeds de eerste menstruatie (of menarche) ervaren. Als een rechtshandig meisje echter vóór de puberteit een seksueel conflict ervaart, zal haar eerste menstruatie worden uitgesteld. Op dezelfde manier heeft een rechtshandige vrouw die al menstrueert geen menstruatie (of amenorroe) meer wanneer ze conflictactief is en betrokken is bij een seksueel conflict. 

Gedurende die tijd is ze manisch en ze gaat pas door met menstrueren wanneer het conflict is opgelost of als een tweede conflict een zwaardere impact heeft in de rechtertemporale kwab. Bij een ernstig conflict heeft ze langdurige en zware menstruatiebloedingen, als gevolg van een verhoogd oestrogeengehalte, zie ook baarmoederhals, baarmoederslijmvlies, baarmoederspieren en eierstokken. Gedurende die tijd is ze depressief (zie de weegschaal) en op dat moment bevindt de rechtshandige vrouw zich in een constellatie. Wanneer een rechtshandig meisje haar eerste menstruatie krijgt vóór de leeftijd van 11, duidt dit erop dat ze al in een constellatie (namelijk manisch-depressief) is, met als zwaartepunt een territoriumconflict dat verband houdt met de rechtertemporale kwab.

Linkshandige vrouw met normale hormoonstatus NHS

Het eerste conflict bij een linkshandige vrouw met een normale hormoonstatus is een vrouwelijk conflict. Hoewel het conflict op een vrouwelijke manier wordt ervaren, registreert het conflict zich in het mannelijke territoriumconflictgebied omdat het conflict bij linkshandigen wordt overgeheveld naar de andere hersenhelft, dus naar het overeenkomstige hersenrelais in de rechtertemporale kwab.

Wanneer een linkshandige vrouw een seksueel conflict ervaart, gaat het conflict naar het relais van de kransslagaders. Tijdens de conflictactiviteit is ze depressief en ervaart ze een primaire depressie. Bij de impact van het conflict in het mannelijke conflictgebied daalt het testosterongehalte en is het oestrogeengehalte bijgevolg significant hoger. 

Het tweede conflict is een ​​ander vrouwelijk conflict, bijvoorbeeld een nieuw seksueel conflict dat naar de baarmoederhals/kransaders in de linkertemporale kwab gaat. Bij het tweede seksueel conflict is ze manisch-depressief en in constellatie, in dit geval in een Nymfomane Constellatie.

Opmerking: voor een linkshandige vrouw met een normale hormoonstatus wordt een Temporale Kwab Constellatie altijd veroorzaakt door twee vrouwelijke conflicten.

Terwijl een rechtshandige vrouw met een normale hormoonstatus haar menstruatie verliest bij haar eerste seksueel conflict, blijft een linkshandige vrouw menstrueren vanwege haar verhoogde oestrogeenspiegel. Bij een ernstig seksueel conflict zou haar eerste menstruatie al voor de leeftijd van 11 jaar kunnen plaatsvinden. Ze stopt pas met menstrueren of heeft een vertraagde menarche als ze in constellatie is en het tweede seksueel conflict, gekoppeld aan de linkertemporale kwab, sterker is. Gedurende die tijd is ze eerder manisch dan depressief. Ze krijgt haar menstruatie terug waarin het rechterhersenhelftconflict wordt geaccentueerd of als gevolg van een extra conflict dat een impact heeft op de rechtertemporale kwab. Nu is ze niet langer manisch, maar depressief.

Opmerking met betrekking tot rechts- en linkshandige vrouwen: de menstruatie stopt alleen wanneer het baarmoederhalsrelais, dat zich in de linkertemporale kwab bevindt, betrokken is. Wisselende stemmingen tussen manisch en depressief, veroorzaakt door conflictsporen, leiden daarom tot onregelmatige menstruaties. Wanneer het conflict in de linkertemporale kwab versterkt wordt, blijft de menstruatie achterwege en is de vrouw manisch; als het conflict van de rechtertemporale kwab dominant is, gaat de menstruatie verder en is de vrouw depressief. Gedurende de premenstruele fase verkeert het autonome zenuwstelsel in een verhoogde staat van sympathicotonie. In die periode is een geconstelleerde vrouw dus nóg depressiever of manischer, afhankelijk van welke van de twee conflicten geaccentueerd zijn. De depressieve of manische stemming en het gedrag worden gekleurd door de specifieke constellatie. Bij een agressieve constellatie is een vrouw bijvoorbeeld vaak op zoek naar discussie of is ze provocatief.

Rechtshandige vrouw met lage oestrogeenstatus LOS

Bij een vrouw met een lage oestrogeenstatus is het eerste conflict altijd een mannelijk territoriumconflict. Als zij rechtshandig is, registreert het conflict zich in de rechtertemporale kwab, wat het mannelijk conflictgebied bevat.

Wanneer bijvoorbeeld een rechtshandige, postmenopauzale vrouw een territoriumergernisconflict ervaart, gaat het conflict naar maag-, alvleeskliergangen- of galwegenrelais. Tijdens de conflictactiviteit is ze depressief en ervaart ze een primaire depressie. Bij de impact van het conflict in het mannelijke conflictgebied neemt het testosterongehalte af en neemt het oestrogeengehalte bijgevolg toe.

Het tweede conflict is, een ​​vrouwelijk conflict, bijvoorbeeld een identiteitsconflict, wat kan te maken hebben met het niet weten waar je bijhoort. Dit conflict gaat naar het relais van het rectum gelegen in de linkertemporale kwab. Bij het tweede conflict is ze manisch-depressief en in constellatie, in dit geval in een Agressieve Constellatie.

Linkshandige vrouw met lage oestrogeenstatus LOS

Voor een linkshandige vrouw met een lage oestrogeenstatus is het eerste conflict ook een mannelijk territoriumconflict. Hoewel het conflict op een mannelijke manier wordt ervaren, registreert het conflict zich in het vrouwelijke conflictgebied, omdat het conflict bij linkshandigen wordt overgeheveld naar de andere hersenhelft, dus naar het corresponderende hersenrelais in de linkertemporale kwab.

Wanneer een linkshandige, postmenopauzale vrouw bijvoorbeeld een territoriumangstconflict ervaart, gaat het conflict naar het relais van het strottenhoofdslijmvlies. Tijdens de conflictactiviteit is ze manisch en ervaart ze een primaire manie. Bij de impact van het conflict in het vrouwelijke conflictgebied neemt het oestrogeengehalte verder af, waardoor het testosteronniveau aanzienlijk hoger wordt. 

Het tweede conflict is een ​​ander mannelijk territoriumconflict, bijvoorbeeld een nieuw territoriumangstconflict dat naar het bronchiale slijmvliesrelais gaat, in de rechtertemporale kwab. Bij het tweede conflict is ze manisch-depressief en in constellatie, in dit geval in een Zweef Constellatie.

Opmerking: voor een linkshandige vrouw met een lage oestrogeenstatus wordt een Temporale Kwab Constellatie altijd veroorzaakt door twee territoriumconflicten.

Het belang om het conflict te downgraden en NIET op te lossen

De biologische doelstelling van depressie en manie is om de gevaarlijke epileptoïde crisis (wat een complicatie is) tijdens de genezingsfase op orgaanniveau te voorkomen. Dr. Hamer ontdekte dat op het moment dat een temporale kwabconstellatie tot stand komt, de Biologische Speciaalprogramma’s in de conflict-gerelateerde organen tot stilstand komen. Bij iemand die manisch-depressief is, blijven de veranderingen op orgaanniveau op die manier binnen de perken. Dit is vooral belangrijk als de constellatie vitale organen betreft, zoals het hart.

Dr. Hamer ontdekte dat wanneer het conflict met betrekking tot de kransslagaders intens en langer duurt dan 9 maanden, de epileptoïde crisis tijdens de genezingsfase, die opstart na de conflictoplossing, dodelijk kan aflopen in de vorm van fatale hartinfarcten

Als het conflict de kransaders betreft en ook intensief en langer dan 9 maanden heeft geduurd, kan tijdens de epileptoïde crisis een dodelijke longembolie ontstaan

Dankzij de manische depressie kan het lichaam dit voorkomen. Daarom mogen conflicten niet opgelost worden, hooguit gedowngraded om de intensiteit te laten afnemen. 

Helingssymptomen zoals bronchitis, laryngitis, aambeien, een blaasontsteking of de ontwikkeling van bepaalde vormen van kanker (bv. larynxcarcinoom, bronchiaal carcinoom, baarmoederhalskanker) komen alleen voor wanneer het voorafgaande conflict ook als zeer intens werd ervaren.

Wanneer een rechtshandige man aan een territoriumverliesconflict lijdt, registreert het conflict zich in het relais van de kransslagaders in de rechtertemporale kwab. Gedurende de conflictactieve fase heeft de man angina pectoris, is hij depressief en ervaart hij een primaire depressie. Een langdurige conflictactiviteit van meer dan negen maanden, kan hem in een gevaarlijke situatie brengen, omdat hij, in het geval dat hij het conflict oplost, een dodelijke hartaanval zou krijgen tijdens de Epileptoïde Crisis. Als hij echter ondertussen ook een seksueel conflict heeft ervaren, met betrekking tot het hersenrelais van de kransaders in de linkertemporale kwab, komt het ulceratieproces in de kransslagaders onmiddellijk tot stilstand. Nu is hij manisch-depressief, maar de constellatie is de redding van zijn leven. De biologische betekenis van de Temporale Kwab Constellatie gaat daarmee niet alleen over geestelijk overleven, maar ook over fysiek overleven.

Als deze man zijn seksuele conflict zou oplossen, dan zou het territoriumverliesconflict weer ‘solo’ doorlopen, wat zou leiden tot een potentieel dodelijke hartaanval in de helingsfase. Dr. Hamer: “Een te grote drang om de conflicten op te lossen kan dramatische resultaten opleveren, want zodra één van de twee conflicten is opgelost en de andere nog steeds actief is, tikt de klok.” Therapeutische benaderingen die streven naar een snelle conflictoplossing, zonder de biologische verbanden te erkennen, kunnen daarom tot ernstige complicaties leiden. Dit is de reden waarom het belangrijk is om conflicten die verband houden met de temporale kwabben niet op te lossen, maar juist te downgraden, omdat de constellatie het individu beschermt!

Met dank aan Arjen Lievers https://www.germaansegeneeskunde.nl/index_ziekten_gnm/ Aanrader!

Dr. Geerd Ryke Hamer

BRON: HTTPS://LEARNINGGNM.COM/CONSTELLATIONS/DOCUMENTS/TEMPORAL_LOBES.HTML

De levenskwaliteit upgraden om de intensiteit van conflicten te laten afnemen zonder deze op te lossen

1 Leer aanvaarden wie je echt bent!

Dagelijks worden we blootgesteld aan een toenemende druk om altijd beter te zijn, geen fouten te maken, steeds te presteren en flexibel en polyvalent te zijn op de arbeidsmarkt. Perfect en foutloos zijn, lijkt wel de nieuwe norm in onze maatschappij. Op deze wijze worden we gevoeliger voor conflicten. Het klinkt misschien cliché, maar de sleutel tot geluk is de acceptatie van wie je werkelijk bent, je authenticiteit en je integriteit. Daarom: vind jezelf oké en leer jezelf fantastisch vinden.

Perfectionisme zorgt ervoor dat je stilstaat en betekent goed zijn en doen voor de ander, waarbij je niet luistert naar je innerlijke emotionele leiding. Het is beter dat je jouw eigen uniciteit en authenticiteit leert waarderen en erkennen. Wees gewoon minder streng voor jezelf. Als mens ben je het waard om je eigen veilige plekje te hebben hier op aarde. Er is altijd iets dat je echt goed kan en deze eigenschap verder ontwikkelen, brengt jou tot het geluk. Het vraagt wat aandacht van jouw kant, maar vergeet niet, jouw leven gaat over jou! Maak je niet afhankelijk van hetgeen een ander zegt of denkt over jou. Belangrijk is het positieve wat je weet over jezelf in ere te houden en jezelf op de eerste plaats te zetten.

2. De kunst om dingen te laten die niet belangrijk zijn

Naast de edele kunst om dingen te doen, is het ook een edele kunst om te schrappen wat niet noodzakelijk is. In de hectiek van onze maatschappij is er geen ruimte meer in onze agenda. Dingen schrappen geeft je ruimte om op adem te komen, wat helpt om je energie effectief te gebruiken en betere resultaten te boeken. Waarom doen we zo ons best om erbij te horen? Het is juist de kunst om uniek te leren zijn. Iedereen is uniek, dat is onze menselijke rijkdom. Doe minder op een dag en neem meer tijd voor jezelf, zodat je lichaam beter kan ontspannen. Kies ervoor om meer leuke dingen te doen. Dat geeft extra energie en helderheid in het denken en voelen. Het geluk in jouw leven hangt af van de kwaliteit van jouw gedachten en de keuzes die je elke dag maakt. Richt je daarom op je integriteit en authenticiteit.

3. Zorg voor betere sociale contacten om te spreken en te luisteren

Onderhoud je sociale contacten. Communiceren doen we vandaag de dag voor het overgrote deel via sms of online achter de computer. Tijdens de pauze heeft iedereen al snel zijn smartphone in de hand. Elkaar ontmoeten gebeurt met oogcontact. Een warme knuffel is cruciaal voor een direct contact, wat betekent actief naar elkaar luisteren en praten met elkaar. Zo kan energie stromen tussen mensen, maar niet vanachter een gsm of laptop.

Je wordt ook gelukkiger als je niet alleen maar neemt, maar ook geeft. Anderen helpen hun doel te bereiken, zal je geluksgevoel zeker doen stijgen. Maar, te veel helpen werkt in je nadeel: het risico vergroot dat je jezelf en je geliefden teveel uit het oog zal verliezen, wat zorgt voor stress, waardoor je dan weer ongelukkiger wordt. Enkele uurtjes per week is voldoende. Het gaat per slot van rekening eerst om jezelf en dat is niet egoïstisch.

4. De juiste lichaamsbeweging

Gezonde lichaamsbeweging houdt in dat je nog ontspannen kan babbelen met elkaar zonder te happen naar zuurstof. Dus niet met inspanning, zweten of zwoegen. Vanuit het oogpunt van de ayurveda is het van vitaal belang dat lichaamsbeweging meer energie oplevert dan dat het kost, iets dat in het Westerse denken meestal over het hoofd wordt gezien. Een lichaamsvriendelijke beweging geeft lichtheid, veerkracht en stevigheid en de spijsvertering wordt gestimuleerd. Het vermogen ontwikkelt om moeilijkheden het hoofd te bieden. Eenvoudige vormen van vriendelijke lichaamsbeweging zijn wandelen, dansen en yoga. Je komt tot rust bij een lange wandeling en het is prettig om over te schakelen van het gedreven tempo op de werkvloer, dat zo vaak de overhand krijgt naar een rustiger ritme. Met yoga kan je spanningen ontspannen, wat de ademhaling verbetert.

Lichaamsbeweging is een krachtig instrument om een evenwicht tussen lichaam en geest te bereiken, en een nauwere, diepere band te smeden met je ziel. Het is bedoeld om de coördinatie lichaam-geest tot een hoger plan te tillen, kortweg bewustzijnsverruiming. Lichaamsbeweging is bedoeld om het leven op een aangename manier te ondersteunen en je kan ontspanning vinden. Het lichaam is gemaakt om te bewegen. Bij de mate van inspanning is het belangrijk om deze niet verder te brengen dan het punt waarop je lichtjes begint te zweten en door je mond begint te ademen. Dit zijn natuurlijke tekenen dat je de juiste limiet hebt bereikt. 

Het gezegde ‘zonder pijn geen resultaat’ is een mythe! Wandelen in de natuur, yoga en ademhalingsoefeningen, zwemmen en andere zachte sporten verhogen je energiepeil en doorzettingsvermogen. Bovendien geeft dit distractie van de geest, waardoor je makkelijker tot rust kan komen. Zo kan je aandacht geven aan zaken die je leuker vindt, wat zeer belangrijk is. Deze afleiding en een gezonde vermoeidheid stimuleren bovendien de kwaliteit van de slaap.

5. Wees creatiever

Creativiteit ontwikkelen, laat je ontplooien en stimuleert het enthousiasme. Creativiteit brengt je ook dichter bij jezelf en stimuleert het zelfvertrouwen. Het geeft jou een visie en een identiteit. Creativiteit geeft voornamelijk veel zingeving aan je leven. Je vindt je eigen plek in de wereld en uitdagende nieuwe projecten zijn stimulerend en geven je een positieve krachtige energieboost. Je voelt je beter in je vel, je kan cognitieve vermogens ontwikkelen, wat leidt tot een betere concentratie. Kortom, het maakt je gelukkiger om steeds iets nieuws te doen en zo jezelf te ontdekken. Creativiteit is een intelligentie die je blij maakt.

6. Maak nieuwe keuzes

Weet je welke dingen jou energie geven? Dingen die energie geven zijn vooral dingen die je goed kan vanuit je hart. Maak tijd vrij in je agenda om leuke dingen te doen. Neem de tijd voor persoonlijke zorg, ga op tijd slapen en sta op tijd op, geef de voorkeur aan gezonde voedingsmiddelen en drank. Geef aandacht aan je relatie met de tijd: werk niet tot het midden van de nacht door of lever dan geen fysieke inspanningen meer. Gewoon meestromen met het dagelijkse natuurlijke ritme is de juiste keuze. Kies waar je je voordeel mee doet en wat je leven aangenamer kan maken.

DOORDENKER:

Leerling: ‘Meester, wat is het geheim van de verlichting?’ Zenmeester: ‘Er is geen geheim. Als ik dorst heb, drink ik; als ik honger heb, eet ik; als ik moet werken, dan werk ik en als ik moe ben dan rust ik uit.’ Leerling: ‘Maar meester, dat doet toch iedereen?’ Zenmeester: ‘Nee, dat doet bijna niemand.’

Activiteiten doen die je niet leuk vindt, putten je uit en leiden op den duur tot lichamelijke en emotionele stress, waarin je vast kan komen te zitten en waarbij je energie verliest. De zingeving in het leven verdwijnt en dit kan sporen naar depressie erger maken. Kies dingen die je graag doet, het geeft extra energie en stimuleert nieuwe verlangens. Sta je voor een opdracht die je echt niet leuk vindt (en je vaak ook niet goed kunt), vraag dan hulp of delegeer. Denk aan je eigen territorium: exploreer het, beperk het niet, want dan creëer je een conflict in jezelf.

7. Aandacht in het moment van hier en nu

Als je onder grote druk staat, krijg je veel adrenaline in het bloed en kom je in een vecht- en vluchtmodus. Leuke dingen doen, lukt niet meer. Vermijd dus drukte! Dagelijks genieten van de de kleine dingen is een levensstijl, zoals van een zonnestraal, een bloeiende bloem, een zacht briesje langs je oren, een liefdevolle attentie, enz. Je kent alvast nog honderden voorbeelden die je een ontspannende en nieuwe energie geven om verder te gaan en gelukkig te zijn. Deze kleine dingen geven je het besef hoe mooi het leven in zijn totaliteit kan zijn, laat het niet achteloos voorbijgaan door de mallemolen in je hoofd en de adrenaline in je bloed. Meer aandacht in het moment van het hier en nu is belangrijk. Het zijn de kleine dingen des levens die grote positieve dingen in jezelf naar boven halen.

Dame geniet van het nu-moment

8. Heb je een probleem, spreek erover en vraag hulp

Praten over je problemen lucht op en je krijgt er meer vat op. Er zijn altijd mensen die jou kunnen helpen omdat zij daar juist sterk in zijn. Het vragen van hulp of je probleem delen is moedig en een signaal dat je jezelf ernstig neemt. Een grote druk valt van je schouders, omdat je weet dat er iemand met jou meedenkt. Sta jezelf toe dat er iemand jou helpt. Het is een teken van zelfkennis en bescheidenheid en niet wat mensen vaak denken, een teken van hulpeloosheid is. Sta in je kracht en vraag. Ga er direct mee aan de slag. 

Hoe eerder en uitvoeriger we kunnen praten over een conflict dat we hebben meegemaakt, des te sneller de lading van het conflict verzacht wordt. Downgrade het conflict. Wie weet, heeft onze gesprekspartner ooit iets dergelijks meegemaakt, of kent hij in zijn kennissenkring iemand die soortgelijke gebeurtenissen heeft meegemaakt. Erover praten verzacht steeds de emotionele lading. 

Het besef dat je niet de enige bent die dit conflict heeft, vermindert al de dramatiek en de lading. Door erover te praten houdt het piekeren op. Piekeren is mentale energieverspilling en maakt de depressie erger. Na het praten zie je helderder en ontwikkel je het vermogen om alles op een rijtje te zetten. Dikwijls kristalliseert een oplossing tijdens het gesprek. Het is belangrijk om het conflict met iemand te delen en uit je isolement te komen. Het gaat erom de lading van het conflict te verzachten. 

9. Neem op tijd een moment voor jezelf en zeg even STOP!

Op tijd even een time-out.

Dit moment is het stiltepunt waar het allemaal om draait. Deze affirmatie gaat over focussen.

Let vandaag hierop: alles om je heen is voortdurend in beweging. Als je bezig bent met allerlei afspraken, verplichtingen en taken af te werken ,om daarna uiteindelijk rust te vinden, bereik je in feite maar één ding. Je stelt de dag waarop je kan stoppen steeds verder uit, want stoppen doe je beter nu meteen. Stoppen doe je nu op dit moment. Je stopt om te kunnen genieten van wat dit moment in zich draagt, namelijk stilte. Stilte herbergt een schat en alles wat nodig is om die schat te vinden, is stil bewustzijn. Het staren van de ziel. Wil je de schatkist van je ziel openen, besef dan dat het huidige moment een uniek en waardevol iets is, het stiltepunt waar de wereld om draait.

10. Voed je lichaam liefdevol met gezonde spijzen

Een gevarieerde en volwaardige maaltijd is een must. Genieten van je voedsel door veel te kauwen, stimuleert de speekselklieren en de hippocampus, die meer antistresshormonen zal produceren. Genieten van je eten ontspant en meer speeksel zorgt voor een betere vertering van je voedsel. Door te genieten van je eten, kan je geest beter dagelijkse impressies verwerken. Eet gezond, het gaat erom je lichaam goed te verzorgen en optimaal te voeden. Vermijd alle voedingswaren die door de voedingsindustrie zijn bewerkt. Zongerijpte voeding in de oorspronkelijke staat zoals de natuur het heeft voorzien, is ideaal voor de mens.

Met dank aan: Caroline Markolin https: //LearningGNM.com Arjen Lievers https://www.germaansegeneeskunde.nl/index_ziekten_gnm/
Björn Eybl, zielsoorzaken van ziekte: ISBN: 978-3-85052-299-1 Ik kan dit boek aanbevelen om zelfstudie te doen, je kunt het op internet gratis downloaden.
Dr. Geerd Ryke Hamer

Related Articles

Diabetes deel 2

Geheime oorzaken diabetes: dierlijke eiwitten Teveel dierlijk eiwitten: schadelijker dan geraffineerde suiker Geraffineerd suiker en zetmeel is niet gezond. Maar grote hoeveelheden dierlijk eiwitten zijn…

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *