1 Depressie en manie

Een depressie is een stemmingsstoornis met uiteenlopende gemoedstoestanden en kenmerkt zich door een zware neerslachtigheid met verlies van levensenergie en empathie. Een depressie gaat gepaard met verschijnselen zoals moedeloosheid, vermoeidheid, geen energie meer hebben, gebrek aan plezier en interesse, overmatige behoefte aan slaap, concentratieproblemen en prikkelbaarheid. Er is weinig eetlust en motivatie en geen interesse meer in plezier. Een depressie uit zich als een bedrukt humeur en een depressief persoon is passief, introvert, lusteloos, verdrietig en niet in staat vreugde en plezier te ervaren, dit noemt men anhedonie. Afhankelijk van de intensiteit van het conflict varieert de aandoening van een aanhoudend gevoel van droefheid tot een ernstige, klinische depressie met slopende effecten op iemands welzijn.

Bij een manische toestand zijn er opgewekte, actieve perioden afgewisseld met perioden waarin men zich opgejaagd voelt, lijdt aan slapeloosheid en totaal uitgeput raakt. Een licht depressieve stemming heeft zeker ook zijn gunstige aspecten, omdat deze plaats maakt voor een diepe introspectie en een creativiteit die verschilt van de levendige productiviteit van de manische toestand. Kunstenaars van alle tijden putten uit deze ‘productieve melancholie’, waarmee ze enkele van hun grootste werken creëerden. Als het onderliggend conflict ‘matig ‘is, kan een manische toestand nuttig zijn. Het verbetert de gemoedstoestand en de productiviteit en verhoogt de energie. Een milde of matige manie brengt je in een vrolijke, opgewekte bui.

Bij kinderen en tieners wordt een depressieve stemming in de huidige psychiatrie beschouwd als een symptoom van ADD of Attention Deficit Disorder. Dit heeft meer met concentratieproblemen te maken, veroorzaakt door scheidingsconflicten die kinderen ervaren. Bij kinderen en tieners wordt manisch of overactief en impulsief gedrag in de huidige psychiatrie gediagnosticeerd als een hyperactieve stoornis.

Oorzaken zijn biologische conflicten en trauma’s, zoals te veel stress, een verstoorde hormoonhuishouding (oestrogeen en testosteron), alcohol, drugs- en/of medicijngebruik, misbruik, ernstige fysieke klachten of levensbedreigende klachten zoals bijvoorbeeld kanker of trauma’s, verslavingen, een slechte bloedsomloop en zuurstofopname. Deze maken je zwakker waardoor je weerstand tegen biologische schokken en trauma’s vermindert. Ook een intoxicatieschok van het lichaam en giftige stoffen in het bloed zullen de geest vergiftigen. Of een negatief zelfbeeld als gevolg van negatieve emoties, trauma’s en biologische schokken die niet verwerkt werden en blijven hangen.

Verlies van dierbaren, ingrijpende gebeurtenissen en ruzie, een gebrek aan beweging, slechte levensgewoonten zoals roken en slechte voeding, spelen allemaal een rol in het versterken van depressie. Ze verzwakken per slot van rekening je gezondheid. Andere oorzaken zijn emotionele en psychische stress, een sociale angststoornis, financiële druk, ongelukkig zijn in relaties en met jezelf, een negatief zelfbeeld en gebrek aan activiteit, wat allemaal te maken heeft met je eigen territorium.

Onopgeloste conflicten spelen een grote rol bij depressieve toestanden. Een depressie is een psychische toestand (of psychose) waarbij iemand zijn grip op de realiteit heeft verloren. De biologische conflicten die verband houden met de temporale kwabben (grote hersenen) zijn in eerste instantie territoriumconflicten. Territoriumconflicten spelen een belangrijke rol bij depressie en manie. Het is zeer belangrijk dat je begrijpt hoe deze conflicten ontstaan, zodat je er iets aan kan doen.

Oorzaken van manie en depressie Volgens de GNM

Stemmingsveranderingen houden verband met de temporale kwabben aan weerszijden van de hersenschors en het gaat hierbij om een manische of depressieve stemming. In de Germaanse geneeskunde worden de termen primaire manie en primaire depressie gebruikt. In de psychiatrie worden manie en depressie geclassificeerd als ‘unipolaire manie’ en ‘unipolaire depressie’, op deze wijze worden zij onderscheiden van de ‘bipolaire stoornissen’.

De temporale kwabben in de hersenen

De temporale kwabben (of lobi temporales) zijn een deel van de hersenen. Ze behoren tot het telencephalon en zijn gelegen aan beide zijkanten, ongeveer boven de oren. De temporale kwabben bevatten onder andere de hippocampi en de amygdalae. De temporale kwab is ook wel bekend als de slaapkwab en speelt een rol bij het onthouden en herkennen van mensen, het verwerken en het terughalen van herinneringen en het lange termijngeheugen.

De temporale kwabben sturen de hormoonhuishouding aan

Het oestrogeengehalte wordt aangestuurd vanuit de linkertemporale kwab of het vrouwelijk conflictgebied. Het testosterongehalte wordt aangestuurd vanuit de rechtertemporale kwab of het mannelijk conflictgebied.

Een verandering van de hormoonstatus verandert ook de biologische identiteit van het individu, en daaruit voortvloeiend de wijze waarop conflicten worden waargenomen. Dit betekent dat een man met een lage testosteronstatus conflicten ervaart als een vrouw, en een vrouw met een lage oestrogeenstatus ervaart deze als een man.

Dr. Hamer stelde vast dat de productie van oestrogeen en testosteron, die voornamelijk voorkomen in de eierstokken en testikels, worden aangestuurd vanuit de temporale kwabben.

Opmerking: de hormoonstatus verandert ook bij conflictactiviteit waarbij de temporale kwabben betrokken zijn. Bij de impact van een conflict in de linkertemporale kwab daalt het oestrogeengehalte. Bij de impact van een conflict in de rechtertemporale kwab daalt het testosterongehalte. In GNM noemen we dit een conflict-gerelateerde hormonale disbalans.

Met deze gegevens begrijpen we het principe van geslacht, lateraliteit (of handigheid) en de hormoonstatus. Voor een rechtshandige is de rechterzijde van het lichaam de partnerzijde en de linkerzijde de moeder/kindzijde. Bij linkshandigen is het net omgekeerd.

Na een biologisch conflict gerelateerd aan de temporale kwabben hebben rechtshandige en linkshandige mensen een ander hormoonprofiel.

Normale hormoonstatus = NHS

Lage testosteronstatus = LTS

Lage oestrogeenstatus = LOS

Dit principe is van toepassing op het glucosecentrum of de eilandjes van Langerhans (A B – afbeelding), de kieuwbogen en de schildklieruitvoergangen.

Het principe geslacht, lateraliteit en de hormoonstatus bepalen waar een conflict wordt geregistreerd, in de linker- of de rechtertemporale kwab. De hormoonstatus bepaalt of een conflict op mannelijke of vrouwelijke wijze wordt ervaren.

De rechtertemporale kwab heeft betrekking op mannelijke territoriumconflicten: territoriumangstconflict, territoriumverliesconflict, territoriumergernisconflict, territoriummarkeringsconflict.

De linkertemporale kwab heeft betrekking op vrouwelijke territoriumconflicten: schrikangstconflict, seksueel conflict, identiteitsconflict, markeringsconflict, die allen worden geassocieerd met de ‘innerlijke ruimte’ van een vrouw, inclusief de voortplanting.

Definitie van territoriumconflicten

Territoriumconflicten hebben te maken met hetgeen dat van jou is en zijn evolutionair gezien de primaire conflictthema’s geassocieerd met het ectoderm. De hersenschors bestuurt het ectodermale kiemblad. Sommige mensen komen te dicht bij jou en dringen je territorium binnen of er is iets verdwenen waaraan je gehecht was, er is ergernis van eigendom, verlies van vrijheid, een bedreiging door iets of iemand die je niet kent, maar ook geen affectie of geslachtsgemeenschap hebben of het gemis aan knuffels. Binnen een relatie kan er een conflict ontstaan als je territorium te veel betreden wordt, maar ook intra- of interpersoonlijke conflicten behoren tot territoriumconflicten. Bijvoorbeeld een waarde- en belangenconflict, een conflict als gevolg van persoonlijkheidsfactoren, misverstanden, communicatiestoornissen, een gewapend conflict, schrikangsten, de primaire strijd van het leven (zoals de strijd om voeding, leefruimte), een verbale aanval, strijd om de macht en de verdediging van het eigen psychologisch territorium (wat te maken heeft met gelijk krijgen of anderen domineren), het vastleggen van je eigen grenzen maar ook de bedreiging van je gezondheid door zware ziektes of het verlies van dierbaren of familieleden.

Kortom, volgende zaken kunnen territoriumconflicten uitlokken:

 • Ethisch: welke waarden vind je belangrijk om je leven rond uit te bouwen?
 • Psychisch: welke wensen en verlangens wil je vervuld zien?
 • Intellectueel: welke kennis wil je ontwikkelen?
 • Fysisch: welke middelen heb je nodig om op materieel vlak je leven tot uitdrukking te brengen?
 • Sociaal: welke plaats wil je innemen in het sociale leven?

TERRITORIUMCONFLICT

Probeer een antwoord te formuleren op volgende vragen:

 • Wat is het verschil tussen de letterlijke en figuurlijke eigen plek? Verklaar het in eigen woorden: je identiteit is de kern van ieders territorium.
 • Wat is het verschil tussen een privé-domein, privé-schuilplaats en individuele ruimte?
 • Wat is de band tussen een individuele ervaring en territoriaal gedrag? De eigen plek als territorium is figuurlijk, de plaats die je inneemt als persoon (‘grenzen van het zelf’) of letterlijk, de fysieke ruimte. Iemands territorium bestaat uit gebieden waarin hij heel deskundig is, initiatief neemt en verantwoordelijkheid neemt, ofwel gebieden waarover hij controle kan uitoefenen. Het gaat hierbij om de fysieke ruimte en aspecten van ons sociale en intellectuele leven. De kern van ieder territorium is het zelf of je eigen identiteit en autonomie hebben, autonoom zijn of controle hebben en de baas zijn over jezelf. Dus depressie en manie hebben te maken met een conflict dat aanwezig is in je eigen territorium van het zelf.

Conclusie: wanneer de linkerkwab het meest beladen is met conflicten, gaat het richting manie. Wanneer de rechterkwab het meest beladen is, gaat het richting depressie. Wanneer de lading wisselt van links naar rechts, dit is afhankelijk van de omgeving en sporen of herinneringen die je weer in het territoriumconflict duwen, dan is men manisch depressief. Of iemand manisch of depressief wordt, hangt af van de getroffen gebieden in het zogenaamde territoriumgebied aan de linker- of rechterkwab van de hersenschors en welke zijde sterker getroffen is. Aan de buitenkant kan je niet zien welke zijde het meest beladen en geaccentueerd is.

De drie voorwaarden voor de inslag van een biologisch conflict zijn:

 • Het gaat om een acute dramatische situatie.
 • Het gebeuren komt onverwachts, men kan zich niet op de situatie voorbereiden.
 • Op het moment van de inslag is het individu fysiek of sociaal geïsoleerd. Hij of zij wordt niet ‘opgevangen’.

Constellatie grote hersenen, de moderne ziekten

Onder constellatie verstaat men het samenspel van factoren van twee of meerdere conflictzones (of Hamerse haarden) in de beide hersenhelften als gevolg van territoriumconflicten. Deze constellaties hebben niet altijd lichamelijke ziekten tot gevolg en bij het begin van de constellatie stopt de vorming van de conflictmassa. Je kunt een constellatie hebben in één temporale kwab of in beide temporale kwabben.

Primaire manie – unipolaire manie – gegenereerd vanuit linkerkwab

Een primaire manie kenmerkt zich door rusteloze activiteit, euforisch gedrag, gedreven of extravert zijn, overdreven opwinding ervaren, innerlijke gedrevenheid voelen, het ontbreken van een gevoeligheid en empathie (zoals niet kunnen luisteren), zich niet kunnen beheersen en een overdreven goede stemming. Bij manie is het de sympathicotonie die sterk de overhand heeft. Het zenuwstelsel kan niet ontspannen bij manie omdat het in de dagfase blijft hangen. Ernstige manie kan een persoon echter ‘opbranden’, vanwege de aanhoudende, intense stress (sympathicotonie) en slaaptekort.

Een rechtshandige vrouw met NHS en rechtshandige man met LTS kunnen manisch worden bij een schrikangstconflict, seksueel conflict, identiteitsconflict of markeringsconflict.

Een linkshandige man met NHS en linkshandige vrouw met LOS kunnen manisch worden bij een territoriumangstconflict, territoriumverliesconflict, territoriumergernisconflict of territoriummarkeringsconflict.

Zodra er een conflictoplossing is waarin de normotonie of het normale dag- en nachtritme weer in evenwicht komt, lost de manie op. De mate van de manie wordt bepaald door de intensiteit van het conflict. In het geval van een Temporale Kwab Constellatie (met manische depressie) worden zowel rechtshandigen als linkshandigen manisch wanneer het linkerhersenhelftconflict dominant is.

Primaire depressie – unipolaire depressie – gegenereerd vanuit rechterkwab

Een primaire depressie kenmerkt zich door neerslachtigheid en geen vreugde meer kunnen voelen. Bij lichtere vormen domineert de ’gevoelige mens’, schuchterheid en introvert gedrag en een bedrukt humeur. Bij depressie is het de vagotonie die sterk de overhand heeft: je lichaam blijft overdag in de rustfase en men wordt niet echt wakker. Het zenuwweefsel is dus volledig betrokken bij een depressie, wat een slopend effect heeft op iemands welzijn. Het enige symptoom dat bij zware neerslachtigheid (of depressie) kan voorkomen zijn hartklachten of hartzeer. De mate van de depressie wordt bepaald door de intensiteit van het conflict.

Een rechtshandige man met NHS en een rechtshandige vrouw met LOS kunnen depressief worden bij een territoriumangstconflict, territoriumverliesconflict, territoriumergernisconflict of territoriummarkeringsconflict.

Een linkshandige vrouw met NHS en een linkshandige man met LTS kunnen depressief worden bij een schrikangstconflict, seksueel conflict, identiteitsconflict of markeringsconflict.

Zodra er een conflictoplossing is waarin de normotonie (of het normale dag- en nachtritme) weer in evenwicht komt, lost de depressie op. In het geval van een Temporale Kwab Constellatie (manische depressie) worden zowel rechtshandigen als linkshandigen depressief wanneer het rechterhersenhelftconflict dominant is.

Opmerking: gelet op het feit dat zowel linkshandige vrouwen met een normale hormoonstatus, als rechtshandige vrouwen met een lage oestrogeenstatus (zoals postmenopauzale vrouwen, vrouwen die anticonceptiva gebruiken, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, vrouwen die oestrogeen-onderdrukkende medicatie gebruiken, vrouwen waarvan de eierstokken verwijderd zijn) ‘vatbaarder zijn’ voor depressies, biedt de GNM een verklaring waarom veel meer vrouwen aan depressies lijden dan mannen of waarom een depressie een veel voorkomende bijwerking is van anticonceptiva: “Depressie is een van de meest voorkomende redenen waarom vrouwen stoppen met de anticonceptiepil. Desondanks kan onderzoek het verband niet verklaren”, Healthline, 11 februari 2016. Ook wanneer een vrouw met de pil begint of de menopauze ingaat, kan een vrouwelijk conflict, zoals een identiteitsconflict of een seksueel conflict, veranderen in een territoriumergernisconflict of territoriumverliesconflict. Zo maakt dezelfde conflictsituatie die een vrouw manisch maakt, haar door de anticonceptiepil of na de menopauze depressief.

Het conflict spoor

Op het moment van het conflict slaat het onderbewustzijn alle begeleidende elementen van de schok of het trauma op. Het onderbewustzijn is een soort databank waar al deze elementen worden bewaard in de rubriek ‘alarmsignalen’.

Deze kunnen weer opgeroepen worden wanneer we met een nieuwe ervaring in contact komen. Alle begeleidende omstandigheden worden als zintuigelijke indrukken, die rond het conflict zijn waargenomen, opgeslagen.

Dat kunnen pollen zijn (zoals bij hooikoorts, ruzies, bepaalde geuren of smaken), allergieën, weersomstandigheden, een bepaald soort muziek, kleuren, stemmen, uiterlijke verschijningsvormen, medische behandelingen, enz. Veel conflicten worden al in de kindertijd opgeslagen.

Zodra in het latere leven een zintuiglijke indruk met een ‘waarschuwingssignaal’ uit de databank van het onbewuste overeenstemt, reageren de hersenen met: “opgelet, conflict ZXY, dus speciaalprogramma direct starten”. Door conflictsporen herinnert het onderbewuste zich het oerconflict en start het biologisch zinvol speciaalprogramma. In feite vormen deze vroege conflicten ons wezen en karakter.

Het trappen op een conflictspoor met betrekking tot je territorium, een bepaald individu tegenkomen, op een bepaalde locatie zijn, het weer of een seizoen of over een bepaald onderwerp praten, kan de depressieve of manische stemming versterken of laten terugkeren. Dit kan ook manisch-depressieve stemmingswisselingen veroorzaken. Een seizoensgebonden depressie heeft niets met een vitamine D-tekort te maken, het wordt veroorzaakt doordat het veel regent en de dagen korter worden en dit is als een spoor in het onbewuste opgeslagen. Dit geldt ook voor mensen die constant onder kunstlicht leven, want we hebben het volledige lichtspectrum van de zon nodig om goed te kunnen functioneren.

Cofactoren die territoriumconflicten en depressie versterken

Onbegrip, een diagnose van kanker of andere zware ziekten en levensbedreigende klachten kunnen ook tot depressie leiden. Angsten, fobieën en onzekerheid creëren giftige hormonen in het lichaam waardoor de spijsvertering niet naar behoren kan werken. Met een verkeerd gebruik van de zintuigen bedoel ik de aanhoudende angstberichten in de media of straatlawaai, het zien van negatieve beelden op televisie, ruzie, enz. Obstakels en hindernissen in de ervaring waarbij je jezelf niet kan uitdrukken, versterken ook de depressie. Lang slapen maakt depressie ook zwaarder omdat het chronische vermoeidheid in de hand werkt. Omgekeerd zal een manie waarbij te weinig wordt geslapen en te veel wordt bewogen, samen met een mentale instabiliteit (een negatief zelfbeeld dat omslaat tot overmatig praten, lachen, zingen en dansen) uiteindelijk leiden tot burn-out.

Extra stress als gevolg van een sterfgeval van een geliefde, trauma’s, life event, of stress door een negatief zelfbeeld (‘de innerlijke criticus’), een te streng geweten, onbegrip, eenzaamheid en lage eigenwaarde hebben grote schadelijke gevolgen op de ontwikkeling van je bewustzijn. Perfectionisme en fanatisme waarbij je levensenergie verliest aan het goed willen zijn en doen, in plaats van deze energie te gebruiken voor je authenticiteit, putten je uit en houden depressie in stand. Een slechte opvoeding op school, problemen met de puberteit en trauma’s in de kindertijd kunnen tot posttraumatische klachten leiden op psychologisch niveau. Ziekmakende relaties zijn eveneens uitputtend en de effecten van negatieve ervaringen zetten zich altijd vast op het zenuwstelsel. Andere zaken die eveneens de depressie versterken zijn: een gebrek aan vooruitzicht en negatief nieuws over je gezondheid of levensverwachting.

Soms zijn de oorzaken van depressie te vinden in de ziel: het niet kennen van je doel en zin hier op aarde of een zeer vage levensopdracht hebben met een gebrek aan visie, meestal door onbewuste zelfafwijzing. Ook geen verbinding voelen met het grotere geheel, problemen met je identiteit, je plek gewoon niet kunnen vinden, zijn allemaal oorzaken. Spiritualiteit is enorm zweverig en men leeft vaak materialistisch, er is geen zingeving, doelstelling, dienstbaarheid en men voelt of ervaart geen verbinding. Het gaat ook over het gebrek aan ervaringen voorbij het mentale, zoals ruimte, eenheid, en bewustzijn of het geen betekenis kunnen geven aan je leven door dienstbaarheid en geen zingeving ervaren.

Wat kun je nu al doen bij deze territoriumconflicten?

Het conflict en de eventuele sporen achterhalen en zo goed mogelijk oplossen. Het is belangrijk om je onderbewuste en de plaats waar alles opgeslagen is te leren kennen. Het onderbewuste is een databank die niet kan denken of nuanceren en kent geen onderscheid tussen fictieve zaken zoals verbeelding en de reële werkelijkheid. Het onbewuste kan alleen nieuwe ervaringen koppelen aan oude, en vergeten ervaringen op bewust niveau. Dit alles is het werk van de neuronetwerken.

Voorbeeld: als een kind zijn eerste contact met water positief is, zal dit bepalen of hij zich goed zal voelen in water of het juist zal vermijden. Beleeft het kind tijdens het eerste contact met water een conflict, zoals bijna verdronken zijn, dan wordt water sowieso een spoor en het water wordt opgenomen in de databank van alarmsignalen van het onderbewuste. Hoewel het kind zich het voorval mogelijk niet meer herinnert, zal de bloeddruk toch sterk verhoogd zijn na het zwemmen. Bij depressie en manie spelen de omgevingsfactoren tijdens de zelfafwijzing een grote rol bij het ontstaan van sporen. Bijvoorbeeld een te strenge ouder en veel gestraft worden, tast de eigenwaarde diep aan. Wanneer een kind mishandeld is, kent het onbewuste geen onderscheid tussen een fysieke, emotionele of verbale mishandeling. Het kind geeft liefde aan de ouders en krijgt een pak slaag terug en denkt: ‘Ik ben niet goed genoeg’ of ‘Het is mijn schuld’, en dit wordt letterlijk als een spoor opgeslagen in het onderbewustzijn. Neerslachtigheid is het gevolg van een lage eigenwaarde (‘ik ben niet goed genoeg’, ‘het is mijn schuld’), en een belangrijke eigenschap van depressie.

Maak een anamnese van je emotionele voorgeschiedenis met de bedoeling om conflicten en sporen te traceren. Dit helpt om het conflict beter te begrijpen. Natuurlijk is de positieve wil van het individu noodzakelijk om hiervoor moed te verzamelen, de uitdaging met zichzelf aan te gaan en te groeien in bewustzijn. De bereidwilligheid om zowel innerlijk als uiterlijk diepgaand te veranderen, is nodig voor de verdere ontwikkeling, het contact met de ziel en de verbinding met het spirituele. Ik geef alvast enkele tips mee: oefen om dankbaar te zijn voor al het positieve dat het leven je al gegeven heeft. Doe elke dag iets goeds voor jezelf en de ander. Depressieve mensen zijn vaak geconcentreerd in zichzelf en voelen zich ook slachtoffer. Door te geven, dit hoeft zeker niet altijd materieel te zijn en kan ook liefde, een vriendelijk woord of dankbaarheid zijn, kan men zich al beter voelen en de rol van slachtofferschap overstijgen.

Als je een depressief iemand wil steunen, begin dan eerst te luisteren zonder advies te geven. Het ‘gehoord worden’ zal diegene met depressie al helpen om zijn of haar angst te verzachten. Doe dit met het hart, inlevingsvermogen en je intellect. Goed luisteren geeft veel vertrouwen, waarbij het individu zich begrepen kan voelen, wat zorgt voor ontspanning. Het onderbewuste speelt een beslissende rol, dit wil zeggen als je vanuit het verstand het conflict wil oplossen is het goed, maar niet voldoende. Het gevoelsniveau en de emoties waarin de biologische conflicten zijn geworteld, hebben eigenlijk weinig te maken met intellect en nuchter verstand. Het onderbewuste verbeeldt een wezenlijke en herbergt een grote schat aan ervaring en ook sporen. Vergeleken met een auto stelt het onderbewustzijn het chassis, de carrosserie en de motor voor en het dagbewustzijn is louter het stuurwiel.

Voor mannen is het moeilijker om over hun emoties te praten dan voor vrouwen. Wellicht een reden waarom vrouwen langer leven dan mannen. Maar hoe eerder en uitvoeriger we kunnen praten over het conflict dat we hebben meegemaakt, des te sneller kom je uit de conflictactiviteit. Met begrip en volledig zonder oordeel praten, verzacht het lijden van het individu. Ik denk altijd aan de zes woordjes die ik steeds gebruik: onvoorwaardelijke liefde, onschuld, mededogen, zachtheid, dankbaarheid en vergeving, altijd op de eerste plaats voor jezelf. Een conflict is pas opgelost wanneer de betrokkene erom kan lachen.

De helingsfase van depressie en manie

Wat manie betreft, is het individu na het oplossen van het conflict niet langer manisch maar voelt deze zich moe en lui. Wat depressie betreft, verandert tijdens de helingsfase de geagiteerde depressie of sympathicotonie in een opgeluchte depressie of vagotonie. De twee soorten depressies zijn echter van een aanzienlijk verschillende kwaliteit. Terwijl de geagiteerde depressie (dit is deconflictactieve fase) zich voordoet als rusteloosheid, nervositeit, irritatie, allerlei vluchtige gedachten en slaapproblemen, is het individu tijdens de opgeluchte depressie (dit is de helingsfase) extreem moe en slaapt veel (hypersomnie). Een langdurige conflictactiviteit of hangend conflict en een langdurige helingsfase of hangende heling, leiden tot een chronische, langdurige depressie, dysthymie genaamd. In de conventionele geneeskunde kan een aanhoudende vermoeidheid ook worden gediagnosticeerd als ‘chronisch vermoeidheidssyndroom’.

Sporen die werden ingesteld op het moment dat de conflicten voor het eerst plaatsvonden versterken een manische of depressieve stemming. Op een depressie-gerelateerd spoor trappen verdiept de depressie; op een manie-gerelateerd spoor trappen heft de depressie op en verhoogt de manie. Daarom kan een manisch spoor bewust worden gebruikt om uit een depressieve stemming te geraken. Sporen en het terugvallen in conflicten reactiveren ook een constellatie nadat één van de twee conflicten (of beide) tijdelijk waren opgelost. In wezen is een spoor (zoals een bepaalde locatie, persoon, situatie, geluid, geur) als een ‘allergie’ die aanleiding geeft tot een herhaling van de manische of depressieve stemming en gedragingen. Het is dan ook belangrijk om het conflict op te lossen zodat het spoor ook opgelost kan worden.

Opmerking: stress zoals algemene stress en stimulerende middelen zoals koffie of energiedrankjes, medicijnen en drugs met sympathicotone eigenschappen versterken een manische of depressieve stemming. Bijkomende conflicten die verband houden met de temporale kwabben versterken ook de manie of depressie significant.

De eerste stap die nodig is om een constellatie te downgraden, is het identificeren van de tijd en omstandigheden van het tweede conflict, die de constellatie en de daarmee verband houdende geestelijke symptomen hebben geactiveerd. Het type constellatie (Postmortale Constellatie, Autistische Constellatie, Agressieve Constellatie, Zweef Constellatie, Hoor Constellatie, enz.) kan worden afgeleid uit de emoties, gedachten en gedragingen van de persoon. Het ontwikkelen van manieren om conflictsporen te vermijden, is bedoeld om de conflictactiviteit op een zo laag mogelijk niveau te houden. Bij een gedowngradede constellatie voelt een persoon zich over het algemeen redelijk goed, vooral als de manische stemming dominant is.

Een ander groot probleem bij veel mensen met depressie is het steeds terugvallen in het conflict, dit zijn wederkerende conflicten of recidieven. Het individu met depressie wordt na een korte of langere pauze opnieuw getroffen door het oorspronkelijke conflict, wat kan veroorzaakt worden door een herhaling van het conflict of door een conflictspoor. De intensiteit in deze herhaling is meestal geringer omdat we het conflict kennen, maar het is nog niet volledig opgelost. Zo is er een herhalende ergernis door conflictsporen op het werk of een voortdurende strijd met je partner of iemand anders. Conflictsporen en recidieven doen zich ook vaak voor in herinneringen en dromen. En zoals ik al eerder zei, het onderbewuste kan geen onderscheid maken tussen wat echt in de realiteit gebeurt of in je eigen verbeelding. Op die manier kan een persoon met depressie zijn eigen conflict niet oplossen, blijft deze in een voortdurende stresstoestand en komt niet tot genezing. Dat noemen we een hangende conflictactiviteit en komt vaak voor bij depressie. Het is een éénfasig fenomeen en leidt tot uitputting en verlies van levensenergie. Het is zo belangrijk om hulp te vragen, je eigenwaarde op te krikken en het zelfbeeld terug positief te maken.

Relatie psyché, hersenen en het weefsel of orgaan bij depressie

Volgens de eerste biologische natuurwet loopt elk zinvol biologisch speciaalprogramma (ZBS) synchroon in de psyché, de hersenen en het weefsel of orgaan. Dit geldt ook bij depressie en manie.

Normale hormoonstatus = NHS

Lage testosteronstatus = LTS

Lage oestrogeenstatus = LOS

Bij linkshandigen wordt het conflict overgeheveld naar de andere hersenhelft

Voorbeeld 1: Een rechtshandige man met NHS, lijdt aan een territoriumangstconflict, wat betekent dat de rechtertemporale kwab beïnvloed is. Het hersenrelais van de bronchiën is betrokken en hij is depressief zolang hij conflictactief is. Als een linkshandige man met NHS lijdt aan een territoriumangstconflict is de linkertemporale kwab beïnvloed, waarbij het hersenrelais van het strottenhoofd is betrokken. Hij is manisch zolang hij conflictactief is. Tijdens de genezingsfase ontwikkelt de rechtshandige man een bronchitis, de linkshandige man ontwikkelt laryngitis.

Voorbeeld 2: Wanneer een rechtshandige vrouw met NHS aan een seksueel conflict lijdt, is de linkertemporale kwab beïnvloed. Het hersenrelais van de baarmoeder en kransaders is betrokken. Tijdens de conflictactiviteit heeft ze matige angina pectoris met een manische stemming. Wanneer een linkshandige vrouw met NHS aan een seksueel conflict lijdt, is de rechtertemporale kwab beïnvloed. Het hersenrelais van de kransslagaders is betrokken. Tijdens de conflictactiviteit heeft zij ook een matige angina pectoris, maar in plaats van manisch te zijn, is zij depressief. Na de conflictoplossing vertoont de rechtshandige vrouw helingssymptomen in de baarmoederhals met vaginale afscheiding. De Epileptoïde Crisis of de genezingscrisis is ook aanzienlijk anders. Terwijl de rechtshandige vrouw een episode ondergaat met snelle hartslag of tachycardie en ademhalingsmoeilijkheden, vertoont de linkshandige vrouw een trage hartslag of bradycardie. Als het seksuele conflict intens was, lijdt de linkshandige vrouw aan een aan de kransslagaderen gerelateerde hartaanval, terwijl de rechtshandige vrouw een longembolie zal ontwikkelen, hetzelfde geldt voor een linkshandige vrouw met een lage oestrogeenstatus nadat ze een territoriumverliesconflict heeft opgelost.

Belangrijke opmerking: hormoonvervangingstherapie (HRT) heeft risico’s. HRT verandert de perceptie van het conflict en dwingt de psyché tot een conflictoplossing. Tijdens de genezingscrisis verhoogt het risico op een hartaanval bij een rechtshandige vrouw die leed aan een territoriumverliesconflict, en verhoogt het risico op longembolie bij een linkshandige vrouw die leed aan hetzelfde conflict. Wanneer bijvoorbeeld een oudere man met een actief seksueel conflict testosteronverhogende medicatie krijgt toegediend, loopt de rechtshandige man een longembolie op, de linkshandige man een hartaanval. Oestrogeen-onderdrukkende medicatie heeft een soortgelijk effect. Wanneer bijvoorbeeld een rechtshandige vrouw met een actief seksueel conflict de anticonceptiepil gaat slikken, kan ze het conflict niet meer ervaren vanuit een vrouwelijk perspectief. Als gevolg hiervan wordt het conflict opgelost en veroorzaakt een longembolie tijdens de Epileptoïde Crisis. Dit is de reden waarom een longembolie een veel voorkomende bijwerking is van anticonceptiva. “Longembolie met orale anticonceptiva – risico groter dan gedacht?”, deze Nieuw-Zeelandse studie, gerapporteerd in de uitgave van 17 juni 2000 in de Lancet, suggereert dat vrouwen die orale anticonceptiva gebruiken bijna 10 keer meer kans maken op het ontwikkelen van een longembolie dan niet-gebruikers. Bron: Medscape.

Voorbeeld 3: een rechtshandige man met NHS, is in de genezing van een territoriumergernisconflict en heeft als symptomen buikpijn. De rechtertemporale kwab is beïnvloed en het hersenrelais van de maag is betrokken. Bij langdurige conflictactiviteit ontwikkelt hij maagzweren als gevolg van een voortdurende zweervorming in de maagwand. Tijdens de conflictactiviteit was hij depressief. Na de conflictoplossing gaat hij in de helingsfase en genezen de maagzweren met ontsteking en pijn tot gevolg. Daarentegen wordt een linkshandige man met NHS, met hetzelfde conflict manisch. Wanneer hij in genezing gaat, ontwikkelt hij aambeien omdat voor een linkshandig persoon een territoriumergernisconflict impact heeft op het rectumrelais gelegen in de linkertemporale kwab.

In onze reguliere geneeskunde worden lichamelijke klachten behandeld door artsen terwijl depressie en manie behandeld worden door een psycholoog of psychiater. Op deze wijze kan de relatie psyché, hersenen en het betrokken weefsel of orgaan samen met de wet van de tweefasigheid nooit herkend, erkend en gezien worden, wat jammer is. Wat gewoonlijk een ‘psychosomatische stoornis’ wordt genoemd is een vage diagnostische term, aangezien het alleen verwijst naar algemene stress, als veronderstelde oorzaak van een ziekte. Theorieën die suggereren dat een depressieve stemming het gevolg is van een levensstijlcrisis die de lichaamssystemen verstoort, wat leidt tot bv. een onevenwichtige bloedsuikerspiegel, een verminderde schildklierfunctie, een zieke darm enz., missen het punt.

Dankzij de ontdekking van het ontogenetische systeem in de hersenen door Dr. Geert Ryke Hamer, zijn de fysieke symptomen die verband houden met een depressie, steeds afkomstig van zeer specifieke biologische conflicten waarbij er zinvolle biologische speciaalprogramma’s worden opgestart. Een depressie komt altijd overeen met een hersenrelais gelegen in de rechtertemporale kwab. Het principe van geslacht, lateraliteit of handigheid en de hormoonstatus kennen en toepassen, is hierbij belangrijk om het type conflict en de bijhorende sporen die de depressie veroorzaken, te traceren. Dat is het uitgangspunt voor elke therapeutische aanpak.

Het belang van de biologische handigheid toont aan dat conflicten, in termen van GNM, voornamelijk biologisch van aard zijn. Dat een rechtshandige vrouw op een seksueel conflict reageert met ulceratie in de baarmoederhals, verlies van oestrogeenproductie en een manische bui, terwijl een linkshandige vrouw angina pectoris en een depressie ontwikkelt, zou louter op psychologisch niveau immers geen betekenis hebben.

Het biologisch doel van depressie en manie

Het feit dat rechtshandigen en linkshandigen op hetzelfde conflict reageren met verschillende orgaanmanifestaties onthult het biologische doel van manie en depressie. In de rechtertemporale kwab bevinden zich de controlecentra van verschillende vitale organen, waaronder de bronchiën, kransslagaders, galwegen en alvleeskliergangen, met mogelijk ernstige complicaties tijdens de helingsfase. De depressieve stemming verhindert echter dat een rechtshandige man en een linkshandige vrouw het conflict oplossen. In het geval van een territoriumverliesconflict voorkomt dit de hartaanval, die zou optreden tijdens de Epileptoïde Crisis.

Bovendien reageert een rechtshandige man met een verlaagd testosterongehalte, veroorzaakt door de impact van een territoriumconflict in de rechtertemporale kwab, als een ‘vrouw’, die niet geneigd is om dit territoriumconflict op te lossen. In de linkertemporale kwab bevinden zich daarentegen de controlecentra van het strottenhoofd, het baarmoederhalsslijmvlies/ de kransaderen, het rectum en de blaas waarbij, behalve voor het Biologische Speciaalprogramma van de kransaders, er veel minder risico’s op complicaties zijn. Hier geeft de manische toestand de linkshandige man en rechtshandige vrouw de nodige energie om het conflict zo snel mogelijk op te lossen, wat hen in de ideale positie brengt om zich voort te planten in het geval dat onverwachte territoriumconflicten de groep of roedel zouden bedreigen. Dit verklaart ook, biologisch gezien, waarom mensen in de eerste plaats rechtshandig of linkshandig zijn (en dieren rechts- of linkspotig of rechts- of linkshoevig).

Met dank aan: Caroline Markolin https: //LearningGNM.com Arjen Lievers https://www.germaansegeneeskunde.nl/index_ziekten_gnm/
Björn Eybl, zielsoorzaken van ziekte: ISBN: 978-3-85052-299-1 Ik kan dit boek aanbevelen om zelfstudie te doen, je kunt het op internet gratis downloaden.
Dr. Geerd Ryke Hamer

2 Manische depressie

Een manische depressie gaat gepaard met conflictactiviteit waarbij beide temporale kwabben betrokken zijn. De impact van het tweede conflict ligt in de temporale kwab van de tegenoverliggende hersenhelft. Het individu bevindt zich in een temporale kwabconstellatie en is manisch depressief, wat in de reguliere geneeskunde omschreven wordt als een bipolaire stoornis.

Dit betekent dat de stemming voortdurend wisselt tussen manisch en depressief. De ernst van de stemmingswisselingen en psychoses is afhankelijk van de intensiteit van de conflicten. Als één of beide conflicten dominant blijven, ontstaat een aanhoudende manische, depressieve of manisch-depressieve stemming. Niet te verwarren met een primaire manische of primaire depressieve stemming die verschilt van een manische depressie die bipolair is. Een manisch depressieve toestand gaat gepaard met zeer specifieke geestelijke symptomen en gedragingen die bepaald worden door de exacte combinatie van conflicten in een bijzondere constellatie.

Wanneer de zwaardere intensiteit van de conflictactiviteit (massa) op de rechtertemporale kwab ligt, is het individu depressief. Wanneer de zwaardere intensiteit van de conflictactiviteit (massa) op de linkertemporale kwab ligt, is het individu manisch. Stresstoestanden, stimulerende zaken zoals alcohol, drugs, koffie, medicijnen en energiedrankjes die het lichaam in een sympathicotonie brengen (of dagfase) versterken de manische of depressieve stemming. Ook nieuwe bijkomende conflicten die verband houden met de temporale kwabben versterken de manie of depressie significant.

Vrouwelijk conflictgebied = anima, passieve terugtrekking, linkertemporale kwab. Mannelijk conflictgebied = animus, actieve verdediging, vechten, rechtertemporale kwab. Twee conflicten in linkertemporale kwab = manie, twee conflicten in rechtertemporale kwab = depressie. Eerste conflict in linkertemporale kwab en tweede in rechtertemporale kwab of eerste conflict in rechtertemporale kwab en tweede in linkertemporale kwab = manisch-depressieve stemming.

Enige voorzichtigheid met het oplossen van conflicten

Op het moment van het conflict slaat het onderbewustzijn alle begeleidende elementen van de schok of het trauma op. Het onderbewustzijn is een soort databank waar al deze elementen worden opgeslagen in de rubriek ‘alarmsignalen’.

Deze kunnen weer opgeroepen worden wanneer we met een nieuwe ervaring in contact komen. Alle begeleidende omstandigheden worden als zintuiglijke indrukken, die rond het conflict zijn waargenomen, opgeslagen. In wezen is een spoor een geluid, locatie, situatie, mens of geur en geeft net als een allergie aanleiding tot een herhaling van de manische of depressieve stemming en gedragingen.

Als men op een spoor ‘trapt’ dat gerelateerd is aan de manie of depressie, zal dit de manische of depressieve stemming versterken. Dit betekent dat, wanneer men op een manie-gerelateerd spoor trapt, men de depressie kan opheffen. Op een depressie-gerelateerd spoor trappen, versterkt dan weer de depressie. Een manie-gerelateerd spoor kan dus bewust worden gebruikt om uit een depressieve stemming te geraken. Sporen en terugval in het conflict kunnen een constellatie reactiveren, zelfs nadat één of beide conflicten tijdelijk zijn opgelost.

Psychotische aanvallen

Psychotische aanvallen met plotselinge emotionele, geestelijke en gedragsveranderingen ontstaan wanneer een extra conflict inslaat in de rechter- of linkertemporale kwab. De impact ervan kan een matige tot acuut ernstige manische of depressieve toestand veroorzaken.

Het terugvallen in dezelfde conflicten of op emotioneel beladen sporen trappen, kan je ook tot ernstige manische of depressieve toestand brengen met terugkerende psychotische aanvallen. Dit staat bekend als de ‘posttraumatische stressstoornis’ (PTSS), waarbij de persoon het trauma opnieuw ervaart door angstaanjagende herinneringen aan de gebeurtenis, vergezeld van typische, fysieke sympathicotone symptomen zoals misselijkheid, overmatig zweten en een verhoogd hartritme.

Psychotische aanvallen kunnen ook ontstaan wanneer een nieuw DHS een constellatie completeert of tijdens een genezingscrisis, nadat één of beide conflicten zijn opgelost. Tijdens de epileptoïde crisis is er steeds een korte, meer hevige reactivering van het conflict en zijn de symptomen veel heviger dan tijdens de conflictactieve fase.

Bij een zware constellatie kan de Epileptoïde Crisis een acute psychotische aanval veroorzaken. In het geval van een dubbele Epileptoïde Crisis, die optreedt wanneer beide conflicten rond dezelfde tijd zijn opgelost, is de psychotische aanval bijzonder ernstig en kan deze 3 tot 5 dagen duren. Dit geldt specifiek voor de corticale constellaties (in de hersenschors). Een acute dubbele Epileptoïde Crisis van een Hersenstam Constellatie, inclusief een Nierverzamelbuizensyndroom Constellatie, kan een volledige mentale stillegging met extreme onrust en angst veroorzaken. Terugkerende dubbele Epileptoïde Crisissen worden veroorzaakt door conflictsporen en volgens Dr. Hamer kan een dubbele epileptoïde crisis al een week na de conflictoplossing plaatsvinden.

Depressie om gevaarlijke epileptoïde crisissen te voorkomen

Indien de constellatie acuut is, is het aan te raden om het conflict niet volledig op te lossen, maar te downgraden waarbij men een deel van de conflictmassa weg kan nemen om de conflictintensiteit en de daarbij horende stress te verminderen. We hebben geleerd dat de constellatie het individu beschermt om gevaarlijke epileptoïde crisissen op orgaanniveau te voorkomen. Het doel is om de ​​hyperconstellatie om te vormen tot een hypoconstellatie.

De doelstelling is om complicaties te voorkomen die mogelijk optreden tijdens de helingsfase, zowel in de conflict-gerelateerde organen of weefsels als op hersenniveau. De omvang van de epileptoïde crisis in de genezingsfase wordt meebepaald door de intensiteit en de duur van het conflict.

Volgens Dr. Hamer verdwijnt een acute psychotische aanval door het toepassen van deze methode binnen 3 tot 4 maanden, zonder medicatie. In GNM is het gebruik van medicatie slechts een tijdelijke maatregel, bedoeld voor het bewerkstelligen van de veiligheid van de persoon (dit onderzoek, gepubliceerd in 2017 in Journal of Mental Health, toont aan dat antipsychotica, wanneer die gedurende een langere periode worden ingenomen, de eigen bijdrage van individuele inspanning van de persoon verminderen, wat de kans op functioneel herstel verkleint).

Constellatie downgraden

Stap 1: identificeren van de tijd en omstandigheden van het tweede conflict die de constellatie hebben gevormd en de daaruit vloeiende geestelijke symptomen hebben geactiveerd. Zie conflictvolgorde in de volgende voorbeelden.

Stap 2: het type constellatie vaststellen: Postmortale Constellatie, Autistische Constellatie, Agressieve Constellatie, Zweef Constellatie, Hoor Constellatie, enz., wat kan worden afgeleid uit de emoties, gedachten en gedragingen van het individu.

Stap 3: een hersenscan, indien beschikbaar, toont de Hamerse Haard in het betrokken hersenrelais.

Stap 4: de rijpingsstop is een ander belangrijk diagnostisch criterium, omdat hierdoor vrij nauwkeurig kan worden ingeschat op welke leeftijd het tweede conflict zich voordeed.

Vanaf dat moment kunnen we specifieke vragen stellen over het conflict dat rond die tijd is ontstaan. Het ontwikkelen van manieren om conflictsporen te vermijden, is bedoeld om de conflictactiviteit op een zo laag mogelijk niveau te houden. Bij een gedowngradede constellatie voelt een persoon zich over het algemeen redelijk goed, vooral als de manische stemming dominant is.

Bij constellaties is het niet belangrijk om te weten of het conflict partnerzijde of moeder- /kindzijde is gerelateerd. Wel is het belangrijk om het principe van geslacht, lateraliteit en de hormoonhuishouding toe te passen, om de volgorde waarin de conflicten zijn geregistreerd in de temporale kwabben, in te schatten en vast te stellen om welk soort conflicten het gaat die de manische depressie veroorzaken.

Rechtshandige man met normale hormoonstatus NHS

Een mannelijk territoriumconflict bij een man met een normale hormoonstatus is vanuit biologisch oogpunt het eerste conflict. Mannelijke territoriumconflicten zijn: territoriumangstconflict, territoriumverliesconflict, territoriumergernisconflict, territoriummarkeringsconflict. Als de man rechtshandig is, registreert het conflict zich in de rechtertemporale kwab die het mannelijk conflictgebied bevat.

Wanneer een rechtshandige man lijdt aan een territoriumverliesconflict, bijvoorbeeld bij het verlies van zijn werkplek, is het relais van de kransslagaders betrokken. Tijdens conflictactiviteit is de man depressief en ervaart hij een primaire depressie. Bij de impact van het conflict in het mannelijke conflictgebied daalt het testosterongehalte en wordt het oestrogeengehalte bijgevolg relatief hoger.

Het tweede conflict is daarom een vrouwelijk conflict, zoals een schrikangstconflict, seksueel conflict, identiteitsconflict of markeringsconflict. Als de man bijvoorbeeld een seksueel conflict ervaart (door bv. seksuele afwijzing of verlies van een seksuele partner), gaat het conflict naar het relais van de kransaders in de linkertemporale kwab. Bij het tweede conflict is hij manisch-depressief en in constellatie, in dit geval in een Postmortale Constellatie.

Linkshandige man met normale hormoonstatus NHS

Voor een linkshandige man met een normale hormoonstatus is het eerste conflict ook een mannelijk territoriumconflict. Hoewel het conflict op een mannelijke manier wordt ervaren, registreert het conflict zich in het vrouwelijke conflictgebied, omdat het conflict bij linkshandigen wordt overgeheveld naar de andere hersenhelft, dus naar het corresponderende hersenrelais in de linkertemporale kwab.

Dit betekent dat het relais van de kransaders is betrokken bij de linkshandige man die lijdt aan een territoriumverliesconflict. De man is tijdens de conflictactieve fase manisch en hij ervaart een primaire manie. De impact van een conflict in de linkertemporale kwab leidt naar een daling van het oestrogeengehalte en bijgevolg wordt het testosterongehalte beduidend hoger.

Het tweede conflict is bijvoorbeeld een ander mannelijk territoriumverliesconflict, dat het relais van de kransslagaders in de rechtertemporale kwab treft. Bij het tweede conflict is hij manisch-depressief. Als beide territoriumconflicten een seksueel aspect hebben, bevindt hij zich in een Casanova Constellatie.

Opmerking: bij een linkshandige man met een normale hormoonstatus wordt een Temporale Kwab Constellatie altijd veroorzaakt door twee territoriumconflicten.

Rechtshandige man met een lage testosteronstatus LTS

Voor een man met een lage testosteronstatus kan het eerste conflict alleen een vrouwelijk conflict zijn, zoals een schrikangstconflict, seksueel conflict, identiteitsconflict of markeringsconflict. Als de man rechtshandig is, registreert het conflict zich in de linkertemporale kwab die het vrouwelijk conflictgebied bevat.

Wanneer een rechtshandige, oudere man een schrikangstconflict ervaart, bijvoorbeeld vanwege de onverwachte dood van zijn vrouw, gaat het conflict naar het strottenhoofdslijmvlies. Tijdens de conflictactiviteit is hij manisch en ervaart hij een primaire manie. Bij de impact van het conflict in het vrouwelijke conflictgebied neemt het oestrogeengehalte af en bijgevolg neemt het testosterongehalte toe.

Het tweede conflict is steeds een ​​mannelijk territoriumconflict, bijvoorbeeld een territoriumergernisconflict dat naar maag-, alvleeskliergangen- of galwegenrelais gaat in de rechtertemporale kwab. Bij het tweede conflict is de man manisch-depressief en in constellatie, in dit geval in een Autistische Constellatie.

Linkshandige man met lage testosteronstatus LTS

Een linkshandige man met laag testosterongehalte ervaart het eerste conflict ook als een vrouwelijk conflict. Hoewel het conflict op een vrouwelijke manier wordt ervaren, registreert het conflict zich in het mannelijk territoriumconflictgebied. Omdat het conflict bij linkshandigen wordt overgeheveld naar de tegenoverliggende hersenhelft, is het relais van het bronchiaal slijmvlies in de rechtertemporale kwab betrokken.

Als een linkshandige oudere man, die reeds een lagere testosteronstatus heeft, een schrikangst ervaart, gaat het conflict naar het relais van het bronchiaal slijmvlies. Tijdens de conflictactiviteit is hij depressief en ervaart hij een primaire depressie. Bij de impact van het conflict in het mannelijke conflictgebied daalt het testosteronniveau verder, waardoor het oestrogeenniveau aanzienlijk hoger wordt.

Daarbij is het tweede conflict een ander vrouwelijk conflict, bijvoorbeeld een identiteitsconflict, wat kan te maken hebben met het niet weten waar je bijhoort. Dit conflict gaat naar het relais van het rectum gelegen in de linkertemporale kwab. Bij het tweede conflict is de man manisch-depressief en in constellatie, in dit geval in een Mythomane Constellatie.

Voor een linkshandige man met een lage testosteronstatus wordt een temporale kwab constellatie altijd veroorzaakt door twee vrouwelijke conflicten.

Rechtshandige vrouw met een normale hormoonstatus NHS

Een vrouwelijk conflict bij een vrouw met een normale hormoonstatus is vanuit biologisch oogpunt het eerste conflict. Vrouwelijke conflicten zijn: een schrikangstconflict, seksueel conflict, identiteitsconflict of markeringsconflict. Als de vrouw rechtshandig is, registreert het conflict zich in de linkertemporale kwab, die het vrouwelijk conflictgebied bevat.

Wanneer een rechtshandige vrouw aan een seksueel conflict lijdt, bijvoorbeeld na seksueel misbruik of seksuele afwijzing, gaat het conflict naar het relais van de baarmoeder/kransaderen. Tijdens de conflictactiviteit is de vrouw manisch en ervaart ze een primaire manie. Bij de impact van het conflict in het vrouwelijke conflictgebied daalt het oestrogeengehalte en neemt het testosterongehalte bijgevolg relatief toe.

Het tweede conflict is een ​​mannelijk territoriumconflict. Als de vrouw bijvoorbeeld een territoriumverliesconflict ervaart door het verlies van een vriend of familielid, of verlies van een huis, gaat het conflict naar het relais van de kransslagaderen in de rechtertemporale kwab. Bij het tweede conflict is de vrouw manisch-depressief en in constellatie, in dit geval in een Postmortale Constellatie.

Het relais van de kransaders in de linkertemporale kwab is bij de vrouw ook het relais van de baarmoederhals en dit relais reguleert de menstruatiecyclus inclusief de ovulatie. Een meisje van ongeveer 11 à 12 jaar kan reeds de eerste menstruatie (of menarche) ervaren. Als een rechtshandig meisje echter vóór de puberteit een seksueel conflict ervaart, zal haar eerste menstruatie worden uitgesteld. Op dezelfde manier heeft een rechtshandige vrouw die al menstrueert geen menstruatie (of amenorroe) meer wanneer ze conflictactief is en betrokken is bij een seksueel conflict.

Gedurende die tijd is ze manisch en ze gaat pas door met menstrueren wanneer het conflict is opgelost of als een tweede conflict een zwaardere impact heeft in de rechtertemporale kwab. Bij een ernstig conflict heeft ze langdurige en zware menstruatiebloedingen, als gevolg van een verhoogd oestrogeengehalte, zie ook baarmoederhals, baarmoederslijmvlies, baarmoederspieren en eierstokken. Gedurende die tijd is ze depressief (zie de weegschaal) en op dat moment bevindt de rechtshandige vrouw zich in een constellatie. Wanneer een rechtshandig meisje haar eerste menstruatie krijgt vóór de leeftijd van 11, duidt dit erop dat ze al in een constellatie (namelijk manisch-depressief) is, met als zwaartepunt een territoriumconflict dat verband houdt met de rechtertemporale kwab.

Linkshandige vrouw met normale hormoonstatus NHS

Het eerste conflict bij een linkshandige vrouw met een normale hormoonstatus is een vrouwelijk conflict. Hoewel het conflict op een vrouwelijke manier wordt ervaren, registreert het conflict zich in het mannelijke territoriumconflictgebied omdat het conflict bij linkshandigen wordt overgeheveld naar de andere hersenhelft, dus naar het overeenkomstige hersenrelais in de rechtertemporale kwab.

Wanneer een linkshandige vrouw een seksueel conflict ervaart, gaat het conflict naar het relais van de kransslagaders. Tijdens de conflictactiviteit is ze depressief en ervaart ze een primaire depressie. Bij de impact van het conflict in het mannelijke conflictgebied daalt het testosterongehalte en is het oestrogeengehalte bijgevolg significant hoger.

Het tweede conflict is een ​​ander vrouwelijk conflict, bijvoorbeeld een nieuw seksueel conflict dat naar de baarmoederhals/kransaders in de linkertemporale kwab gaat. Bij het tweede seksueel conflict is ze manisch-depressief en in constellatie, in dit geval in een Nymfomane Constellatie.

Opmerking: voor een linkshandige vrouw met een normale hormoonstatus wordt een Temporale Kwab Constellatie altijd veroorzaakt door twee vrouwelijke conflicten.

Terwijl een rechtshandige vrouw met een normale hormoonstatus haar menstruatie verliest bij haar eerste seksueel conflict, blijft een linkshandige vrouw menstrueren vanwege haar verhoogde oestrogeenspiegel. Bij een ernstig seksueel conflict zou haar eerste menstruatie al voor de leeftijd van 11 jaar kunnen plaatsvinden. Ze stopt pas met menstrueren of heeft een vertraagde menarche als ze in constellatie is en het tweede seksueel conflict, gekoppeld aan de linkertemporale kwab, sterker is. Gedurende die tijd is ze eerder manisch dan depressief. Ze krijgt haar menstruatie terug waarin het rechterhersenhelftconflict wordt geaccentueerd of als gevolg van een extra conflict dat een impact heeft op de rechtertemporale kwab. Nu is ze niet langer manisch, maar depressief.

Opmerking

Opmerking met betrekking tot rechts- en linkshandige vrouwen: de menstruatie stopt alleen wanneer het baarmoederhalsrelais, dat zich in de linkertemporale kwab bevindt, betrokken is. Wisselende stemmingen tussen manisch en depressief, veroorzaakt door conflictsporen, leiden daarom tot onregelmatige menstruaties. Wanneer het conflict in de linkertemporale kwab versterkt wordt, blijft de menstruatie achterwege en is de vrouw manisch; als het conflict van de rechtertemporale kwab dominant is, gaat de menstruatie verder en is de vrouw depressief. Gedurende de premenstruele fase verkeert het autonome zenuwstelsel in een verhoogde staat van sympathicotonie. In die periode is een geconstelleerde vrouw dus nóg depressiever of manischer, afhankelijk van welke van de twee conflicten geaccentueerd zijn. De depressieve of manische stemming en het gedrag worden gekleurd door de specifieke constellatie. Bij een agressieve constellatie is een vrouw bijvoorbeeld vaak op zoek naar discussie of is ze provocatief.

Rechtshandige vrouw met lage oestrogeenstatus LOS

Bij een vrouw met een lage oestrogeenstatus is het eerste conflict altijd een mannelijk territoriumconflict. Als zij rechtshandig is, registreert het conflict zich in de rechtertemporale kwab, wat het mannelijk conflictgebied bevat.

Wanneer bijvoorbeeld een rechtshandige, postmenopauzale vrouw een territoriumergernisconflict ervaart, gaat het conflict naar maag-, alvleeskliergangen- of galwegenrelais. Tijdens de conflictactiviteit is ze depressief en ervaart ze een primaire depressie. Bij de impact van het conflict in het mannelijke conflictgebied neemt het testosterongehalte af en neemt het oestrogeengehalte bijgevolg toe.

Het tweede conflict is, een ​​vrouwelijk conflict, bijvoorbeeld een identiteitsconflict, wat kan te maken hebben met het niet weten waar je bijhoort. Dit conflict gaat naar het relais van het rectum gelegen in de linkertemporale kwab. Bij het tweede conflict is ze manisch-depressief en in constellatie, in dit geval in een Agressieve Constellatie.

Linkshandige vrouw met lage oestrogeenstatus LOS

Voor een linkshandige vrouw met een lage oestrogeenstatus is het eerste conflict ook een mannelijk territoriumconflict. Hoewel het conflict op een mannelijke manier wordt ervaren, registreert het conflict zich in het vrouwelijke conflictgebied, omdat het conflict bij linkshandigen wordt overgeheveld naar de andere hersenhelft, dus naar het corresponderende hersenrelais in de linkertemporale kwab.

Wanneer een linkshandige, postmenopauzale vrouw bijvoorbeeld een territoriumangstconflict ervaart, gaat het conflict naar het relais van het strottenhoofdslijmvlies. Tijdens de conflictactiviteit is ze manisch en ervaart ze een primaire manie. Bij de impact van het conflict in het vrouwelijke conflictgebied neemt het oestrogeengehalte verder af, waardoor het testosteronniveau aanzienlijk hoger wordt.

Het tweede conflict is een ​​ander mannelijk territoriumconflict, bijvoorbeeld een nieuw territoriumangstconflict dat naar het bronchiale slijmvliesrelais gaat, in de rechtertemporale kwab. Bij het tweede conflict is ze manisch-depressief en in constellatie, in dit geval in een Zweef Constellatie.

Opmerking: voor een linkshandige vrouw met een lage oestrogeenstatus wordt een Temporale Kwab Constellatie altijd veroorzaakt door twee territoriumconflicten.

Het belang om het conflict te downgraden en NIET op te lossen

De biologische doelstelling van depressie en manie is om de gevaarlijke epileptoïde crisis (wat een complicatie is) tijdens de genezingsfase op orgaanniveau te voorkomen. Dr. Hamer ontdekte dat op het moment dat een temporale kwabconstellatie tot stand komt, de Biologische Speciaalprogramma’s in de conflict-gerelateerde organen tot stilstand komen. Bij iemand die manisch-depressief is, blijven de veranderingen op orgaanniveau op die manier binnen de perken. Dit is vooral belangrijk als de constellatie vitale organen betreft, zoals het hart.

Dr. Hamer ontdekte dat wanneer het conflict met betrekking tot de kransslagaders intens en langer duurt dan 9 maanden, de epileptoïde crisis tijdens de genezingsfase, die opstart na de conflictoplossing, dodelijk kan aflopen in de vorm van fatale hartinfarcten.

Als het conflict de kransaders betreft en ook intensief en langer dan 9 maanden heeft geduurd, kan tijdens de epileptoïde crisis een dodelijke longembolie ontstaan.

Dankzij de manische depressie kan het lichaam dit voorkomen. Daarom mogen conflicten niet opgelost worden, hooguit gedowngraded om de intensiteit te laten afnemen.

Helingssymptomen zoals bronchitis, laryngitis, aambeien, een blaasontsteking of de ontwikkeling van bepaalde vormen van kanker (bv. larynxcarcinoom, bronchiaal carcinoom, baarmoederhalskanker) komen alleen voor wanneer het voorafgaande conflict ook als zeer intens werd ervaren.

Wanneer een rechtshandige man aan een territoriumverliesconflict lijdt, registreert het conflict zich in het relais van de kransslagaders in de rechtertemporale kwab. Gedurende de conflictactieve fase heeft de man angina pectoris, is hij depressief en ervaart hij een primaire depressie. Een langdurige conflictactiviteit van meer dan negen maanden, kan hem in een gevaarlijke situatie brengen, omdat hij, in het geval dat hij het conflict oplost, een dodelijke hartaanval zou krijgen tijdens de Epileptoïde Crisis. Als hij echter ondertussen ook een seksueel conflict heeft ervaren, met betrekking tot het hersenrelais van de kransaders in de linkertemporale kwab, komt het ulceratieproces in de kransslagaders onmiddellijk tot stilstand. Nu is hij manisch-depressief, maar de constellatie is de redding van zijn leven. De biologische betekenis van de Temporale Kwab Constellatie gaat daarmee niet alleen over geestelijk overleven, maar ook over fysiek overleven.

Als deze man zijn seksuele conflict zou oplossen, dan zou het territoriumverliesconflict weer ‘solo’ doorlopen, wat zou leiden tot een potentieel dodelijke hartaanval in de helingsfase. Dr. Hamer: “Een te grote drang om de conflicten op te lossen kan dramatische resultaten opleveren, want zodra één van de twee conflicten is opgelost en de andere nog steeds actief is, tikt de klok.” Therapeutische benaderingen die streven naar een snelle conflictoplossing, zonder de biologische verbanden te erkennen, kunnen daarom tot ernstige complicaties leiden. Dit is de reden waarom het belangrijk is om conflicten die verband houden met de temporale kwabben niet op te lossen, maar juist te downgraden, omdat de constellatie het individu beschermt!

Met dank aan Arjen Lievers https://www.germaansegeneeskunde.nl/index_ziekten_gnm/ Aanrader!

Dr. Geerd Ryke Hamer

BRON: HTTPS://LEARNINGGNM.COM/CONSTELLATIONS/DOCUMENTS/TEMPORAL_LOBES.HTML

Levenskwaliteit upgraden om de intensiteit van je conflicten af te nemen zonder deze op te lossen

1 Leer aanvaarden wie je echt bent!

Dagelijks worden we blootgesteld aan een toenemende druk om altijd beter te zijn, geen fouten te maken, steeds te presteren en flexibel en polyvalent te zijn op de arbeidsmarkt. Perfect en foutloos zijn, lijkt wel de nieuwe norm in onze maatschappij. Op deze wijze worden we gevoeliger voor conflicten. Het klinkt misschien cliché, maar de sleutel tot geluk is de acceptatie van wie je werkelijk bent, je authenticiteit en je integriteit. Daarom: vind jezelf oké en leer jezelf fantastisch vinden.

Perfectionisme zorgt ervoor dat je stilstaat en betekent goed zijn en doen voor de ander, waarbij je niet luistert naar je innerlijke emotionele leiding. Het is beter dat je jouw eigen uniciteit en authenticiteit leert waarderen en erkennen. Wees gewoon minder streng voor jezelf. Als mens ben je het waard om je eigen veilige plekje te hebben hier op aarde. Er is altijd iets dat je echt goed kan en deze eigenschap verder ontwikkelen, brengt jou tot het geluk. Het vraagt wat aandacht van jouw kant, maar vergeet niet, jouw leven gaat over jou! Maak je niet afhankelijk van hetgeen een ander zegt of denkt over jou. Belangrijk is het positieve wat je weet over jezelf in ere te houden en jezelf op de eerste plaats te zetten.

2. De kunst om dingen te laten die niet belangrijk zijn

Naast de edele kunst om dingen te doen, is het ook een edele kunst om te schrappen wat niet noodzakelijk is. In de hectiek van onze maatschappij is er geen ruimte meer in onze agenda. Dingen schrappen geeft je ruimte om op adem te komen, wat helpt om je energie effectief te gebruiken en betere resultaten te boeken. Waarom doen we zo ons best om erbij te horen? Het is juist de kunst om uniek te leren zijn. Iedereen is uniek, dat is onze menselijke rijkdom. Doe minder op een dag en neem meer tijd voor jezelf, zodat je lichaam beter kan ontspannen. Kies ervoor om meer leuke dingen te doen. Dat geeft extra energie en helderheid in het denken en voelen. Het geluk in jouw leven hangt af van de kwaliteit van jouw gedachten en de keuzes die je elke dag maakt. Richt je daarom op je integriteit en authenticiteit.

3. Zorg voor betere sociale contacten om te spreken en te luisteren

Onderhoud je sociale contacten. Communiceren doen we vandaag de dag voor het overgrote deel via sms of online achter de computer. Tijdens de pauze heeft iedereen al snel zijn smartphone in de hand. Elkaar ontmoeten gebeurt met oogcontact. Een warme knuffel is cruciaal voor een direct contact, wat betekent actief naar elkaar luisteren en praten met elkaar. Zo kan energie stromen tussen mensen, maar niet vanachter een gsm of laptop.

Je wordt ook gelukkiger als je niet alleen maar neemt, maar ook geeft. Anderen helpen hun doel te bereiken, zal je geluksgevoel zeker doen stijgen. Maar, te veel helpen werkt in je nadeel: het risico vergroot dat je jezelf en je geliefden teveel uit het oog zal verliezen, wat zorgt voor stress, waardoor je dan weer ongelukkiger wordt. Enkele uurtjes per week is voldoende. Het gaat per slot van rekening eerst om jezelf en dat is niet egoïstisch.

4. De juiste lichaamsbeweging.

Gezonde lichaamsbeweging houdt in dat je nog ontspannen kan babbelen met elkaar zonder te happen naar zuurstof. Dus niet met inspanning, zweten of zwoegen. Vanuit het oogpunt van de ayurveda is het van vitaal belang dat lichaamsbeweging meer energie oplevert dan dat het kost, iets dat in het Westerse denken meestal over het hoofd wordt gezien. Een lichaamsvriendelijke beweging geeft lichtheid, veerkracht en stevigheid en de spijsvertering wordt gestimuleerd. Het vermogen ontwikkelt om moeilijkheden het hoofd te bieden. Eenvoudige vormen van vriendelijke lichaamsbeweging zijn wandelen, dansen en yoga. Je komt tot rust bij een lange wandeling en het is prettig om over te schakelen van het gedreven tempo op de werkvloer, dat zo vaak de overhand krijgt naar een rustiger ritme. Met yoga kan je spanningen ontspannen, wat de ademhaling verbetert.

Lichaamsbeweging is een krachtig instrument om een evenwicht tussen lichaam en geest te bereiken, en een nauwere, diepere band te smeden met je ziel. Het is bedoeld om de coördinatie lichaam-geest tot een hoger plan te tillen, kortweg bewustzijnsverruiming. Lichaamsbeweging is bedoeld om het leven op een aangename manier te ondersteunen en je kan ontspanning vinden. Het lichaam is gemaakt om te bewegen. Bij de mate van inspanning is het belangrijk om deze niet verder te brengen dan het punt waarop je lichtjes begint te zweten en door je mond begint te ademen. Dit zijn natuurlijke tekenen dat je de juiste limiet hebt bereikt.

Het gezegde ‘zonder pijn geen resultaat’ is een mythe! Wandelen in de natuur, yoga en ademhalingsoefeningen, zwemmen en andere zachte sporten verhogen je energiepeil en doorzettingsvermogen. Bovendien geeft dit distractie van de geest, waardoor je makkelijker tot rust kan komen. Zo kan je aandacht geven aan zaken die je leuker vindt, wat zeer belangrijk is. Deze afleiding en een gezonde vermoeidheid stimuleren bovendien de kwaliteit van de slaap.

5. Wees creatiever

Creativiteit ontwikkelen, laat je ontplooien en stimuleert het enthousiasme. Creativiteit brengt je ook dichter bij jezelf en stimuleert het zelfvertrouwen. Het geeft jou een visie en een identiteit. Creativiteit geeft voornamelijk veel zingeving aan je leven. Je vindt je eigen plek in de wereld en uitdagende nieuwe projecten zijn stimulerend en geven je een positieve krachtige energieboost. Je voelt je beter in je vel, je kan cognitieve vermogens ontwikkelen, wat leidt tot een betere concentratie. Kortom, het maakt je gelukkiger om steeds iets nieuws te doen en zo jezelf te ontdekken. Creativiteit is een intelligentie die je blij maakt.

6. Maak nieuwe keuzes

Weet je welke dingen jou energie geven? Dingen die energie geven zijn vooral dingen die je goed kan vanuit je hart. Maak tijd vrij in je agenda om leuke dingen te doen. Neem de tijd voor persoonlijke zorg, ga op tijd slapen en sta op tijd op, geef de voorkeur aan gezonde voedingsmiddelen en drank. Geef aandacht aan je relatie met de tijd: werk niet tot het midden van de nacht door of lever dan geen fysieke inspanningen meer. Gewoon meestromen met het dagelijkse natuurlijke ritme is de juiste keuze. Kies waar je je voordeel mee doet en wat je leven aangenamer kan maken.

DOORDENKER:

Leerling: ‘Meester, wat is het geheim van de verlichting?’ Zenmeester: ‘Er is geen geheim. Als ik dorst heb, drink ik; als ik honger heb, eet ik; als ik moet werken, dan werk ik en als ik moe ben dan rust ik uit.’ Leerling: ‘Maar meester, dat doet toch iedereen?’ Zenmeester: ‘Nee, dat doet bijna niemand.’

Activiteiten doen die je niet leuk vindt, putten je uit en leiden op den duur tot lichamelijke en emotionele stress, waarin je vast kan komen te zitten en waarbij je energie verliest. De zingeving in het leven verdwijnt en dit kan sporen naar depressie erger maken. Kies dingen die je graag doet, het geeft extra energie en stimuleert nieuwe verlangens. Sta je voor een opdracht die je echt niet leuk vindt (en je vaak ook niet goed kunt), vraag dan hulp of delegeer. Denk aan je eigen territorium: exploreer het, beperk het niet, want dan creëer je een conflict in jezelf.

7. Aandacht in het moment van hier en nu

Als je onder grote druk staat, krijg je veel adrenaline in het bloed en kom je in een vecht- en vluchtmodus. Leuke dingen doen, lukt niet meer. Vermijd dus drukte! Dagelijks genieten van de kleine dingen is een levensstijl, zoals van een zonnestraal, een bloeiende bloem, een zacht briesje langs je oren, een liefdevolle attentie, enz. Je kent alvast nog honderden voorbeelden die je een ontspannende en nieuwe energie geven om verder te gaan en gelukkig te zijn. Deze kleine dingen geven je het besef hoe mooi het leven in zijn totaliteit kan zijn, laat het niet achteloos voorbijgaan door de mallemolen in je hoofd en de adrenaline in je bloed. Meer aandacht in het moment van het hier en nu is belangrijk. Het zijn de kleine dingen des levens die grote positieve dingen in jezelf naar boven halen.

Dame geniet van het nu-moment

8. Heb je een probleem, spreek erover en vraag hulp

Praten over je problemen lucht op en je krijgt er meer vat op. Er zijn altijd mensen die jou kunnen helpen omdat zij daar juist sterk in zijn. Het vragen van hulp of je probleem delen is moedig en een signaal dat je jezelf ernstig neemt. Een grote druk valt van je schouders, omdat je weet dat er iemand met jou meedenkt. Sta jezelf toe dat er iemand jou helpt. Het is een teken van zelfkennis en bescheidenheid en niet wat mensen vaak denken, een teken van hulpeloosheid is. Sta in je kracht en vraag. Ga er direct mee aan de slag.
Hoe eerder en uitvoeriger we kunnen praten over een conflict dat we hebben meegemaakt, des te sneller de lading van het conflict verzacht wordt. Downgrade het conflict. Wie weet, heeft onze gesprekspartner ooit iets dergelijks meegemaakt, of kent hij in zijn kennissenkring iemand die soortgelijke gebeurtenissen heeft meegemaakt. Erover praten verzacht steeds de emotionele lading.

Het besef dat je niet de enige bent die dit conflict heeft, vermindert al de dramatiek en de lading. Door erover te praten houdt het piekeren op. Piekeren is mentale energieverspilling en maakt de depressie erger. Na het praten zie je helderder en ontwikkel je het vermogen om alles op een rijtje te zetten. Dikwijls kristalliseert een oplossing tijdens het gesprek. Het is belangrijk om het conflict met iemand te delen en uit je isolement te komen. Het gaat erom de lading van het conflict te verzachten.

9. Neem op tijd een moment voor jezelf en zeg even STOP!

Op tijd even een time-out.

Dit moment is het stiltepunt waar het allemaal om draait. Deze affirmatie gaat over focussen.

Let vandaag hierop: alles om je heen is voortdurend in beweging. Als je bezig bent met allerlei afspraken, verplichtingen en taken af te werken ,om daarna uiteindelijk rust te vinden, bereik je in feite maar één ding. Je stelt de dag waarop je kan stoppen steeds verder uit, want stoppen doe je beter nu meteen. Stoppen doe je nu op dit moment. Je stopt om te kunnen genieten van wat dit moment in zich draagt, namelijk stilte. Stilte herbergt een schat en alles wat nodig is om die schat te vinden, is stil bewustzijn. Het staren van de ziel. Wil je de schatkist van je ziel openen, besef dan dat het huidige moment een uniek en waardevol iets is, het stiltepunt waar de wereld om draait.

10. Voed je lichaam liefdevol met gezonde spijzen

different vegetables such as carrots, leeks, tomatoes, peppers, chicory, garlic

Een gevarieerde en volwaardige maaltijd is een must. Genieten van je voedsel door veel te kauwen, stimuleert de speekselklieren en de hippocampus, die meer antistresshormonen zal produceren. Genieten van je eten ontspant en meer speeksel zorgt voor een betere vertering van je voedsel. Door te genieten van je eten, kan je geest beter dagelijkse impressies verwerken. Eet gezond, het gaat erom je lichaam goed te verzorgen en optimaal te voeden. Vermijd alle voedingswaren die door de voedingsindustrie zijn bewerkt. Zongerijpte voeding in de oorspronkelijke staat zoals de natuur het heeft voorzien, is ideaal voor de mens.

Herstel van het geluk!

Quote: “Hoop is het duurzame geloof in de haalbaarheid van primaire wensen”

Hoop zorgt voor zelfvertrouwen, enthousiasme, positief denken en een gevoel van opwinding over het leven. Hoop is de onontbeerlijke essentie om te gedijen en verder te kunnen.

1. Zingeving om depressie te verdrijven

Er zijn vier dingen die zingeving in het leven stimuleren:

 • Betekenis geven aan je leven door altruïsme of dienstbaarheid
 • Verbinding
 • Spirituele transformatie
 • Dingen doen waar je hart van gaat zingen

Vier kernzaken voor het aanroepen van het ik-zijn. Onze reis door het leven op weg naar zelfverwerkelijking begint met het verlangen naar verbinding, dienstbaarheid, transformatie en dingen doen vanuit het hart. Zingeving is het overstijgen van ons wereldse en materiële bestaan. Met geestelijke, mentale toewijding gaan we alles doen. Dit omvat alle handelingen om door te groeien naar een meer geëvolueerde zijnstoestand. Spiritualiteit vergemakkelijkt de zoektocht naar zingeving en biedt antwoord op de vraag: wie zijn wij? Deze zoektocht voert ons naar hetgeen achter het fysieke domein ligt. Dit is meestal met de vijf fysieke zintuigen niet waar te nemen.

Het gaat om de innerlijke ervaring van wie je werkelijk bent. Uiterlijke waarneming wordt minder belangrijk, het wordt dan gemakkelijker om te ontspannen. We willen graag de strijd en het lijden stoppen van het alledaagse bestaan. Intuïtief weten we dat het leven ons meer te bieden heeft dan alleen maar onze hectische geconditioneerde samenleving dat op hol is geslagen. Er is vaak geen tijd meer om dingen te doen waar je hart van gaat zingen en om sociaal contact te zoeken met de medemens. Terwijl we antwoorden gaan zoeken op levensvragen, voelen we tegelijkertijd de opwinding van het geestelijke ontwaken dat transformatie, geluk en innerlijke vrede ons brengt. Wie heeft antwoordt op onze vragen? Het geloof, het innerlijk ervaren, de kwantummechanica, de wetenschap of het Zen-Boeddhisme?

Misschien is de boodschap dezelfde, ik geloof dat het verlangen naar zingeving verder reikt dan het alledaagse leven, dat pregnant aanwezig is in elke mens. Dit kun je bij iedereen zien die je in jouw leven tegenkomt. Een leven van materiële dingen verzamelen en plezier maken zonder verbondenheid maakt niet gelukkig. Dat weten wij allemaal, het is niet compleet voor onze menselijke ervaring, je mist iets! Met verwondering kijken naar een sterrenhemel of een panorama, het mysterie voelen. Dan vragen we ons af hoe alles is ontstaan, en dat is het begin van onze wijsheid. We zoeken naar transcendentie, naar contact met een hogere intelligentie waar we mee verbonden zijn en steeds op kunnen vertrouwen. Mensen beginnen langzaam te ontwaken. Sommige mensen dachten dat materiële welvaart hun bevrediging en geluk zou schenken, en ervaren dat dit niet zo is.

Na een spirituele zoektocht van 40 jaar ontdekte ik dat materie geen geluk schenkt. Materie zelf is niet verkeerd of fout en mag deel uitmaken van je levenservaring, maar materie is geen noodzaak om jouw geluk te vinden. Je mag materiële dingen bezitten omdat zij ook deel uitmaken van rijkdom en overvloed. Echter in onze maatschappij worden wij geconditioneerd met het feit dat we bepaalde zaken nodig hebben om gelukkig te zijn. Geluk vind je in je innerlijke wereld, we hoeven het echt niet buiten onszelf te gaan zoeken, daar vinden we het nooit. Iedereen weet intuïtief wel dat alles wat je nodig hebt in jezelf te vinden is.

Probeer altijd eerst te streven naar innerlijke rust, innerlijke vreugde, het innerlijk visioen. Het wordt gevolgd door het verwerven van uiterlijke dingen als bijproduct. Veel mensen in de westerse cultuur streven naar succes. Ze willen dit fantastische huis, ze willen een florerend bedrijf, ze willen alle uiterlijke dingen. Het verwerven van al deze dingen brengt je niet wat je echt wilt. We jagen deze uiterlijke dingen achterna in de veronderstelling dat ze ons geluk gaan brengen, maar het werkt omgekeerd. Een inwendige ommekeer is alles wat je nodig hebt. De nieuwe wetenschap van de kwantumfysica zegt dat alles met elkaar verbonden is. Het besef dat alles zowel fysiek als metafysisch met elkaar verbonden is. Er bestaat niets afzonderlijk, dat kan gewoonweg niet.

De sjamanen uit primitieve gemeenschappen wisten reeds dat alles met elkaar verbonden is. Vandaar dat ze voor alles zorg droegen. Ze wisten dat hun uiterlijke wereld de reflectie is van hun innerlijke wereld, met alles wat je waarneemt, ben je verbonden. Alles zit in jezelf, inclusief je eigen geluk. De buitenwereld is de wereld van gevolgen, niet meer dan het resultaat van gedachten. Stel je gedachten en frequenties in op geluk. Datgene waar je in je innerlijke wereld aandacht aan schenkt zal zich in de uiterlijke wereld manifesteren. Laat jezelf stralen van geluk en vreugde en zendt die gevoelens uit naar het universum, dan ga je waarlijk de hemel op aarde ervaren. Je innerlijke dialoog is metafysisch van aard en deze energie gaat zich manifesteren in de buitenwereld. Daarom dat de buitenwereld een spiegel is van je innerlijke zijnstoestand. Tracht dit te beseffen!

Als je zelf in een toestand zit van burn-out, bore-out of depressie, zend je die gevoelens ook uit naar het universum en kan de uiterlijke wereld je onmogelijk het verlangde geluk doen ervaren.

Ik kom vaak mensen tegen die enorm veel geld verdienen, maar ook waardeloze relaties hebben. Dat is geen rijkdom. Je kunt gaan voor het geld en rijk worden, maar niettemin je arm voelen op andere vlakken. Ik wil niet suggereren dat geld geen deel is van rijkdom, dat is het beslist, maar het is maar een deel ervan. Ik ontmoet ook veel spirituele mensen die voortdurend platzak en ziek zijn. Dit is geen rijkdom. Het leven hoort in overvloed te zijn – op alle gebieden, dat is rijkdom. Egoïsme, geweld en hebzucht zitten in ieder mens. Het is gemakkelijk om andere mensen te bekritiseren, maar als je jouw eigen agressie en hebzucht kunt beteugelen, werk je mee aan een betere wereld en vind je jezelf en jouw medemens evenwaardig. Er zijn heel wezenlijke vragen: Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Hoe is de aarde ontstaan? Mensen worstelen met deze eeuwige vragen en het zijn belangrijke vragen. De belangrijkste vragen zijn, waar kom ik vandaan? Waar ga ik heen? En waartoe ben ik hier? Als we die vragen niet kunnen beantwoorden, zijn we verloren.

Doel en zin van het leven:

Om te besluiten en te verklaren, te scheppen en uit te drukken, te ervaren en te vervullen wie jij werkelijk bent.

Om jezelf ieder moment te herscheppen als de prachtigste versie van het grootste visioen dat je ooit hebt gehad van wie jij werkelijk bent.

Dat is jouw doelstelling in jouw menswording, en dat is het doel van heel het leven.

2. Meer lachen en humor in het leven

Door te lachen wordt ons gezondheidssysteem versterkt en verbranden we nog eens extra calorieën. Lachen versterkt de buikspieren en dat beschermt de rug en nek. Lachen heeft een positief effect op het hart, de bloeddruk en op elke cel van het lichaam. Lachen relativeert en doet ons denkproces stoppen, daardoor hebben we even afstand gecreëerd van onze dagelijkse beslommeringen die onze energie roven. Hoe vaker we lachen, hoe meer we vanuit een ander perspectief kunnen leren kijken. Het verandert onze kijk op de omgeving en we worden zachter voor onszelf en voor anderen. Lachen verbindt, in de lach herkennen en erkennen we de ander, op een wezenlijk niveau, dit voorbij de woorden. In de lach en de traan zijn we hetzelfde.

Lachen brengt je in contact met het dieper wezen, de entiteit in jezelf, wie je werkelijk bent, puur en vrij van sociale druk. Door te lachen laten we het kind in onszelf vrij spelen. Het bevrijdt omdat spanningen worden losgemaakt. Je spieren en cellen in je hele lichaam komen na het lachen tot een voelbare rust. Jouw ademhaling gaat dieper, de adem stroomt vrijer waardoor je nieuwe energie en vitaliteit ervaart en je creativiteit weer ruimte krijgt. De longen gaan meer open waardoor je beter zuurstof kunt opnemen. Lachen heelt. Los van je huidige emotionele gemoedstoestand op het moment, kan de lach echt goed dienen als een natuurlijk herstelmechanisme van het lichaam. Door te lachen komen er gelukshormonen vrij – synergetische werking van verschillende hormonen – en wordt het stresshormoon cortisol teruggedrongen. Yoga en dansen doen dit ook. Hierdoor voelen we ons een stuk beter in ons vel. Het maakt ons blijer en vrijer. Kortom, lachen is ideaal voor piekeraars, perfectionisten en fanatieke denkers! Zoek gerust wat meer dingen op waarbij je hartelijk kunt lachen. Ik denk bijvoorbeeld aan you tube filmpjes.

3. Juist gebruik van de zintuigen

Via onze zintuigen nemen we ervaringen op. Onze zintuigen zijn verbonden met onze geest. De zintuigen hebben de mogelijkheid om allerlei informatie op te halen. Naast informatie om ons te beschermen tegen gevaar, vervoeren de zintuigen hun indrukken naar de geest – enkel als deze gemotiveerd zijn door de geest. De geest verwerkt en verzamelt deze indrukken en ervaringen, geeft kleur en vorm aan de beleving van jouw werkelijkheid. Vanuit deze verzameling indrukken stuurt de geest informatie terug naar de zintuigen. Het is jouw diepere sturing om dingen op een welbepaalde manier te doen. Ervaringen en handelingen beïnvloeden elkaar. Bewust ervaren en bewust handelen hebben een effect op jouw bewustzijn. De volledige realiteit is voor de gewone mens slechts gedeeltelijk waarneembaar, dat is ook zijn geluk, want anders zal je gek worden. Het komt erop neer dat je jouw perceptie verandert, dat kan je, maak het positiever.

We hebben vijf zintuigen om de realiteit gedeeltelijk te kunnen ervaren, we geven het betekenissen op basis van vorige ervaringen. Daaruit vloeien er nieuwe handelingen die ons terugbrengen in ervaringen en doen ons groeien. Men drukt zich uit in onze handelingen. Jouw handeling is de expressie van dat wat er in je leeft, wat belangrijk is in jouw beleving van de realiteit. Dit gebeurt zowel bewust als onbewust. Zonder bewustzijn is er geen zintuiglijke waarneming. Met jouw taalgebruik vul jij jouw werkelijkheid in, je specifieke woordenschat, intonatie, klankkleur, articulatie e.a. Dit alles verwijst naar hoe jij zaken interpreteert via jouw staat van bewustzijn.

Hoe je mensen en dieren aanraakt, omgaat met fysiek contact, het belang dat je hecht om dingen te voelen, verwijst naar jouw beleving van de werkelijkheid via het aanraken. Hoe beweeg jij je voort in het dagelijkse leven? Enthousiast, traag, impulsief, hoe zijn je stappen? Hoe gebruik je creativiteit om je uit te drukken, van koken tot hobby’s? Hoe ga je om met seksualiteit en voortplanting. Dit is enorm verbonden met datgene wat er tussen de twee oren zit opgeslagen in de herinnering. Hoe laat jij los, van je stoelgang tot je verwerkte ervaringen en emoties? Al deze verschillende zintuiglijke ervaringen met hun eigen handeling die ermee verbonden zijn vertellen altijd iets over jezelf.

De Indische geneeskunde Ayurveda spreekt men over de correlatie van kennis, bewustzijn en herinnering. Het zijn drie zaken van onze geest om de indrukken van onze zintuigen te verwerken. Dankzij kennis en wijsheid zijn we in staat een onderscheid te maken in al onze indrukken en ervaringen, daardoor zijn we in staat om de zintuigen op juiste wijze te gebruiken. Gebrek aan kennis uit zich in ongewenst gedrag. Het bewustzijn heeft een goed begrip van de dingen waardoor intelligentie in staat is om de informatie goed te geleiden. Beschadigd bewustzijn leidt tot abnormaliteiten van de geest. De herinnering doet ons ophalen wat er in de geest opgeslagen is. Dit gebeurt via beelden, klank, woorden, gevoelde ervaring, geuren en smaken. Kennis van vorm en gelijkenissen, concentratie, observatie van contrast, herhaling in de praktijk, directe kennis geeft je de mogelijkheid om van alles te herinneren vanuit juiste kennis en inzicht.

Het is niet verkeerd om naar het verleden te kijken op vlak van positiviteit en geleerde zaken om jezelf verder te ontwikkelen. De herinnering wordt beschadigd als je alleen focust op slechte dingen uit het verleden, want daardoor vergeet je de positieve dingen en verlies je het contact met je lichaam en ziel. Ayurveda noemt de uiterlijke geest de zintuigen, en de innerlijke geest het hart. Met de zintuigen heeft de geest contact met de externe wereld, het hart is de interne wereld, zo zijn de beide werelden verbonden met elkaar. Dit alles beïnvloedt ons denken, gemoed, bewustzijn en zowat een beetje van alles. Uiteindelijk gelokaliseerd in het hart. Stabiliteit en kracht in de ervaringen creëren, sta in het leven dat zoveel te bieden heeft. Hoe meer men kiest en dit ook van binnen uit als een bewuste keuze kan ervaren om steeds voor ervaringen te kiezen die zuiver, eerlijk, oprecht zijn, gaat ons bewustzijn verder evolueren naar hoger bewustzijn.

Steeds meer keuze in functie van bewustzijn en niet uit overmacht, het wordt zuiverder en bewuster en leidt ons als een brug naar een hoger bewustzijn. Door bewust met de zintuigen om te gaan en deze ook zuiver te houden via gedrag, voeding en kruiden, omgang met de mensen en dieren, zal de kwaliteit van je zintuigen verfijnen en kunnen we het bewustzijn ook verruimen en zelfs herscheppen. Juist gebruik van de zintuigen leidt tot integratie van kennis en zelfontplooiing. Het brengt je dichterbij je ziel. De ziel omvat je levensopdracht, jouw missie. Het is een verbindende schakel tussen lichaam en geest met het hogere bewustzijn. Het is ook een verbinding met kennis, bewustzijn en je IK zijn. De geest is het belangrijkste hulpmiddel van de ziel.

Verkeerd gebruik van de zintuigen zal ons uitputten. Slechte kwaliteit van muziek, straatlawaai, lawaaivervuiling, negatief praten, leugens en beledigende taal tasten het gehoor aan. Teveel praten, geen stilte kunnen inlassen is ook niet goed. Chaotische muziek verstoort het innerlijk evenwicht, mantra’s zingen herstelt innerlijk evenwicht. Mensen pijn doen, fysiek geweld is slecht voor het individu. Jezelf in een negatieve omgeving omringen doet geen goed. Kijken naar slechte beelden op TV, zoals oorlog, armoede en slecht nieuws. Teveel lezen of tv kijken. Let op naar welke beelden je kijkt op televisie, wordt bewust wat je werkelijk ziet en vermijd negatieve beelden. Verkeerde voeding, industrieel bewerkt voedsel, eten als je geen honger hebt verzwakt de smaakwaarneming, op verkeerde tijdstippen eten verstoort de spijsvertering. Geur doet herinneringen oproepen, geur prikkelt de hersenen sterk en is steeds verbonden met het herinneringsvermogen en daaraan verbonden emoties. Slechte geuren, fabrieken, uitlaat auto, geur verdelgende parfums, zijn ook beter te vermijden.

Wat wel?

Mooie muziek, mantra’s, positief praten, liefdevolle knuffel, beelden van de natuur, mooie films, musea, tentoonstellingen, kunst, liefdevol bereide maaltijd, heerlijke geuren van bloemen en specerijen, het geluid van de vogels, de zee enzovoort.

Wie houdt er niet van om de geur van een lekker bereide maaltijd te ruiken?

4.Het bewustzijn

Zonder bewustzijn is er geen zintuigelijke waarneming!

Kun je onderscheid maken tussen wat eeuwig is en tijdelijk? Zie je het verschil tussen volledig en onvolledig? Kennis samen met wijsheid is belangrijk om onderscheid te maken. Maar als je dit onderscheid niet kunt maken, dan verliest de geest de controle over de zintuigelijke waarneming en dat kan zich dan uitdrukken in ongewenst gedrag. Naast kennis en wijsheid heb je bewustzijn. Als het bewustzijn is beschadigd door bewuste of onbewuste overtredingen, trauma’s, biologische territoriumconflicten, negativiteit, kunnen er abnormaliteiten ontstaan in de geest. Dus het bewustzijn is een aspect van de geest. Een goed begrip van alle dingen en goede geleiding van informatie door de zintuigen geeft jou inzicht om problemen op te lossen.

In het bewustzijn bestaat de herinnering. Je hebt het vermogen om bewust herinneringen op te halen uit de geest via beelden, klank en woorden, geuren en gevoelde ervaringen. De herinnering is gebaseerd op een vorm, gelijkenissen, concentratie, de observatie van contrast, herhaling in de praktijk en directe kennis. Bewustzijn dat verruimd en ontwikkeld is gebruikt directe kennis als mogelijkheid om van alles te herinneren, maar dan wel vanuit de juiste kennis of inzicht. Dit vermogen van herinneren wordt beschadigd door onwetendheid en de overmatige prikkels van onze hectische toestand in onze samenleving.

Het is nooit verkeerd om naar het verleden te kijken op vlak van positiviteit en geleerde zaken om je zelf verder te ontwikkelen. Het is een innerlijke oefening om negatieve zaken te verwerken en te transformeren, lessen uit te leren zodanig dat je geen slechte dingen meer hoeft te onthouden en te herinneren, dat heeft geen zin. Aandacht naar slechte dingen die niet opgelost zijn zoals conflicten uit het verleden zetten de principes van aantrekkingskracht in werking waardoor deze aandacht ervoor zorgt dat het verleden zich gaat herhalen in de toekomst. Zo ontstaan zich herhalende patronen als een rode draad in je leven. Self fulfilling prophecy heet dat.

In de ayurveda wordt er onderscheid gemaakt tussen een uiterlijke geest die informatie haalt uit de zintuigen en een innerlijke geest dat zijn thuisbasis heeft in het hart. Emotioneel evenwicht verbindt deze externe en interne wereld met elkaar. De geest is het denken, ons bewustzijn, het gemoed en alles wat met waarneming te maken heeft. De geest is ook gelokaliseerd in het hart. Stabiliteit en innerlijke kracht in je ervaringen creëren: STA IN HET LEVEN. In het leven staan betekent in contact staan met je missie en levensopdracht. Het betekent ook de verbinding van het lichaam met de geest en het gehele universum met het inzicht dat alles met elkaar verbonden is. Op hoger niveau ervaar je jezelf dat je energie bent die opereert in een groter energieveld. Dus denk tweemaal na, je bent niet zomaar gewoon een vlezen omhulsel dat hier op aarde rondloopt. Je bent verbonden met alles wat er is en je opereert daar in.

Je bent in verbinding met je geest, de transformatie en je fysiek lichaam. De ziel is de verbindende schakel, de geest is het belangrijkste hulpmiddel van de ziel. Mensen met depressie hebben de connectie verloren met de ziel. Er is een blokkade in de relatie met het hart en de ziel. Dit betekent ook dat ze de connectie met hun levensopdracht verloren zijn.

5. Juist gedrag

Juist gedrag is een gedrag waar je lichaam gezonder van wordt. Dingen doen die je echt graag doet uit het hart horen hierbij. Juist gedrag houdt in dat je volgende zaken beter kunt vermijden als je lijdt aan depressie, burn-out of manische depressie.

 • Teveel en te zwaar fysiek werk doen, te veel sport doen, is uitputtend.
 • Te weinig fysieke arbeid of beweging, lui zijn, overdag slapen en celibaat verstoren de werking van de spijsvertering, bijnieren en hersenwerking.
 • Verkeerde activiteiten doen, dingen doen die niet goed zijn voor jou, niet in overeenstemming van je constitutie of de noden ervan. Je natuurlijke behoeften onderdrukken of juist teveel opwekken, te snel activiteit na het eten enzovoort zijn ongunstig.
 • Zaken doen die je echt niet graag doet.
 • Teveel van hetzelfde.
 • Onvoldoende eten of drinken, ongepast vasten of zich bepaalde zaken ontzeggen. Dat verstoort de spijsvertering, stofwisseling en de hormoonhuishouding.
 • Vasthouden aan hebzucht, jaloezie, negatieve denkbeelden tegenover jezelf en andere mensen. Wees zachte tegen jezelf en iedereen.
 • Te weinig rust of slaap, tot in de nacht opblijven, niet meegaan met de natuurlijke ritmes, teveel in de toekomst of juist in het verleden blijven hangen.

Deze punten zorgen ervoor dat je oppervlakkiger gaat ademhalen, waarbij je het contact met je lichaam gaat verliezen. De spijsvertering gaat verzwakken, minder goede opname van voedingsstoffen en opstapeling van meer afvalstoffen ondermijnen de gezondheid. Het werkt restrictief op je bewustzijnsontwikkeling.

Juist gedrag heeft eveneens te maken met positieve gewoontes. Is je bewustzijn van je gedrag in overeenstemming met de sociale normen van je medemens. Kun je respect opbrengen voor anderen? Heb je neiging of voorkeur tot niet ethische zaken? Juist gedrag betekent ook respect voor ouderen, beleefdheid en hoffelijkheid. Verzorg je uitstraling, gezichtsuitdrukking, en lichaamshouding. Haal je schouders omhoog en draai ze naar achteren, dat opent de borstkas en het hart, waarbij de ademhaling zal verbeteren en je een rechte lichaamshouding creëert.

6. Magisch zinnetje: Ook dit gaat voorbij

Er is niets dat eeuwig blijft duren, dat geeft hoop dat het altijd weer beter wordt. Ook al zit je in het donker, weet dat de zon weer zal opkomen. Alles gaat voorbij!

7. Maak je geen zorgen

Zorgen maken en piekeren is mentale energieverspilling. Het roept biochemische reacties op die schadelijk zijn voor het lichaam. Van verstopping in de darmen tot hartaanvallen, kanker en een veelheid aan tussenliggende zaken. Je gezondheid verbetert bijna meteen zodra je stopt je ongerust te maken. Piekeren of tobben is een geestelijke activiteit die de verbinding met je ware zelf niet begrijpt. Het zijn dingen uit het verleden die je beletten om in het heden te zijn, en dat veroorzaakt ongerustheid. Tobben anticipeert met de toekomst. Op deze wijze herhaal je het verleden steeds opnieuw. Zorgelijkheid, angst en ongerustheid en hun afstammelingen, zoals vrees, ongeduld, onvriendelijkheid en de zucht tot veroordelen en verwerpen, richten schade aan het lichaam. Het is onmogelijk om een gezond lichaam te hebben onder zulke condities.

Wanneer je een probleem hebt en je ziet een oplossing, maak je dan geen zorgen want er is een oplossing. Wanneer je een probleem hebt en je ziet geen oplossing, maak je dan geen zorgen want er is toch geen oplossing.

Een probleem is maar een probleem als je er een probleem van maakt.

8. Voedingsadvies volgens de ayurveda

Voorkeur:

 • Vers en biologisch.
 • Zoveel mogelijk vegetarisch.
 • Koken met specerijen.
 • Vers koken en direct opeten.
 • Veel groenten, granen en peulvruchten.
 • Kook natuurlijk, ideaal is op een gasfornuis.
 • Eet zoveel mogelijk warm bereide voeding, 3x per dag is ideaal.
 • Eet gevarieerd, zes smaken (zoet, scherp, wrang, bitter, zout en zuur)
 • en zoveel mogelijk kleuren.

Afkeur:

 • Diepvries en blikken.
 • Te veel brood en kaas.
 • Verbod op microgolf.
 • Beperk tussendoortjes.
 • Geraffineerde suikers en tarweproducten.
 • Zuivelproducten.
 • Geraffineerde oliën.

Wees voorzichtige met volgende voedselcombinaties:

 • Fruit en zuivel gaan niet samen.
 • Vlees en vis met zuivel of gele mosterd gaan ook niet samen.
 • Eet zuivel en fruit los van de maaltijd.

Als je gaat eten, is het belangrijk dat het water je letterlijk in de mond komt, het moet smaken. Als er iets is dat je echt niet lust, eet het dan niet. Het is belangrijk om goed te kauwen voor de spijsvertering en de werking van de pancreas. Dit stimuleert de aanmaak van anti-stresshormonen door de hippocampus. Eet in een rustige ontspannen sfeer, niet onder stress of in een emotioneel zwaar beladen staat. Geef al je aandacht aan het eten en vooral, geniet ervan!

Het ontbijt:

Ideaal is ook warm, zoals soep met wat rijst (goed voor elke constitutie).

Papsoorten op basis van granen met eventueel wat gedroogd fruit zoals rozijnen of abrikozen. Gebruik ook kaneelpoeder of gemalen kruidnagel. Havermout of muesli of andere vlokken met rijstmelk, amandelmelk, enz., liefst geen sojamelk. Dit werkt afkoelend op het lichaam en kan wel eens in de zomer bij zeer warm weer. Gebruik om te zoeten gedroogde vruchten, ahornsiroop, kokosbloemsuiker, granensuikers of honing.

Gebruik je brood, eet het dan met voldoende drank en maximum één keer per dag. Gebruik op je boterham notenpasta, zelfgemaakt broodbeleg of confituur zonder suiker. Als je fruit eet, neem best appels en peren en stoof ze met kaneel (doe dit niet dagelijks). Vermijd ‘s morgens exotisch fruit. Het is beter om klein fruit van het seizoen te eten, dit is goed voor alle constituties.

Je eet beter geen fruit in de winterperiode, dit verzwakt de algemene gezondheid door het waterelement dat op het lichaam afkoelend werkt. Bij ons is er tijdens de winter ook geen fruit te vinden in de natuur. Heb je toch behoefte aan een tussendoortje, eet dan een kop soep.

Het middagmaal:

Het middagmaal is de hoofdmaaltijd van de dag, want op het middaguur zijn de spijsverteringsenzymen het krachtigst. Een evenwichtige maaltijd bestaat uit granen, groenten (zeven kleuren), plantaardige eiwitten en goede vetstoffen.

Granen: rijst (goed voor alle types), gierst en boekweit (goed voor mensen met een zware constitutie), gerst en haver (andere constituties). Voldoende variatie is belangrijk. Een stukje kaneelschors, kardemom, kruidnagel of komijn zijn goede specerijen voor bij de granen.

Groenten: varieer met zoveel mogelijk kleuren. Blauwe en paarsachtige kleuren vind je in rode bietjes, rode kool, enz. Gebruik ook zoete of niet zoete groenten, wortelgewassen en groene groenten met een eerder bittere smaak, want deze zijn noodzakelijk voor een volwaardige voeding. Specerijen die de spijsvertering stimuleren en de resorptie van voedingsstoffen verbeteren zijn: zwart mosterdzaad, komijn, zwarte peper, kurkuma, kardemom, selderijzaad, koriander, anijs, basilicum, laurier, karwij, kruidnagel, dille, venkel, fenegriek, gember, mierikswortel, asafoetida, marjolein, tijm, munt, nootmuskaat, oregano, peterselie, rozemarijn, saffraan, dragon en maanzaad. Ook kruidenmengsels en Westerse kruiden zijn goed. Specerijen en kruiden geven ook scherpe, bittere en wrange smaken, die het lichaam helpen afvalstoffen te elimineren.

Wees creatief!

Eiwitten: plantaardige eiwitten hebben de voorkeur in ayurveda, vooral voor zieke mensen. Mungdaal of gele linzen zijn licht verteerbaar. Maar ook roze en bruine linzen, bonen en erwten of diverse verse tuinbonen zijn goed. Gebruik zeker specerijen en bonenkruid omdat bonen minder goed verteerbaar zijn. Eet je vis of vlees, dan gebruik je best voldoende specerijen, behalve gele mosterd. Gebruik geen zuivel of fruit bij vis- of vleesgerechten, dit is een toxische voedselcombinatie. Gebruik goede vetstoffen. Ideaal is ghee, ongeraffineerde rode palmolie en/of kokosvet met specerijen om te bakken of koken. Vloeibare oliën zoals olijfolie, sesamolie, lijnzaadolie, zonnebloemolie, hennepolie, araganolie, pompoenpittenolie en vetstoffen met omega 3 (notenolie), enz., best na de bereiding toevoegen.

Kies steeds voor biokwaliteit uit een natuurwinkel. Vermijd geharde vetten en margarines. Deze zijn zeer schadelijk voor het lichaam, omdat ze geen zuurstof doorlaten naar de lichaamsweefsels. Bij stress zeker niet zuinig zijn op vetstoffen, hoe meer hoe beter. Het lichaam heeft namelijk meer energie nodig om stress beter te doorstaan. Als tussendoortje mag je wat noten of een stuk fruit of een biokoekje eten.

Avondmaal:

Ideaal is om opnieuw een warme bereiding te eten, ook overschotjes van ‘s middags zijn goed. Warme soep, eenvoudige schotels of eenpansgerechten op basis van groenten.

Kies je voor brood, eet dit dan altijd met wat warme soep. Gebruik granenpap, rijstdessertjes of gestoofde vruchten. Wees voorzichtig met het eten van pasta ‘s avonds, doe je dit wel, eet dan pasta van spelt of boekweit. Ga nooit met een lege maag gaan slapen, maar ook niet met een te volle maag. Het is goed om een kleine volwaardige hap te eten, als je voor het slapengaan een hongergevoel hebt.

Desserts:

In India sluit men een maaltijd steeds af met iets zoets. Weet dat geraffineerde witte suikers en rietsuiker niet gezond zijn om verschillende redenen. Kies liever voor een koekje op basis van granenstroop, agavesiroop, kokosbloemsuiker, stevia, enz. Kies voor natuurlijke zoetstoffen met trage suikers en een lage glycemische index. Gebruik nooit synthetische zoetstoffen! Als je koekjes wil eten, koop ze dan in de natuurwinkel. Je hebt er een ruime keuze op basis van andere granen dan tarwe en andere gezondere suikers. Je kan ook desserten maken met agar-agar, hiervan mag je zoveel eten als je wil.

Drank:

Drink nooit ijskoude dranken, dit is slecht voor de maag en spijsvertering. Beperk het gebruik van koffie en cafeïnehoudende en stimulerende dranken. Drink thee van gember (niet voor het slapengaan), ayurvedische thee, yogithee, groene thee of gewoon wat warm water.

Dagelijkse levensstijl:

Sta op tijd op, ten laatste voor 7 uur. Want langer slapen maakt je loom en verstoort verschillende processen in het lichaam. Probeer je hoofdmaaltijd steeds tussen 11h en 14h te nemen, de spijsvertering is dan het sterkst. Neem voldoende lichaamsbeweging, zoals wandelen, yoga of sport en geniet van de verse buitenlucht en algemene ontspanning. Neem ook eens wat tijd voor jezelf! Ademhalingsoefeningen en meditatie in de ochtend en de avond zijn zeer heilzaam. Ga op tijd slapen, ook in de ayurveda tellen de uren voor middernacht dubbel.

9. De biologische klok

We hebben in ons lichaam een biologische klok waar lichaamsprocessen aan gerelateerd zijn. Een voorbeeld hiervan is dat de pancreas de meeste spijsverteringsenzymen aanmaakt rond het middaguur. Vandaar dat het gezond is als we rond het middaguur onze grootste maaltijd consumeren. Deze maaltijd kan goed verteren omdat er rond het middaguur vele maagsappen en enzymen actief zijn. De darmen ontvangen verteerd voedsel en er is een goede resorptie van de voedingsstoffen. Een ander voorbeeld dat ook door de biologische klok wordt gestuurd is de productie van cortisol en adrenaline door de bijnieren in de ochtend. De adrenaline is bedoeld om je lichaam wakker te maken en je in beweging te brengen. De cortisol zal de spijsvertering opstarten. Het slijmvlies van de dikke darm zal beginnen met serotonine te produceren die vervolgens de cortisolspiegel in het bloed weer in balans brengt. Tegelijkertijd gaat de serotonine de gehele spijsvertering activeren. Naarmate de namiddag en avond vordert zal de pijnappelklier de serotonine omzetten in melatonine. De melatonine brengt de spijsvertering en het lichaam weer in rust, vandaar dat ‘s avonds een grote maaltijd eten echt niet gunstig is voor het lichaam. Het kan niet goed meer verteren.

Een goede slaap geeft de gezondheid een oppepper

Voldoende slaap is belangrijk voor het goed functioneren van lichaam en geest en geeft de algemene gezondheid een krachtige boost. De slaap kan onderverdeeld worden in twee delen, voor middernacht en na middernacht, tijdens de twee uur voor middernacht vinden de belangrijkste processen voor vernieuwing en zuivering plaats, en in deze periode komt de diepteslaap of schoonheidsslaap voor. De diepteslaap duurt ongeveer een uur, meestal een uur voor middernacht. Deze slaap is droomloos en wordt ook gekenmerkt door een daling van zuurstofopname van ongeveer 8%. Het lichaam kan in deze fase zeer diep ontspannen en rusten. Deze fysiologische rust is tot 3 x intenser dan de slaap na middernacht als de zuurstofopname weer begint te stijgen.

De diepteslaap is verantwoordelijk voor de productie van groeihormonen, nodig voor het herstel en de weefselvernieuwing van ons lichaam, het verjongt het lichaam. Maar door te lang op te blijven, wordt dit proces verstoord. Het lichaam en de geest gaan uiteindelijk lijden aan oververmoeidheid. Er ontstaat opstapeling van toxines en afvalstoffen.

Als het melatonine niveau in het bloed hoog genoeg is, kan het lichaam zichzelf regenereren, vernieuwen, ontgiften en verjongen. De melatonine is afhankelijk van de werking van de dikke darm. Het slijmvlies van de dikke darm initieert serotonine die door de pijnappelklier omgezet wordt in melatonine. De bijnieren geven ‘s avonds na 10.00 uur geleidelijkaan meer cortisol vrij. Deze cortisol is bedoeld om het lichaam van energie te voorzien om zich te ontgiften tijdens de slaap, en mentaal de impressies van de dag te verwerken. Maar als we na tien uur ‘s avonds niet gaan slapen, verspillen we deze energie door er activiteiten mee te doen. Vervolgens krijgt het lichaam onvoldoende energie om na middernacht het echte ontgiftingswerk in samenwerking met de lever goed af te ronden. we missen ook de energie om negatieve emoties te verwerken en worden we prikkelbaarder. Wees bewust dat dit een grote valkuil is, ook al voel je je beter, ga om 10 uur ‘s avonds naar bed.

De grote rol van de lever om het lichaam te ontgiften

Veel bloed uit de hersenen wordt na middernacht gezuiverd door de lever, dit proces wordt verstoord als je nog wakker bent en de diepteslaap hebt gemist. De lever is een orgaan dat tijdens de nacht het meest actief is. Het respecteren van het dag- en nachtritme zorgt voor een betere spijsvertering, een goede slaapkwaliteit, betere bijnierwerking en een goed functionerend cardiovasculair systeem.

Bij een goede slaap kan de lever veel schadelijke stoffen uit het bloed filteren, neutraliseren en via de gal afvoeren naar de spijsvertering. De darmflora doet de rest. De lymfe verzamelt tijdens de slaap veel schadelijke stoffen en is voor 80% verbonden met de darmen. Het gebied in de buik heeft de grootste microbiële agentia. Tijdens de slaap wordt dus je algemene gezondheid weer opgebouwd en sterker, omdat je lichaam ontgift en zuivert. Het is belangrijk om op tijd op te staan. Lichaamsbeweging in de ochtend activeert de darmperistaltiek waarbij alle schadelijke afvalstoffen en toxines samen met de stoelgang worden uitgescheiden. Als we te lang blijven liggen, wordt dit natuurlijk proces van afscheiding verstoord en gaan we ons overdag zwaarder en suffer voelen met minder energie.

De huid is ook een belangrijk orgaan dat het lichaam tijdens de nacht meehelpt met het ontgiften. Alles wat de huid uitscheid is wateroplosbaar en door je in de ochtend te douchen ben je het ook kwijt, dat is goed voor je lichaam. Bij te lang in bed liggen loop je een groot risico dat de uitgescheiden afvalstoffen terug worden opgenomen via de huid en zo weer in het lichaam terechtkomt. Het is beter om ‘s avonds niet te douchen, want dat maakt je juist weer wakker.

Het beste gezondheidsadvies dat je maar kunt krijgen is: op tijd naar bed en op tijd opstaan.

Enkele tips om beter in te slapen: Vermijd zoveel mogelijk kunstlicht en zeker geen blauw licht van computers of gsm voor het slapen gaan. Blauw licht verstoort de productie van melatonine. Eet geen volle maaltijd voor het slapengaan, maar evenmin ook niet met honger gaan slapen, eet een hap of twee van een volwaardige snack. Zorg dat je slaapruimte stikdonker is voor de maximale productie van melatonine en dat geeft volledige rust in je ogen. Zorg dat er geen spiegels in je slaapruimte aanwezig zijn. Spiegels weerkaatsen niet alleen zichtbare lichtfrequenties maar ook andere frequenties die de nachtrust kunnen verstoren.

Val overdag niet in slaap, een dutje of wandelen na het middagmaal is wel goed.

Doe veel lichaamsvriendelijke beweging overdag. Zorg eveneens voor een goede matras en bedkwaliteit. Laat je lichaam net voor het slapengaan eerst een beetje afkoelen, dat helpt om beter in te slapen. Zet telefoon, wifi en andere stoorzenders uit. Kijk geen spannende thrillers of negatieve beelden op televisie net voor het slapengaan. Doe ontspannende dingen zoals yoga, meditatie, het kijken naar kunst of natuur met een rustig muziekje op de achtergrond. Drink natuurlijk ook geen stimulerende dingen tijdens de avond, laat je lichaam kalmpjes ontspannen en tot rust komen.

Neem meer voeding en specerijen met een hoog tryptofaangehalte

Slaapmiddelen alleen als noodgeval. Ze verstoren de natuurlijke productie van melatonine. Eet voeding dat rijk is aan tryptofaan. Tryptofaam is een aminozuur dat aan de basis ligt van serotonine. Deze stof vind je voornamelijk veel in pompoenpitten, granen en notenmelk, bieslook, .paardenbloem, alfalfa spruiten, venkel, spinazie, wortels, bleekselderij, snijboontjes, witloof, peulvruchten – vooral kikkererwten, rijp fruit, bananen, pure chocolade, verschillende groenten enzovoort.

Specerijen zoals kurkuma, kaneel, saffraan en curry bevatten ook veel tryptofaan

Goede vetstoffen zijn vooral boter, kokosvet, nodig om zetmelen beter te verteren.

Eiwitten vind je vooral in peulvruchten, sommige groenten, zaden, granen en noten.

Tijdens de dag eet je zoveel mogelijk groenten, gekookt of bereid. Gekookte voeding is voorverteerd en veel beter voor de totaliteit van de spijsvertering. Driekwart van de wereldbevolking kookt 3x dagelijks. In gekookte voeding zitten veel opneembare vitamines, die door het koken uit de cellulose van de plantendelen vrij zijn gekomen. Vitamine C, B5, B11 of foliumzuur, helpen je cortisolwaarden samen met serotonine te normaliseren. Sommige supplementen bieden soelaas zoals Ginseng, Rhodiola, Tulsi (Ocimum sanctum), zoethoutwortelextract, Valeriaan en Magnolia. Algemeen vermijd je geraffineerde en industrieel bewerkt voedsel, want deze zijn echt niet gunstig voor het slijmvlies van de dikke darm.

Hoe het komt dat je tijdens de nacht wakker wordt en de slaap niet meer kunt vatten?

Naast een ontregelde lichaamsklok is de circulatie van toxines een belangrijke oorzaak van slaapproblemen. Vele toxines zijn het gevolg van slecht werkende spijsvertering, chemische stoffen, medicijnen, maar ook van op de verkeerde uren eten, te zware maaltijden eten of eten vlak voor het slapengaan. Deze toxines kunnen net als alcohol door de bloedhersenbarrière doordringen.

Om hersenschade zoveel mogelijk te voorkomen, kan het lichaam niets anders dan deze toxines te verdunnen door extra vocht naartoe te brengen. De hersenen gaan zo veel mogelijk bloed vasthouden. Om dit te kunnen doen, moet je wel wakker blijven of wakker worden als de toxines geconcentreerd worden. Dit gebeurt meestal na middernacht. Zoals gewoonlijk weet je lichaam wat het beste is voor jou. Het lichaam is steeds gericht op overleving en zal door je wakker te houden tijdens de nacht de concentratie toxines kunnen verdunnen om beschadiging aan het hersenweefsel te voorkomen. De dag nadien zul je je natuurlijk niet al te best voelen. Ontgiften en zuiveren van je lichaam is de beste preventie tegen alle aandoeningen die we kennen. Het lichaam zuiveren en ontgiften is dus de dagelijkse boodschap.

Negatieve emoties, trauma’s en biologische conflicten zijn eveneens een grote bron van giftige toxines. Neuropeptiden met een negatieve lading zijn niet gunstig voor het goed functioneren van het lichaam en zijn fysiologische stelsels. Dit verstoort de slaap in ernstige mate en werkt uitputtend op de bijnieren en de gehele hormoonhuishouding. De algemene gezondheid verzwakt en het zenuwstelsel heeft daar het meest onder te lijden.

De natuur helpt jou een handje.

Adaptogeen:

Adaptogeen is een nieuwe terminologie om een onderscheid te maken tussen de schadelijke effecten van drugs en eerlijke zuivere kruiden. Adaptogene stoffen verhogen het aanpassingsvermogen en de stressbestendigheid van de mens. Ze werken stimulerend zonder schade aan te brengen aan het lichaam. Als het lichaam evenwicht heeft, stopt het stimulerend effect van het kruid. Ze vormen een bijdrage aan het normaliseren van het lichaam en de hormoonhuishouding. De werking gebeurt overal in het lichaam en niet alleen op specifieke plaatsen of naar specifieke functies. Adaptogene planten en kruiden zorgen voor evenwichtige fysiologische lichaamsprocessen.

Nootropic:

Nootropic is een nieuwe terminologie voor geheugenstimulerende kruiden, functionele voedingsmiddelen en specerijen om een of meer aspecten van de geestelijke functie te verbeteren. Specifieke effecten kunnen bestaan ​​uit het verbeteren van het werkgeheugen, de motivatie of positieve aandacht. Het zijn kruiden, voeding en specerijen die je wakker maken, je geheugen en het leervermogen versterken, en de intelligentie verhogen zonder verslavende bijwerking. Ze helpen de hormoonhuishouding te optimaliseren en in evenwicht te brengen. Specerijen die de hormoonhuishouding stimuleren: Werken ook verjongend op het lichaam.

 1. Kruidnagel (Syzygium aromaticum)

Kruidnagel werkt stimulerend en verwarmend op de spijsvertering. Verhoogt de eetlust en de speekselvorming. Vermindert slijmvorming en is goed tegen luchtwegaandoeningen. Kruidnagel stimuleert de omzetting van de voeding in de spijsvertering en de opname van de voedingsstoffen. Kruidnagel heeft een sterke zuiverende werking, is goed tegen tandpijn, een goed levermiddel en werkt bloedzuiverend. Kruidnagel stimuleert het bewustzijn en het intellect en vergroot het vermogen om dingen te herinneren. Werkt als antidepressiva en geeft energie. Kruidnagel is ook afrodisia en zuivert de geslachtsorganen, bij vrouwen ook de moedermelk. Het wekt potentie op en bevordert de bloedcirculatie. Kruidnagel is heilzaam tegen oxidatieve stress – vrije zuurstofradicalen – die in grote hoeveelheden schadelijk zijn voor het lichaam.

 1. Komijn (Cummium cyminium)

Komijn en andere specerijen uit de familie van de schermbloemige zoals dille, koriander, zwart komijnzaad, peterselie enzovoort zijn altijd goed voor de optimale werking van de dikke darm. Ze beschermen de slijmvliezen van de dikke darm en helpen bij de opname van voedingsstoffen. Komijn activeert de aanmaak van basisstoffen van verschillende neuropeptiden. Komijn bevat ook acetylcholine en dopamine waardoor het intellect en daadkracht gestimuleerd wordt. Het zorgt tevens voor een harmonieuze neerwaartse beweging van de darmperistaltiek.

 1. Kaneel (Cinnamomum zeylandica)

Kaneel geeft een gematigde warmte in de spijsvertering en is eetlust opwekkend, stimuleert de vertering en de opname van voedingsstoffen. Kaneel zorgt voor een evenwichtige darmflora. Kaneel verbrandt voornamelijk afvalstoffen en toxines in de spijsvertering, en zuivert het bloed. Kaneel bevat veel basisstoffen voor de productie van dopamine en serotonine en dat kalmeert angst, depressie, nervositeit en spanning.

 1. Nootmuskaat (Myristica fragrans)

Nootmuskaat is eetlustopwekkend. Het bevordert de vruchtbaarheid, kalmeert de zenuwen en heeft een wormdodend effect op de spijsvertering. Net als Kaneel gaat het effectief afvalstoffen neutraliseren. Nootmuskaat stimuleert de opname van voedingstoffen in de dunne darm. Nootmuskaat bevordert het herstel van neuronen en coördineert vooral de werking van het enzym acetylcholine-erastase, dat de neurotransmitter acetylcholine afbreekt. Acetylcholine is vooral belangrijk voor cognitieve vermogens en de overdracht van de zenuwimpulsen overdag. Nootmuskaat bevordert de doorbloeding in de hersenen en maakt de geest rustig.

 1. Gember (Zingiber officinalis)

Gember is sterk eetlustopwekkend, werkt verwarmend en bevordert de spijsvertering. Gember versterkt het hart, is pijnstillend, anti-reumatisch, zenuwsterkend en verbetert het geheugen. Gember neutraliseert toxines en afvalstoffen, zowel in de spijsvertering als in het bloed. Gember werkt tevens pijnstillend en versterkt de algemene gezondheid. In gember vind je basisstoffen voor de productie van de neurotransmitters dopamine en gaba. Dagelijks gebruik van gember maakt je rustiger, maar zorgt er ook voor dat je in actie komt zonder stress. Gember geeft een blij gevoel en werkt ook als antidepressivum. Het verse sap is voedend en kuist het maag- en darmkanaal. Geen gember voor het slapengaan omdat het de nachtrust verstoort door zijn opwekkende eigenschap.

 1. Saffraan (Crocus sativus)

Saffraan is een specerij dat vitamine B12 bevat. Saffraan is een krachtige adaptogeen en vergroot ons aanpassingsvermogen. Saffraan werkt verjongend. Het stimuleert de bloedsomloop, werkt pijnstillend en is libido versterkend. Saffraan bevordert de spijsvertering en wekt eetlust op. In de spijsvertering stimuleert saffraan vooral de opname van micronutriënten. Saffraan bevat veel tryptofaan. Saffraan is een krachtige anti depressiva en kalmeert vooral angststoornissen en dwangmatigheden. Saffraan maakt ons weerbaarder tegen stress en versterkt het geheugen. Saffraan Is zowel adaptogeen als nootropic

 1. Zwarte peper (Piper nigrum)

Een sterk stimulerende specerij voor de spijsvertering. Zwarte peper ruimt effectief afvalstoffen en schadelijke toxines op. Zwarte peper helpt de voeding beter te verteren en stimuleert de opname van micronutriënten uit de voeding en van andere specerijen zoals kurkuma of geelwortel. Zwarte peper is sterk verwarmend, vooral bij mensen die kouwelijk van aard zijn. Zwarte peper zorgt er ook voor dat je meer kracht uit de voeding haalt. Zwarte peper werkt wormdodend en brengt de darmflora in evenwicht. Het werkt sterk ontgiftend voor de spijsvertering en het gehele lichaam. Zwarte peper is rijk aan endorfine, acetylcholine en gaba. Deze combinatie zorgt ervoor dat je goed kunt studeren en toch rustig kunt blijven. Zwarte peper is een ideaal middel bij angstaanvallen, ongeduld, prikkelbaarheid en geeft verzachting van pijn. Deze pepersoort helpt het slijmvlies van de dikke darm om voorstoffen te laten opnemen voor de productie van serotonine. Dat brengt balans in de hormoonhuishouding.

 1. Anijs (Pimpinella anisum)

Anijs bevordert de spijsvertering en is goed om de dikke darm tot rust te brengen. Anijs verdrijft winderigheid in de dikke darm. Anijs beschermt de slijmvliezen van de luchtwegen en het spijsverteringskanaal. Anijs bevordert de borstvoeding. Anijs stimuleert de opname van voedingsstoffen. Anijs bevat acetylcholine en stimuleert het geheugen en helpt zo bij studieprestaties.

 1. Kurkuma (Curcuma longum)

Geelwortel of kurkuma werkt eetlustopwekkend en ondersteunt de spijsvertering om afvalstoffen en toxines te elimineren. Kurkuma geeft een mooiere uitstraling. Kurkuma bevat de bittere en wrange smaak, goed voor het herstel van de huid om wonden te genezen en huidziekten te behandelen. Kurkuma werkt eveneens genezend in het lichaam. Het vermindert ontstekingen als gevolg van stress. Werkt net als gember bloedzuiverend, is windverdrijvend, herstelt en ondersteunt de lever. Eveneens heilzaam bij oedeem. Kurkuma stimuleert de galwerking en brengt de darmflora in evenwicht. Kurkuma bevat veel tryptofaam en dat stimuleert de productie van serotonine, voor ons gevoel van geluk en ontspanning. Kurkuma werkt ook als antidepressivum en daarnaast zorgt het ook voor innerlijke rust en betere nachtrust.

 1. Kardemom (Elettarium cardamomum)

Kardemom versterkt de maag en wekt de eetlust op. Helpt de spijzen beter te verteren. Kardemom is wormdodend. Kardemom helpt melkproducten te verteren omdat het de slijmvorming neutraliseert. Kardemom is werkzaam tegen opgeblazenheid en braakneigingen. Het werkt genezend bij lever- en miltaandoeningen en neutraliseert afvalstoffen en toxines zowel in de spijsvertering, de lever en de lymfe. Kardemom werkt verwarmend in het lichaam. Kardemom is heilzaam tegen depressie en epilepsie. Kardemom geeft veel energie, versterkt de bijnieren en heeft een positief effect op het humeur.

 1. Curry

Curry is een mengsel van verschillende specerijen waaronder ook kardemom en kurkuma. Curry is overal verkrijgbaar en iedereen lust deze kruiden wel. Curry creëert een synergetische werking en bevordert het herstel van zenuwweefsel . Curry stimuleert de aanmaak van nieuwe hersenstamcellen en neuronen.

 1. Peperkoekkruiden

Geven meer optimisme, beter humeur en zijn antidepressiva. Peperkoekkruiden geven veel energie en zijn goed voor de bijnieren.

Besluit: gebruik veel meer specerijen en kruiden in de spijzen, ook kruiden van bij ons hebben heilzame effecten op de synergetische werking van de hormoonhuishouding.

Geneeskrachtige kruiden die de hormoonhuishouding stimuleren en energie leveren.

 1. Cypergras (Cyperus rotundus)

Cypergras werkt kalmerend, en bevat de basisstoffen voor gaba. Antidepressiva ontspant de spieren, nootropisch, stimuleert de spijsvertering en elimineert afvalstoffen.

 1. Eclipta (Eclipta alba)

Kalmeert agressie, verhoogt het serotonine gehalte, nootropische werking, werkt verjongend. Tegen oxidatieve stress, zeer goed leverkruid, ontgift het lichaam krachtig.

 1. Indiase kruisbes (Emblica officinalis)

Werkt sterk verjongend op lichaam en geest. Ze zijn goed voor de bloedkwaliteit en herstellen de lever. De Indiase kruisbes stimuleert de spijsvertering en brengt voornamelijk de maag in balans. Krachtige antioxidant. Versterkt de coördinatie van het geheugen en de zintuigen. Versterkt het observatievermogen en de cognitie. Breng rust bij mentale aandoeningen. Reguleert de bijnieren en normaliseert de cortisolwaarden en verbetert de algemene gezondheid.

 1. Duivelsdrek of asafoetida(Ferula Foetida)

Werkt kalmerend, kalmeert spasmen en vermindert oxidatieve stress. Helpt bij epilepsie. Bevat glutamaat. Is de reiniger van de dikke darm bij uitstek, het lost tussen de darmplooien vastzittende gekoekte brokken afval met verdroogde slijm op waardoor de peristaltiek weer kan verbeteren.

 1. Pepermunt (Mentha spp)

Verhoogt de concentratie en stimuleert de aanmaak van acetylcholine.

Brengt rust, is verfrissend en heeft een stimulerend en verfrissend effect op de hersenen. Antidepressivum. Het bevordert het enthousiasme.

 1. Heilige basilicum (Ocimum sanctum)

Goed voor de gehele spijsvertering. Het Heilige basilicum beschermt de luchtwegen en versterkt de algemene gezondheid. Het activeert acetylcholine en brengt acetylcholinesterase in evenwicht. Heilzaam voor het geheugen en de herinnering. Stimuleert het concentratievermogen. Reguleert de bijnieren en brengt de adrenaline en cortisol in balans.

 1. Jeukboontjes (Mucuna pruriens)

Afrodisia, zenuw herstellend, verjongend, stimuleert het geheugen en is goed tegen slijtage. Helpt bij Parkinson en Schizofrenie. Bevat natuurlijk L-dopa voor aanmaak dopamine. De meeste peulvruchten bevatten ook een lichte dosis L-dopa. Het maakt mensen opgewekt, geeft een goed gevoel en een goed geheugen. Helpt bij gedragsstoornissen en ADHD.

8. Jatamansi (Nardostachys jatamansi)

Werkt rustgevend en stimuleert vooral het geheugen. Jatamansi reguleert de bijnierwerking en tempert de werking van adrenaline, noradrenaline en dopamine, nadien reguleert hij deze stoffen. Activeert serotonine voor het goed gevoel en gemoed. Sterk regenererend op het zenuwweefsel en verbetert de werking van het brein. Anti angst en antidepressiva.

 1. Rauwolfia (Rauwolfia serpentina)

Reguleert bijnieren en aldosteronwaarden. Verhoogt eveneens het serotoninegehalte. Helpt goed tegen hoge bloeddruk, kalmeert pijn en is antidepressivum. Goed bij psychose.

 1. Arjuna (Terminalia arjuna)

Versterkt de hartspier, stimuleert de doorbloeding en antidepressiva. Bron van dopamine. Bevorderd de zuurstofopname in de hersenen.

 1. Guduchi (Tinospora cordifolia)

Verhoogt krachtig de algemene gezondheid en werkt tevens verjongend. Elimineert afvalstoffen en zuivert de lever. Antistress en antidepressiva. Adaptogeen. Activeert de werking van gaba, acetylcholine, dopamine en serotonine. Nootropic, verbetert het geheugen, werkzaam bij Alzheimer.

 1. Indische valeriaan (Valeriana wallichii)

Het is sterk rustgevend en bevordert de slaap. Bevat gaba.

 1. Ashwagandha (Withania somnifera)

Zenuwversterkend, rustgevend, verhoogd de algemene gezondheid, is krachtig bij angst en stress. Afrodisiaca, herstelt weefsels. Reguleert gaba (rust), bevat acetylcholine en is nootropic. Stimuleert de slaap, reguleert cortisolwaarden. Anti-stress en adaptogeen.

 1. Shilajit als adaptogeen (natuurlijk teer uit de bergen)

Geeft kracht, anti stress, verhoogd uithoudingsvermogen, versterkt en regenereert de zenuwen en geeft meer vitaliteit. Krachtig nootropic effect, Verbetert het geheugen zonder nadelige effecten. Stimuleert de zuurstoftoevoer naar de hersenen. Optimalisatie van de neurotransmitters zoals serotonine. Krachtige antioxidanten, verhoogt de algemene gezondheid, werkt verjongend. Helpt bij beter denken, opname informatie en cognitie, herinneringsvermogen.

Niet slaapverwekkend. Bevat fulvinezuur dat de opname stimuleert van mineralen.

 1. Oliemassage.

Vermindert de vermoeidheid, werkt verjongend en doet je beter slapen.Verbetert de algemene gezondheid. Adaptogeen en goed voor de bijnieren.

Olie op de adhipatti (midden op de hoofdhuid van de schedel) brengt rust en ontspanning. Reguleert de endocriene werking.

 1. Olie op de adhipatti.

Dat is een ayurvedische techniek om de geest en het denken eerst tot rust te brengen. Het neemt veel uiterlijke prikkels weg zodat je geleidelijkaan jezelf weer kunt voelen en tot inkeer kunt komen. Bij depressie en burn-out heeft in feite je lichaam het overgenomen van jou om te kunnen overleven. De geest is afwezig, uitgeput en op de dool. De geest is zeer vluchtig, niet vatbaar, droog en ruw. Er is geen connectie met het fysieke lichaam meer. De olie – meestal sesamolie met ayurvedische kruiden – brengt vochtigheid en zwaarte in de geest zodanig dat het vluchtige van je geest een beetje getemperd wordt en je contact met jezelf kunt maken. s de eerste stap naar rust en ontspanning.

De adhipatti is een marmapunt dat te vinden is op de schedel. Een marmapunt is een energiepunt waarbij olie een rustgevend effect op heeft. Je vindt dit punt gemakkelijk. Breng je pink op de top van je neus, en de plaats waar je duim op de schedel in rechte lijn met de neus raakt is het marmapunt adhipatti. Breng daar enkele druppels olie aan en masseer dit op deze plaats goed in.

 1. Nog andere kruiden die heilzaam zijn bij depressie en de bijnieren ondersteunen.

Acorus calamus of kalmoes: Voornamelijk in de wortel zit het werkzame bestanddeel azaron, een etherische olie. Tonicum voor het zenuwweefsel. Ondersteunt mentale en emotionele processen waarbij je sneller rust vindt. Helpt om het bewustzijn te verruimen en verbetert het geheugen. Deze plant geeft je opgewektheid en helderheid in het denken.

Asparagus adsendens of asperge: Versterkend voor de weefsels en de zenuwcellen. Geeft kracht, versterkt de bijnieren en verhoogt de algemene gezondheid. Ondersteunend voor de bijnieren.

Asparagus racemosus of de Indische asperge: Antidepressiva bij uitstek zonder nare bijverschijnselen. Het vermindert angst en verbetert de synaptische verbindingen van de zenuwcellen.

Bacopa monnieri of Brahmi, ook bekend als het alzheimer plantje: Brahmi verwijst naar het allerhoogste. Deze plant maakt het bewustzijn helder en ruimer. Een krachtig tonicum voor het hersen- en zenuwweefsel. Wordt in India veel gebruikt bij mentale achterstand, mentale uitputting. Eveneens toepasbaar bij depressie, negatieve emoties , hysterica en maakt de intelligentie scherp. Ondersteunend bij meditatie en concentratie. Verhoogd de productie van acethylcholine om de overdracht van de synapsen sterk te verbeteren. Deze plant werkt tevens verjongend op het menselijke organisme.

Celastrus paniculatus of boomwurger: Is in de Ayurveda bekend als de plant die ‘licht’ bevat en een geheugen stimulerend middel is, het werkt nog effectiever als Ginkgo biloba, dat op zich al sterk is. Deze plant stimuleert het intellect en voedt het zenuwweefsel. Geeft rust in de geest en werkt kalmerend bij depressie, epilepsie, zwaarmoedigheid, negativiteit en stress. Geeft verlichting in het hart. Ondersteunt de productie van hormonen en neurotransmitters.

Centella asiatica of de Indiase waternavel: Simuleert het herinneringsvermogen en het intellect. Bewustzijnsverruimend en voedend voor het zenuwweefsel. In de ayurveda wordt het veel gebruikt bij depressie, epilepsie, zwaarmoedigheid, stress en angst. Stimuleert de productie van genezende hersenstofjes en gelukshormonen.

Convolvulus pluricaulis of de kleine akkerwinde: Sterk kalmerend voor het zenuwweefsel. Verbetert het geheugen en het intellect. Een natuurlijke antidepressiva. Helpt de bijnieren om de productie van cortisol en adrenaline te reguleren. Werkzaam bij angst, fobieën en negatieve emoties en verbetert de slaapkwaliteit.

Nardostachys jatamansi: Deze plant uit het hooggebergte van de Himalaya is verwant aan onze inheems groeiende valeriaan en bevordert de slaapkwaliteit en is sterk rustgevend voor het zenuwweefsel. De olie die gewonnen wordt uit de wortels van deze plant stimuleert de productie van serotonine. Antidepressiva en antiangst. Jatamansi tempert de werking van adrenaline en het teveel aan dopamine. Verbetert de werking van zuiver en ethisch denken.

Psychologische doordenker: je kunt iets in een ander niet liefhebben of haten TENZIJ het weerspiegelt wat je liefhebt of haat in jezelf. In onze wereld waarin wij ons fysiek lichaam driedimensionaal ervaren kun je dankzij bespiegeling jezelf definiëren wie je werkelijk bent.

Gepubliceerd op 16/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

 • BijnierkankerEen mens heeft 2 bijnieren die deel uitmaken van het hormonale stelsel van het lichaam. De bijnieren liggen boven op de nieren. Bijnieren bestaan uit twee delen: een buitenkant of de bijnierschors en een kern of het bijniermerg. Het merg zit in de binnenkant en het schors aan de buitenkant van de bijnieren. Bijnieren bestaan uit twee verschillende weefsels.De bijnierschors (cortex) is op zijn beurt weer opgebouwd uit drie lagen. Die lagen noemen we reticularis, fasciculata en glomerulosa. In deze drie lagen worden verschillende hormonen gemaakt. Dit zijn cortisol, aldosteron en de androgenen. Het adrenocorticotroop hormoon (ACTH) regelt de hoeveelheid [...]

  By Published On: 04/04/2024
 • BorstkankerVeel vrouwen worden geconfronteerd met angst bij de diagnose borstkanker. Het woord 'borstkanker' roept vaak een negatieve associatie op, terwijl het eigenlijk een natuurlijk biologisch proces is dat kan ontstaan als gevolg van conflictsituaties of trauma's. Bovendien zijn veel vrouwen zich niet bewust van het specifieke type kanker waarmee ze te maken hebben. Er bestaat borstkanker die gerelateerd is aan de borstklieren, dat weefsel behoort tot oud mesoderm, en er is ook een vorm van "kanker" in de melkgangen, die eigenlijk geen kanker is omdat dit weefsel tot het ectodermale kiemblad behoort. De medische wetenschap maakt vaak geen onderscheid tussen [...]

  By Published On: 25/03/2024
 • Leukemie Leukemie is een zinvol biologisch speciaalprogramma om jou te helpen je zware eigenwaarde-inbreuk te transformeren. Deze aandoening is door de medische wetenschap totaal verkeerd begrepen. Het is een programma van het nieuw mesoderm, het jongste kiemblad. In dit nieuwe mesodermale kiemblad ontstaat de versterking van het bot en is er meer beenmerg dan voorheen op het einde van de genezingsfase, waarbij er ook een normalisatie van de bloedcelproductie optreedt. Bloed bestaat uit bloedcellen, plasma en bloedserum en stroomt door het hart, de slagaderen en aders die samen het bloedvatenstelsel vormen. Bloed transporteert zuurstof, koolstofdioxide, metabole afvalstoffen, voedingsstoffen, hormonen, enzymen, [...]

  By Published On: 07/03/2024