De onaantastbare wetten van KANKER

Kanker behoort tot een zinvol biologisch speciaalprogramma (ZBS) en zorgt ervoor dat je als individu een hevige conflicktshock kunt overleven. Het gaat om een zeer zwaar, hoog-acuut-dramatisch en geïsoleerde conflict-belevingsschok.

Drie criteria die altijd gelijktijdig op drie niveaus inslaan, namelijk: de psyche, hersenen en het orgaan-weefsel. Deze conflict-belevingsschok gaat altijd het rationele denken voorbij; het wordt gevoelsmatig ervaren.

Iedereen die kanker heeft, heeft net voor de ontwikkeling van zijn of haar kanker een trauma of shock ervaren waardoor het archaïsche zinvolle biologische speciaalprogramma werd opgestart.

Het gaat over natuurwetten die de medische wereld weigert in te zien, laat staan te onderzoeken. Omdat het subjectieve gevoel dat bij het conflict doorslaggevend is bij de ontwikkeling van de kanker niet met meten is weten, kan bevat worden.

Daarom dat ik artsen en oncologen blijf uitnodigen om een emotionele anamnese te doen zodat ze gaan zien dat er bij elke kanker een specifieke conflictsituatie achter schuilgaat. Blijkbaar zijn ze bang dat het waar zou zijn, want ze weigeren dit te doen en blijven kanker symptomatisch verder bestrijden zoals de protocollen dit voorschrijven. Dat betekent zwaar gif in zieke mensen spuiten.

Precies hetzelfde geldt voor de universiteitskliniek van Tübingen, die weigert deze natuurwetten te onderzoeken, zelfs onder een boete opgelegd door de rechtbank. Gelukkig is de Germaanse geneeskunde bezig aan een flinke opmars en is gewoon niet meer te stoppen: de medische wereld zal de vijf biologische wetten moeten integreren willen we collectief meer gezondheid creëren.

Mensen zijn het zat met het geklungel van de symptoombestrijding door de medische wetenschap dat mensen steeds verder verzwakt en ziek maakt. Het is gewoon abnormaal dat bijna één op de twee mensen een vorm van kanker of andere ernstige aandoening krijgt omdat de psychologische relevantie nooit aan bod komt.

Wat bedoel ik met een zwaar, hoog-acuut-dramatisch en geïsoleerde conflict-belevingsschok? Dr. Hamer gebruikt de metafoor van een keeper die op het verkeerde been is gezet. Het is een noodprogramma dat ingeschakeld wordt, praktisch synchroon in psyche, hersenen, orgaan-weefsel en daar ook vast te stellen is, meetbaar en zelfs zichtbaar.

Men kan overleven. Het gaat over een conflict beleving waaraan de betrokkene hoe dan ook niks aan had kunnen veranderen. En een zeer sterk punt van de Germaanse geneeskunde is dat het gevolg ervan altijd voorspelbaar is wat er zal gebeuren, precies ook zo bij kanker.

Vanaf het moment van een conflictshock die het individu op het verkeerde been zet, ontstaat er desoriëntatie of verwarring in de geest. Enkele symptomen die hierbij optreden zijn koude handen en voeten, een verstoorde spijsvertering, slecht slapen vanwege stress en het piekeren over het oplossen van dit conflict. Dit is gewoon een fase van conflict-activiteit waarin het organisme probeert te overleven.

Op het moment dat de conflictshock inslaat in de psyche, ontstaat er een Dirk Hamer Syndroom (DHS) in de hersenen, een soort kern waarin het gliaweefsel nog zichtbaar is. Echter, de medische wereld diagnosticeert dit vaak als een hersentumor.

Vanuit het DHS wordt het gehele zinvolle speciaalprogramma aangestuurd tot aan het einde van de genezingsfase, waar het DHS zal verdwijnen en het gliaweefsel weer normaal zal functioneren. Het water wordt uitgedreven, wat resulteert in veelvuldig plassen.

De grote onwetendheid en weigering van de medische universitaire wereld om deze vijf biologische natuurwetten te erkennen, heeft ons verhinderd om de geneeskunde correct in te delen of zelfs maar één enkele ziekte juist te begrijpen of te kunnen beoordelen.

De heersende academische geneeskunde blijft halsstarrig alle zogenoemde ziekten zien als een gebrek van moeder natuur, een ineenstorting van het zogenaamde “immuunsysteem” als iets kwaadaardigs dat probeert het organisme te vernietigen. Het kortzichtige denken van de medische wetenschap heeft ondertussen verantwoordelijkheid voor ontelbare doden als gevolg hiervan.

Levens die gered zouden kunnen worden mocht men de vijf biologische wetmatigheden die onaantastbaar zijn, had geïntegreerd. Zoals een kind altijd een vader en moeder heeft, dus altijd twee betrokken zijn dat een nieuw kind tot stand komt. Zo hebben we in de Germaanse geneeskunde 5 biologische wetten die ONAANTASTBAAR zijn.

De vijf onaantastbare biologische natuurwetten bij ziekte zijn door de Universiteit van Trnava (Slowakije) gedemonstreerd en officieel geverifieerd. De exacte beschrijving van de Germaanse geneeskunde over de medisch-biologische samenhang van levende organismen als een eenheid van psyche, hersenen en orgaan-weefsel. Alle gebeurtenissen van psyche en orgaan-weefsel zijn door de hersenen verbonden en worden daar gecoördineerd.

Metaforisch kunnen we de hersenen zien als de grote computer van het lichaam, de psyche is de programmeur en het lichaam en de psyche zijn gezamenlijk het sensorisch orgaan van de computer. Zowel bij optimale programmering als bij een storing van een programma door een biologische shock.

Het is geenszins zo, dat de psyche de hersenen en het orgaan-weefsel bestuurt, maar het orgaan-weefsel vermag ook bij verwonding, als het ware een automatische programmering van de hersenen en van de psyche induceren. De Germaanse geneeskunde is een echte empirische wetenschap.

De Rockefeller doctrine in de medische wereld is een nep-wetenschap gebaseerd op dualistisch gedachtegoed. Het zal nooit werken, hoeveel doden moeten er nog vallen tegen dat we dat gaan inzien. Men moet dit vandaag zien als de laatste stuiptrekkingen van een kwijnende ‘medische wetenschap’ waar nu van duidelijk wordt dat ze niets kan genezen en dus puur waardeloos is.

Hun stelling dat het lichaam afhankelijk is van de geniale medische wetenschap is arrogantie ten top, omdat alle medische successen afhankelijk zijn van het zelfgenezend vermogen van het lichaam.

We moeten weg van de ROCKEFELLER DOCTRINE in de geneeskunde, pas dan zullen velen gaan begrijpen dat we meer dan 150 jaar door hen zijn belogen en bedrogen en zelfs VERMOORD! Dat werd in 2000 al eens bewezen door een onderzoek van de Johns Hopkins universiteit.

Daarna nog tientallen malen bevestigd maar mooi doodgezwegen door de media! Datzelfde geldt idem voor het onderzoek van Dr. Ulrich Abel in 1992 die bewees dat alle chemomiddelen die worden ingezet door oncologen de mensen binnen 5 jaar de kist in helpen omdat het zulke zware vergiften zijn dat men eraan bezwijkt. (mosterdgas) Ook zijn jarenlange onderzoek met onweerlegbare bewijzen werd deftig doodgezwegen waar zelfs alle medische vakbladen aan meededen.

De medische wereld zit echt op het verkeerde spoor betreffende symptoombestrijding dat feitelijk misdadig is. Symptomen zijn heling dat enkel mag afgevlakt worden indien ze levensbedreigend zouden worden. Ook de vele leugens over vele kankers die feitelijk geen kanker zijn maar herstelweefsel.

Om toch maar de mensen angst aan te kunnen praten waardoor het zelfgenezend vermogen van het lichaam aangetast wordt. Alle medische successen zijn altijd afhankelijk van het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Grondbeginsel van de medische wetenschap: “Primum non nocere” of “Het lichaam niet schaden”. Dit laatste wordt volop met de voeten getreden door de medische nepwetenschap.

De onaantastbare regels van kanker.

We weten ondertussen dat elk zinvol biologisch speciaalprogramma altijd gelijktijdig op 3 niveaus start. In de psyche hebben we verwarring of desoriëntatie omdat we op het verkeerde been zijn gezet.

Dit gebeurt door een schok die zwaar, hoog acuut-dramatisch en voornamelijk geïsoleerd wordt ervaren. Ogenblikkelijk na de inslag van een schok veranderen het weefsel of orgaan, de psyche en de hersenen. Dit wordt een DHS genoemd, ofwel Dirk Hamer Syndroom.

Daarbij ontstaat in de hersenen een HH ofwel een Hamerse haard. De hersenen hebben een sterk geordende structuur (ontogenetisch systeem) waarvan elke locatie correleert met een bepaald orgaan of type weefsel in het lichaam.

De locatie waar de HH ontstaat, ziet eruit als een schietschijfvormige ringstructuur en beïnvloed het overeenkomstige orgaan of weefsel. Een Hamerse haard is het levende bewijs dat de psyche via de hersenen de organen en de weefsels bestuurt.

Via de vorm van een HH kan men de fase onderscheiden waarin men zich bevindt. Als de HH scherprandig is betekent dat het individu nog steeds ernstig conflictactief is en de schok nog niet heeft verwerkt.

De HH is dus actief. Indien het individu de schok heeft verwerkt en in de genezing is gegaan, zal de HH waziger en donkerder worden, waarbij de scherprandigheid verdwijnt.

In De Nederlandse taal vindt men veel spreekwoorden die het verband tussen lichaam en geest heel duidelijk verwoorden. “Ik heb gezichtsverlies geleden” dat met een scheidingsconflict te maken heeft. Of “hij heeft zijn gal gespuwd”, een territorium ergernisconflict dat op de galwegen neerslaat.

De uitspraak “ik schrok mij dood” slaat als een schrikangst neer op het strottenhoofd. “Ik was verlamd van angst”, een motorisch conflict waardoor de spieren van het bewegingsapparaat letterlijk verlammen.

Sommige zaken liggen “zwaar op de maag”, een onverteerbare brokconflict dat in de maag blijft hangen. “Ik kan het niet meer dragen” is een eigenwaarde inbreuk conflict dat neerslaat in de heupen en het dijbeen. Mensen denken dat door het vallen jij jouw heup breekt, nee, je breekt je heup en daardoor val je.

De uitspraak “ik kan het niet meer slikken”, brokconflict dat met de keel te maken heeft. “het contact is verbroken”, scheidingsconflict dat de opperhuid zal veranderen. “Hij zit me in de nek”, verwijst dan weer naar het netvlies en het glaslichaam van het oog, omdat je deze angst van achter jou niet kunt zien.

Dat zijn enkele voorbeelden hoe de psyché het lichaam bestuurt en perfect overeenkomt met de Germaanse geneeskunde.

Mensen kunnen dikwijls vele conflicten verdragen, zonder daarvan ziek te worden, maar alleen dan als we voorheen tijd hebben gehad om ons daarop in te stellen. Een DHS ontstaat in een flits waardoor je deze tijd niet hebt gehad om je daarop in te stellen.

Het conflict is reeds ingeslagen voordat men aan het denken toekomt. Dat betekent dat elk conflict het rationele denken voorbijgaat, het kan enkel ervaren worden door het gevoel, en dat is altijd subjectief. Tijdens deze flits, de seconde dat het conflict onverwachts inslaat, worden de sporen gevormd.

Dat zijn alle omstandigheden die met het DHS worden geassocieerd. Zowel mens als dier onthouden alle details van het moment van het DHS, zonder dat je je ervan bewust bent.

Dat kunnen geluiden of klanken zijn, of geuren, indrukken, smaaksensaties, en allerhande waarnemingen. Deze details behoud je je hele leven lang. Komt het individu later in zijn leven op zo een detail ‘spoor’) terecht, dan kan het hele conflict opnieuw opgestart worden.

Naast deze sporen horen ook bijsporen, begeleidende omstandigheden dat het individu ook als belangrijk in zijn geheugen heeft opgeslagen. Deze bijspoor brengt je altijd naar het hele spoor.

Mensen ervaren deze bijsporen als ziekelijk. De bekendste zijn allergieën, astma, hooikoorts, neurodermitis enzovoort. Allemaal verschillende conflicten in totaal verschillende fasen die samengaan met lichamelijke en celebrale symptomen.

Het is soms de moeilijkheid om de sporen en bijsporen te traceren en deze op te lossen zodat men ze in de toekomst glimlachend kunnen begroeten en geen symptomen meer gaan veroorzaken.

Conclusie: Het DHS omvat dus niet enkel het zwaar, acuut-dramatische en geïsoleerde conflict schok dat ons op het verkeerde been zet, maar ook de inhoud en de intensiteit van de inhoud.

De intensiteit en ervaring zijn subjectief en door het individu bepaald (door eerdere ervaringen). Dat alles bepaalt de locatie van de Hamerse haard in de hersenen, en wordt de locatie van kanker, necrose of functieuitval van het weefsel of orgaan bepaald.

Nog even in het kort de algemene conflictnuance bij elk kiemblad:

Endoderm = kanker: conflictrelatie met voeding, water en zuurstof. dat zijn dus brokken.

Oud mesoderm = kanker: conflictrelatie met aanval, bezoedeling en integriteit. Gaat over bescherming van het organisme

Nieuw mesoderm = necrose: conflictrelatie over eigenwaarde. Inbreuken op je zelfwaarde, uniciteit en authenticiteit

Ectoderm = ulceratie of functieverlies: conflictrelatie over scheiding, seksuele frustratie en territoriumconflicten.

Op het moment van het DHS kan er werkelijk van alles gebeuren en dat wordt als sporen vastgelegd in het geheugen. Alle medische successen zijn altijd afhankelijk van het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Grondbeginsel van de medische wetenschap: “Het lichaam niet schaden”

Gepubliceerd op 15/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Vergeetachtigheid Het is inderdaad van groot belang om vanuit een biologisch perspectief naar vergeetachtigheid te kijken, niet alleen bij ouderen maar ook bij kinderen. Bij ouderen kan vergeetachtigheid veroorzaakt worden door chronisch actieve of terugkerende scheidingsconflicten, zoals het verlies van een levenspartner of de overgang naar een rusthuis waarbij dierbare bezittingen plotseling weg zijn. Dit kan leiden tot beperkingen in het korte termijngeheugen en problemen met denkvermogen, de dag plannen en dagelijkse taken. Vanuit een biologisch oogpunt heeft vergeetachtigheid een doel: het vergeten van traumatische ervaringen of scheidingen om verdere emotionele pijn te voorkomen. Zelf heb ik bijvoorbeeld gewelddadige mishandeling [...]

    By Published On: 12/03/2024
  • Ziekte is herstel Ziekte maakt deel uit van een proces dat leidt naar gezondheid. Deze zin staat natuurlijk haaks op de belangen van farmaceutische investeringsmaatschappijen. Maar na 120 jaar farmaceutische ontwikkelingen is het resultaat opvallend: nog nooit waren er zoveel zieke mensen als vandaag de dag. Er klopt duidelijk iets niet. Wanneer je ziekte bestrijdt als een vijand, word je feitelijk de vijand van jezelf en je eigen leven. Gun jezelf de kans om echt wetenschappelijk onderbouwd onderzoek naar de Germaanse geneeskunde (GG) te bestuderen. De GG begrijpt de verbondenheid tussen lichaam en geest en houdt rekening met de psychologische [...]

    By Published On: 04/03/2024
  • Uitzaaiende kanker? Wat een afgrijselijke misvatting om mensen angst aan te jagen waardoor er nieuwe conflicten kunnen ontstaan die een nieuwe kanker veroorzaken. Diagnose schokken zijn erger dan de kwaal zegt men, daar zit zoveel waarheid in.Onder metastasen wordt echter een hypothetische aangeduide afscheiding van boosaardige tumoren of van een infectiehaard verstaan. Let wel: hypothese = niet bewezen. De huidige oncologie baseert zich op deze valse onbewezen theorie.Ik ken echter geen enkele kankerpatiënt die ingelicht wordt dat het om een theorie gaat, integendeel, het wordt voorgesteld als een medisch feit. Maar de echte waarheid is dat er nog nooit een [...]

    By Published On: 04/03/2024