Van spiritualiteit naar esoterie binnen relaties:

Niets is behalve jij. Wat je voor jezelf doet, doe je voor een ander, wat je voor een ander doet, doe je voor jezelf. ‘Voorwaar, Ik zeg U, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het met mij gedaan’

Het is belangrijk om deze esoterische waarheid binnen relaties toe te passen, want anders zal de relatie moeilijk zijn.

Veel mensen hebben uit goedbedoelde handelingen vaak gedaan wat zij dachten dat het beste was voor de ander binnen hun relatie. Triest genoeg leverde dit meestal alleen een voortzetting van het misbruik door de ander op, van mishandeling of het slecht functioneren van de relatie.

Daardoor kan de mens die “goed” tracht te doen voor de ander – door vergevingsgezind te zijn, medeleven te tonen, voortdurend bepaalde gedragingen en problemen te tolereren – uiteindelijk haatdragend, wantrouwig en kwaad worden.

Waarom? Omdat jij jezelf niet op de eerste plaats stelt. Velen gaan dit bestempelen als een ongoddelijke taak, zelfs erger: blasfemie.

Indien je jezelf op zo een ‘ongoddelijk taak’ betrapt als gevolg van een handeling die het best is voor jou, ligt de verwarring niet in het feit dat je jezelf op de eerste plaats hebt gesteld, maar dat je niet goed hebt begrepen wat goed is voor jou.

Dit vereist de vaststelling van wat goed is voor jou ook een nadere bepaling van wat het is dat je wilt doen. Wat is je doel en missie in het leven? Zonder antwoord op deze vraag zal de kwestie van wat het beste is voor jezelf altijd vaag blijven.

Praktisch gezien is het minste wat je reeds kunt doen – zeker wanneer je kijkt wat het beste is voor jou binnen situaties waarin je wordt misbruikt – een einde te maken aan dit misbruik.

En dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor degene die je misbruikt, want een mens die misbruikt pleegt, wordt misbruikt wanneer toegelaten wordt dat hij zijn misbruik verder zet. Het is niet heilzaam en zelfs schadelijk voor de mens die het misbruik pleegt.

Want als degene die het misbruik plaagt, begint te geloven dat zijn gedrag toelaatbaar is, wat leert hij dan? Als hij tot de ontdekking komt dat zijn gedrag niet toelaatbaar is, wat wordt hem dan toegestaan te leren?

Dit betekent een ander met liefde behandelen niet betekent dat je de ander toelaat te doen wat ze willen met jou.

“Een tiran kan men niet toelaten te gedijen, zij mogen in hun tirannie beteugeld worden.” “De liefde voor het zelf, en de liefde voor de tiran vereisen dit”.

Nu komt het, het is wat moeilijker, toch goed om te begrijpen wat echte meesters altijd hebben bedoeld.

Soms moet de mens oorlog voeren om de meest verheven verklaring te kunnen doen over wie hij werkelijk is. Meesters zeggen: “Je kunt niet alles hebben voordat je bereid bent alles op te geven”.

Er kan binnen een relatie een moment komen dat je moet opgeven wie je bent om te kunnen zijn wie je bent: “Iemand die oorlog verafschuwt”. Om jezelf als de man van vrede te kunnen beschouwen, moet je misschien het idee opgeven van jezelf als iemand die nooit oorlog zou voeren.

Dit geldt individueel als collectief. Het leven zal meer dan eens beroep doen om jezelf te bewijzen wie je bent door een aspect te laten zien van wie je niet bent.

Voor veel mensen lijkt dit een tegenstrijdigheid, maar uiteindelijk zie je de dichotomie hierin.

Het betekent niet dat als je binnen een relatie gekwetst wordt, dat je moet proberen met gelijke munt terug te slaan. (dit geldt eigenlijk ook voor relaties tussen naties en landen).

Het betekent gewoon dat het toestaan aan de ander om voortdurende schade te veroorzaken niet het meest liefdevolle is wat je kunt doen, zowel voor het eigen zelf als voor de ander.

Ik besef dat deze blog een ernstige discussie kan worden, maar nogmaals, het is esoterisch omdat geen enkele serieus onderzoek naar deze uitspraak het begrip ‘kwaad’ en het waardeoordeel waartoe het uitnodigt, kan omzeilen.

In feite bestaat het kwade niet. Voor de kosmos, het goddelijke, het universum is liefde gewoon wat het is, geen betekenis, idem voor het kwade, geen betekenis. De betekenis die jij eraan geeft heeft effect op je ervaring van wie jij bent.

Er zijn alleen objectieve fenomenen en ervaringen.

Toch is het belangrijk te beseffen dat het levensdoel jou dwingt er een aantal uit te kiezen die je onder het ‘kwaad’ kunt rangschikken. Want als je dat niet doet, kun je onmogelijk tal van andere zaken niet ‘goed’ noemen en kun je het eigen zelf niet kennen of scheppen.

Je kunt je alleen maar definiëren wie je werkelijk bent aan de hand van het zogenoemde ‘kwaad’, evenals aan de hand van het zogenoemde ‘goed’

Het allergrootste kwaad zou dan ook zijn dat je niets tot kwaad bestempeld.

Hier op aarde leven wij in het veld van het relatieve, waarin iets alleen kan bestaan in zoverre het in relatie staat tot iets anders.

Dat is het grote doel in elke vorm van relatie, partner-, vriendschaps- en familierelaties. “Een ervaringsveld creëren waarin je jezelf kunt vinden, definiëren en als je ervoor kiest jezelf voortdurend kunt herscheppen als degene wie je bent.”

Goddelijk zijn betekent dus niet dat je een martelaar bent, maar het betekent ook niet dat je een slachtoffer bent. Denk daar maar eens over na.

Meesterschap over jezelf betekent: wanneer alle kans op pijn, verlies, schade is geëlimineerd, is het goed om pijn, verlies en schade als onderdeel van je ervaring te kennen, en te besluiten wie je bent in relatie hiermee.

Dus dingen die anderen zeggen, denken of zullen doen gaan jou soms pijn doen…tot ze jou geen pijn meer doen. Wat jou het snelst naar daar brengt is totale oprechtheid, bereidheid vast te stellen, te bevestigen, en precies te zeggen hoe jij je over iets VOELT.

Vertel op vriendelijke wijze jouw waarheid, wind er geen doekjes om. Praat voluit. Pas je waarheid moeiteloos aan als je ervaringen een nieuw licht op iets werpen.

Niemand en God in de laatste plaats, vertelt jou, wanneer je lijdt binnen een relatie, om er afstand van te nemen en ervoor te zorgen dat het niets betekent. Als je nu lijdt, is het gewoon te laat om ervoor te zorgen dat het niets betekent.

Jouw taak is nu te beslissen wat het betekent en dit te tonen. Want als je dit doet, maak je een keus en wordt je wie je probeert te zijn.

Je hoeft geen eeuwige lijdende, gekleineerde echtgenoot of slachtoffer te zijn van je relatie om ze heilig te maken of om in Gods ogen welgevallig te zijn.

Als je deze ‘moeilijkere ‘ tekst bestudeert en invoelt, kan dit een redding zijn voor je relatie. Wees open en eerlijk over je emoties in elke relatie. Dat is meesterschap over jezelf.

Een woord is maar een symbool om iets dat nog niet tastbaar is, zoals een gedachte tot uitdrukking te brengen. Daarom hebben woorden soms verschillende betekenissen, afhankelijk van de intentie die erachter zit.

Het is zo waardevol te beseffen dat voor het universum of voor God niets een betekenis heeft. Positief is wat het is, geen betekenis, negatief is wat het is, geen betekenis. Idem voor goed en kwaad. De betekenis aan woorden wordt gegeven door de waarnemer die ongrijpbaar is.

Ook zo voor woorden als ego, ik, zelf, mijn, enzovoort hebben ze geen betekenis behalve de betekenis die men eraan geeft. De betekenis die men eraan geeft heeft een enorme impact op je individuele ervaring.

Als men zegt: ‘ik houd van jou’, zal het woord ‘houd’ wel een andere betekenis hebben als men zegt: ‘ik houd van een ijsje’.

Zelfs het woord ‘ik’ heeft een andere betekenis als men het gebruikt om jezelf op de eerste plaats te stellen. Om verbinding te hebben met jezelf, om daarmee verbonden te zijn met de ander en zo aan de ander te kunnen geven. Je kunt alleen maar aan de ander geven als je het eerst aan jezelf hebt gegeven.

De ziel vraagt de ervaring van alles wat het conceptueel weet. Ontwikkel jij je concept op de eerste plaats voor jezelf, dan geef je het aan jezelf, vervolgens geef je het automatisch aan de ander. De ziel trekt hieruit een belangrijke conclusie: ik moet het wel hebben, anders kan ik het niet geven. Het gebruik van het woord ‘ik’ heeft in dit voorbeeld een andere betekenis.

Gebruik je het woord ‘ik’, ‘ego’ met een intentie of intonatie om een ander te benadelen of schade te berokkenen, meestal het gevolg van de illusie van schaarste, dan zal je uiteindelijk onbedoeld, onbewust en onopzettelijk jezelf schade aanrichten en de verbinding met jezelf en de ander verliezen. We zien dit nu massaal op collectief niveau gebeuren.

Individueel heeft het woord ‘ego’ voor mij een positieve connotatie. Dankzij mijn ego kan ik aan mezelf geven wat ik nodig heb om de concepten op zielsniveau tot ontwikkeling te brengen. Het ‘ego’ zie ik net als het ‘lichaam’ als een voertuig waarmee je door het leven gaat om jezelf te ontwikkelen. Daarmee berokken ik niemand schade, want de natuurlijke waarheid van overvloed zal ik delen met iedereen. Dat is mijn betekenis en gevoel, jij mag er een andere betekenis aan geven, dat is oké.

Vind jij dat het woord ‘ego’ negatief is, dan ga jij dit ook zo ervaren. Jouw gevoel zegt de waarheid over jou. De hersenen gaan stofjes zoals hormonen en neurotransmitters produceren die je lichaam in beweging zetten. Dat heet dan de emotie. Uit deze emotie ga je handelen en dat creëert de ervaring. Deze ervaring zal het oorspronkelijke gevoel bevestigen. Letterlijk The circle of life, a never ending story, tenzij je voor jezelf ga kiezen op de eerste plaats en deze cirkel doorbreekt met nieuwe kennis en wijsheid om de ander te verheffen.

Heb je een oordeel over positief, dan heeft dit een effect op je ervaring, dit geldt ook voor negatief. Daarom geldt dat oordelen altijd als een magneet werkt. Het oordeel over het kwade zorgt ervoor dat je het onvermijdelijk in stand houdt. Ik oordeel liever niet zodat ik het kwade kan gebruiken als medium om mezelf te definiëren wie ik kies te zijn. Zo heeft het kwade bestaansrecht in mij gekregen en heeft het geen effect meer op de ervaring die ik creëer. Zoals alle meesters hebben gezegd: ‘verzet je niet tegen het kwade’.

Met liefdevolle groetjes Daniël, Ik hou van mezelf.

Ik omarm zowel het goede als het kwade, ik ben zowel het goddelijke als de duivel. Dit inzicht is bevrijdend, want het onthult de tweeledigheid van de mens. Levensenergie vindt haar weg door de synergie van tegenovergestelde krachten. Door het accepteren en erkennen van deze dualiteit in onszelf, kunnen we volledig tot bloei komen.

Ik ben dankbaar voor het kwade en het duister, omdat ze hebben bijgedragen aan het onthullen van mijn ware aard. Het is door empirische ervaring dat ik het goede, het licht en de liefde kan kennen en ervaren. Het contrast met het kwade en het duister maakt dit mogelijk. Door deze innerlijke dichotomie te begrijpen, kan ik het kwade en het duister in mezelf omarmen en integreren.

Wanneer liefde en licht schijnen op het kwade en het duister, wordt het gekalmeerd. Door deze harmonie ontstaat er innerlijke rust en balans. In werkelijkheid is het onze keuze welk aspect van onszelf we willen definiëren: laten we ons licht en onze liefde stralen, of laten we ons onderdompelen in duisternis?

Onthoud: het duister heeft de gratie gekregen van het licht om beschenen te worden, het duister kan het licht niet beschijnen.

Daarom weersta ik het kwade niet, louter uit het besef: als ik me verzet tegen het kwade, ben ik ermee bezig en niet met liefde. Ik kies ervoor om geen weerstand te bieden aan het kwade, zodat mijn liefde zich volledig kan ontwikkelen.

Ik ben dankbaar voor het kwade en het duister, omdat ze me helpen mezelf te begrijpen op een niveau dat verder gaat dan louter conceptueel begrip. Dankzij deze dichotomie heb ik een contrast waardoor ik keuzes kan maken. Zo kan mijn levensenergie vrij stromen en kan ik het goede, het licht en de liefde tot uiting brengen.

Het kwade in mijzelf weerspiegelt zich in de buitenwereld, net zoals het goede in mijzelf ook zichtbaar is in de buitenwereld. Door geen weerstand te bieden aan het kwade en het duister, kijk ik er als het ware doorheen, waardoor het zijn greep op mijn innerlijke ervaring verliest. Zo kan ik licht en liefde tot een vreugdevolle levenservaring maken.

Nog steeds zijn er mensen die geloven dat ze het kwade kunnen bestrijden met het kwade, zonder zich te realiseren dat ze zo juist het kwade voeden en versterken. Dit draagt bij aan de voortdurende aanwezigheid van kwaad op aarde.

Het lijkt erop dat het collectieve bewustzijn nog vele eeuwen nodig heeft om te begrijpen dat het kwade niet met kwaad bestreden kan worden, een wijsheid die door talloze grote leraren en spirituele leiders altijd is onderwezen. Verzet je niet tegen het kwade.

De huidige staat van onze prachtige planeet is het gevolg van ons verzet tegen het kwade. Zelfs het kwade lijkt karmisch gerechtvaardigd om het collectief zoveel lijden te brengen dat het hen dwingt hun bewustzijn te verruimen en te groeien.

We maken allemaal deel uit van het collectief. Ook ik maak deel uit van het collectief, maar ik kies ervoor niet te handelen zoals het collectief doet. Ik bied geen weerstand aan het kwade en schijn gewoon mijn licht erop. Dat is wat mij gezond maakt.

Door het kwade in mezelf te belichten, verliest het zijn invloed op de kleuring van mijn emoties. Hierdoor ervaren mijn emoties over het algemeen een positieve wending. Als ik echter nog steeds een negatieve emotie opmerk, beschouw ik dit als een herinnering dat er nog ruimte is voor groei en ontwikkeling op innerlijk niveau. Dit herinnert me eraan dat ik, net als iedereen, nog steeds kan werken aan mijn innerlijke welzijn.

Dus, als ik een negatieve emotie ervaar, zie ik dit als een signaal om verder te gaan met mijn innerlijke groeiproces. Dit betekent het zoeklicht naar binnen richten en innerlijk huiswerk maken.

Wat kies jij?

Gepubliceerd op 21/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • De oude leraar en de studentEen oude vrouw ontmoet een jonge vrouw die haar het volgende vraagt: "Herinnert U zich mij?" De oude vrouw antwoordt met nee. De jonge vrouw vertelt haar dat zij ooit haar leerlinge was. De oude vrouw vraagt: “Wat doe je nu in het leven?” "Ik ben lerares geworden" antwoordt de jonge vrouw. "Ah, hoe bijzonder, net als ik?" "Ja!" "In feite ben ik leraar geworden omdat u mij inspireerde om zoals u te zijn.” Nieuwsgierig vraagt de oude vrouw verder wanneer zij dat besloten heeft. De jonge vrouw vertelt haar het volgende verhaal: “Op een [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Jezelf als waardevol beschouwenDe aarde biedt ons het juiste gereedschap waarmee jij kunt weten en ervaren wie je werkelijk bent. Wie je bent, is wie jij schept om in relatie te staan met al het andere. Elk van ons heeft hier op aarde een taak uit te voeren dat vreugdevol is. De vreugde van het ‘zelf’ te scheppen en te kennen, ervan bewust te worden wat je wenst te zijn, het ontplooien van het zelf-bewustzijn.Individuele relaties zijn het belangrijkste element in dit proces, daarom vormen relaties altijd een heilig fundament. Zij hebben bijna niets met de ander te maken en [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Er bestaat een manier om gelukkig te zijn binnen relaties. Het is belangrijk om eerst het doel van relaties te begrijpen. Het doel van elke relatie is uitdagend en bedoeld om voortdurend creatief te zijn, om steeds hogere aspecten van jezelf - steeds verhevener visies en schitterende versies van jezelf - tot uitdrukking te brengen en te ervaren. Relaties bieden je de gelegenheid om direct, effectief en zuiver deze hogere aspecten van jezelf tot uiting te brengen. In feite kun je het zonder relaties helemaal niet doen. Dit leidt ons tot het inzicht dat je eigenlijk niets nieuws hoeft te [...]

    By Published On: 20/03/2024