Het wonder van de Homeopathie

Bewustzijnsverheffende krachten

De grote moeilijkheid in onze maatschappij is als er iemand erin slaagt een leemte op te vullen, zoals bijvoorbeeld een arts die werkt met homeopathie het geval is, deze kennis meestal het onnatuurlijke of bovennatuurlijke concretiseert. Er wordt vervolgens van alles gedaan om iemand die erin slaagt leemten met nieuwe kennis op te vullen, tegen te werken en in het belachelijk te trekken.

Er worden grote stekels opgezet, zoals in het geval van homeopathie dat zij niet over bewijzen beschikken dat deze dingen een geldigheid bezitten met staalharde wetenschappelijke bewijzen. Zolang de wetenschap zich blijft vastpinnen op staalharde bewijzen, zal het vastlopen in een oneindig intellectueel spel dat geen einde kent, waardoor de natuurlijke intelligentie van homeopathie nooit begrepen kan worden. Wel eigenaardig dat sommige disciplines uit onze wetenschap gebaseerd is op eenn hypothese in plaats van een bewezen stelling. De virologie bijvoorbeeld is een hypothese.

Is dit een manier om te proberen de allopatische geneeskunde te continueren? De allopatische geneeskunde heeft zijn waarde, dat is waar, maar ze staan wel machteloos tegen chronische aandoeningen. Dit is voor mij al genoeg te beseffen dat er nog andere deuren moeten zijn naar de ultieme waarheid om onze verantwoordelijkheid van onze gezondheid in eigen hand te kunnen nemen om gezondheid, geluk en welzijn te creëren.

Homeopathie is eveneens één van de deuren naar waarheid. Er zijn nochtans voorbeelden genoeg van mensen die genazen dankzij homeopathie, zelfs mensen die genazen, ondanks dat zij opgegeven zijn door onze reguliere geneeskunde.

We gaan collectief onze ogen moeten openen tegen de vervuiling van ons bewustzijn door beperkende gedachten dat alles met staalharde wetenschappelijke bewijzen weerlegd moet worden, want we verliezen het vermogen om de natuurlijke intelligentie nog te volgen en te begrijpen. Dat is wat er nu precies aan het gebeuren is. Een bewustzijn dat bezig is verlicht te worden, wordt een doelwit voor de veroorzakers van onzuiverheden. Homeopathie helpt het zelfgenezend vermogen van de mens te verbeteren en verruimt het bewustzijn.

Het zelfgenezend vermogen en de verruiming van het bewustzijn heeft te maken met de connectie lichaam-geest waarbij er een ongrijpbare intelligentie aan het werk is dat de volledige immuniteit en hormoonhuishouding coördineert. Dat kan echt niet door “meten is weten” worden vastgelegd of met staalharde bewijzen in een vorm worden gegoten. Intelligentie van het DNA en het zelfbewustzijn van elke lichaamscel gaat nou eenmaal voorbij het stoffelijke en is ongrijpbaar. Nochtans is iedereen in staat dit te ervaren door het subjectieve intuïtieve innerlijk voelen, de tegenpool van het rationele objectieve denken.

Beide polen hebben een grote waarde in ons bewijstzijnsverheffend vermogen. De grote meerwaarde in het leven is om deze tegenpolen te verzoenen, zoniet zal het elke vooruitgang van de menselijke ontwikkeling belemmeren. Het subjectieve ontkennen laat ons vastlopen in een oneindig intellectueel proces, precies wat er nu gebeurt waardoor we de kankerpandemie die nu in onze maatschappij heerst niet onder controle krijgen. Nochtans is er één bepaalde element die snel trillingen kan opnemen van deze ongrijpbare intelligentie en dat is een watermolecuul. Laten we nu met ons allen met deze bewustzijnsverheffende krachten gaan werken om verder te kunnen evolueren zowel individueel als collectief.

Een oplossing die zo sterk verdund is dat er minder dan een molecule van de werkzame substantie aanwezig is

Minder dan een molecule betekent dat er in de oplossing niets meer aanwezig is van de werkzame substantie. Hoe kan een niet-aanwezige substantie dezelfde werking hebben en hetzelfde resultaat opleveren als een aanwezige substantie? Nochtans bewerkstelligt deze sterk verdunde oplossing hetzelfde resultaat als een sterkere oplossing.

Wat is de drijvende kracht hierachter dat niet tastbaar is, maar toch een positief resultaat oplevert? Een intelligentie dat ons bevattingsvermogen te boven gaat? Een intelligentie dat ongelooflijke resultaten geeft zonder dat het een concrete basis heeft.

De wetenschappelijk denkende geest, dat geconditioneerd is door het Newtoniaans gedachtegoed over fysica, was het idee van een oplossing die zo sterk verdund was waarbij zelfs de aanwezigheid van ook maar één molecule van de werkzame substantie uitgesloten was, ronduit bespottelijk.

De gedachte dat het onlogisch, ongelooflijk en onbestaanbaar is, is het uitgangspunt van onze ontvankelijk, objectief wetenschappelijke instituten om homeopathie als boerenbedrog te ontmaskeren. Met andere woorden, een andere wijze om te zeggen: “we beschikken niet over bewijzen dat de resultaten van genezingen door de homeopathische geneeskunde geldigheid bezitten”.

Weer een gemiste kans om een leemte in onze kennis op te vullen.

Verandering in de geesteshouding door het ‘onmogelijke’ te interpreteren

Zoals werkzame substanties energetisch werkzaam blijven in verdunning tot minder dan een molecule van de werkzame substantie in de oplossing, geldt dit ook voor ziekmakende factoren. Bijvoorbeeld, een allergie voor een bepaalde stof. Hiertoe worden witte bloedcellen van een patiënt in een reageerbuisje gedaan, samen met de verdachte substantie. Indien de cellen op die substantie reageren is de uitslag positief.

Met kleurstoffen wordt er vastgesteld of de reactie is opgetreden. De witte bloedcellen die reageren kunnen niet gekleurd worden met de kleurstof, en naargelang de verkleurde cellen te tellen wordt de uitslag bepaald. Verder onderzoek door deze oplossing steeds verder te verdunnen om te zien bij welke sterktegraad de allergische reactie nog zou optreden, stelde duidelijk het onmogelijke vast.

Bij een verdunning dat 120 keer tienvoudig was verdund, bleef de allergische reactie optreden. Ondanks dat bij 120 keer 10 de oplossing zo sterk is verdund, dat onmogelijk nog een bouwsteen of molecule van deze bepaalde stof die een allergische reactie uitlokt nog aanwezig kon zijn in de oplossing. Dus de oplossing veroorzaakt nog steeds een allergische reactie zonder dat de substantie nog aanwezig is in de oplossing.

Vooral in Frankrijk zijn in laboratoria herhaaldelijk deze bevindingen bevestigd. Het merendeel van deze onderzoekers helt over tot een mogelijke verklaring in dit onmogelijk effect na 120 keer 10 verdunningen van de oplossing. De oplossing wordt telkens 10 seconden krachtig geschud bij elke verdunning. Als dit schudden 10 seconden achterwege blijft, treedt het onmogelijke effect niet op, en dat doet het vermoeden toenemen dat het geheim moet worden gezocht in het krachtig schudden.

Blijkbaar draagt het schudden van de oplossing het potentiële effect van de substantie over aan de watermoleculen. Alsof watermoleculen in staat zijn om de kennis en eigenschappen van de substantie te verwerven. Zijn watermoleculen uitgerust met een soort ‘geheugen matrijs’ met een eigen elektromagnetisch veld waarin de chemische eigenschappen van de substantie in kan worden vastgelegd?

Hetzelfde verschijnsel ‘van een storm in een reageerbuis gevuld met water’, zijn door onderzoekers in andere projecten eveneens waargenomen. Zoals zeer interessant is bij een onderzoek aan de universiteit van Pittsburgh opgemerkt is dat een dosis van een bepaald medicament in het lichaam invloed blijft hebben tot lang nadat ieder mogelijke rest van deze medicatie uitgescheiden moest zijn.

Deze bevinding moet ons echt aan het denken zetten over de gevaren van medicatie. Ondertussen zijn farmaceutische producten al verantwoordelijk voor de derde doodsoorzaak in onze maatschappij. We noemen dat iatrogene aandoeningen. Zo zijn er nog andere substanties getest waarbij er vastgesteld werd dat ze hun werkzaamheid behielden als ze zo sterk verdund waren dat er niets meer van de oorspronkelijke substantie in de oplossing nog aanwezig kon zijn.

Homeopathische artsen gebruiken al eeuwenlang oplossingen die zo sterk verdund zijn, dat deze oplossingen slechts nog enkele moleculen van de werkzame substantie bevatten.

Volgens de gangbare medische maatstaven totaal niet toereikend om meetbare effecten te kunnen hebben. Toch blijken deze homeopatische middelen met uiterst minieme hoeveelheden van natuurlijke substanties die dezelfde symptomen oproepen als de aandoening zelf echt te werken om het zelfgenezend vermogen van de patiënt te activeren.

De homeopatische arts schud ieder oplossing gedurende ten minste tien seconden. Dit schudden wordt ‘succusie’ genoemd. Waarom werkt dit, omdat homeopaten geloven hetgeen een ziekte veroorzaakt, kan ook een ziekte kan genezen, en het water wordt een krachtig medicijn omdat het na elke oplossing hevig wordt geschud. Hippocrates sprak eveneens over de kracht van watermoleculen.

Ook in de ayurveda en de Chinese geneeskunde wordt er met verdunning gewerkt tot de giftigheid van sommige stoffen volledig is verdwenen en de genezende energetische trilling overblijft, voorbij het stoffelijke.

Ayurveda, homeopathie en de Chinese geneeskunde kennen uitstekende remedies voor bijna iedere soort ziekte. Zij beïnvloeden het zelfgenezend vermogen van het lichaam NIET zoals allopatische medicijnen dit wel doen. Ayurveda, Chinese geneeskunde en de homeopathie maken reinigingsprocedures aan en algemene gezondheid en het detoxsysteem (recyclingssysteem) versterkende medicijnen om het lichaam in staat te stellen om toxines en afvalstoffen kwijt te geraken en ziektekiemen te bestrijden.

Ayurveda aanvaardt het beginsel dat ‘het gelijke het gelijke geneest’, zelfs op uitgebreidere schaal, door ervan uit te gaan dat elk deel in het lichaam zijn tegenhanger heeft in planten, mineralen, en zelfs kleuren en geluiden, die bij elke behandeling kunnen worden gebruikt.

Het krachtig schudden stelt de werkzame substantie in staat haar ‘afdruk’ achter te laten in de watermoleculen, op een wijze dat er een submoleculaire herstructurering in het water ontstaat. Het is deze afdruk in het water die er oorzaak van is dat dezelfde reactie optreedt als het geval zou zijn geweest wanneer de werkzame substantie zelf nog in het water aanwezig zou zijn.

Het is een voorbeeld van nieuw inzicht dat rekening houdt met de wereld van energieën waarin materie gecreëerd wordt, in de meest letterlijke zin, een kwantumsprong dat zijn uitwerking op de gezondheidszorg niet zal missen. Idealiter moeten we ons bewustzijn verder verruimen naar transcendentaal monisme, het domein van de kwantumfysica en dat verklaart dat stof voortkomt uit de universele geest en dat watermoleculen het snelst de trillingen van het golf – aspect van energie kunnen opnemen.

De boodschap van water, Masaru Emoto

Masaru Emoto was een Japans onderzoeker die vooral bekend is door zijn omstreden onderzoek naar het vermeende geheugeneffect van water en de energetische eigenschappen ervan. Water is een van de vijf elementen: aarde, water, vuur, lucht en ether.

Masaru Emoto is sterk geïnteresseerd in de moleculaire structuur van water en hoe deze kan beïnvloed worden door menselijke intenties. Water is de meest ontvankelijke van de vijf elementen, hij vroeg zich af of het zou reageren op buitennatuurlijke of onnatuurlijke gebeurtenissen.

Hij zette een aantal onderzoeken op, zorgde voor mentale stimuli en fotografeerde het water onder een microscoop. Van elke watermonster goten zij telkens 0,5 cc op vijftig petrischaaltjes. Deze petrischaaltjes bevroren we drie uur lang op -25°c.

Deze petrischaaltjes met de bevroren monsters werden geplaatst in een koelkast van -5°c bij een microscoop met camera, en er werden foto’s genomen van elk van de vijftig bevroren waterdruppels. Eerst werd water gefotografeerd waar er geen prikkels van emotionele informatie aan was toegevoegd.

Daarna deden we hetzelfde met het water waaraan er wel prikkels van emotionele informatie aan waren toegevoegd. Er werden voor- en na- foto’s genomen en vergeleken met de verschillen.

Bij de watermonsters met negatieve emotionele prikkels bleken de ijskristallen nogal chaotisch gevormd te zijn, asymmetrisch van vorm en onvolmaakt, alsof ze beschadigd waren. Toen we de emoties, liefde en dankbaarheid projecteerden, kregen we prachtige symmetrisch gevormde kristallen.

Op zulke momenten, is het water vredig, denk ik. Deze vredige woorden waren eveneens in staat om het water te beschermen tegen de schadelijke invloeden van een computer, televisie, magnetron en mobiele telefoon. Liefde is de actieve energie en dankbaarheid de passieve energie, net als yin en yang.

Samen kunnen ze de wereld tot een paradijs maken, waarbij Masaru Emoto twee delen dankbaarheid wil koppelen aan een deel liefde, zoals de chemische samenstelling H2O of water ons laat zien.

De wereld is verbonden door liefde en dankbaarheid en water draagt deze boodschap uit.

Homeopathie is een watergeneeskunde. Masaru Emoto nam eveneens water van de Fujiwara dam. Een watermonster lieten we reinigen door Zen Boeddhistische monniken, een ander watermonster lieten we onaangeroerd. Het monster dat gereinigd was door het Zen Boeddhistische meditatie van dankbaarheid en liefde leverde eveneens mooie kristallen op.

Bij volgende onderzoeken heeft Ms Masaru Emoto woorden geplakt op flessen gedestilleerd water en een nacht laten staan. Gedestilleerd water laat normaal slechts een kleine hexagonale vorm zien zonder een enige franje. Er zijn zoveel mooie kristallen gevormd van water van flessen met positieve woorden.

Woorden zoals ‘chi van liefde’, ‘dank je’, hadden de mooiste kristallen. Mr. Emoto heeft het over de intentie of gedachte als drijvende kracht.

Elk woord heeft volgens Masaru Emoto een unieke vibratie, die zich in de structuur van een watermolecuul vestigt en beïnvloedt. Hoe die invloed op de watermoleculen precies werkt, weet niemand, behalve de watermoleculen zelf.

Wij bestaan voor 90% uit water

Het wordt pas interessant en fascinerend als je bedenkt dat wij voor 90% uit water bestaan.

Dat geeft te denken nietwaar? Als gedachten dat met water kunnen doen, wat kunnen dan gedachten dan met ons doen? Water: you make me sick, i wil kill you! Gedachten hebben invloed op ons lichaam en kunnen alle watermoleculen in ons lichaam als dusdanig veranderen zowel in positieve zin als negatieve zin.

Gedachten kunnen het lichaam doen verouderen of verjongen, ziekte creëren of gezondheid creëren en een toestand van ongelukkig zijn of gelukkig zijn scheppen. Emoties zijn een geschenk voor de mensen. Het zijn bewegingen van energie veroorzaakt door wat we voelen dat voortkomt uit onze gedachten.

Deze bevindingen van Dr Masaru Emoto bewijzen dat emoties invloed hebben op het water op een wijze dat er een submoleculaire herstructurering in het water ontstaat.

Het is echt belangrijk dat je jezelf goed voelt, want dit ‘je goed voelen’ is het signaal dat naar het universum gaat en dat meer van hetzelfde naar je toe trekt. Dus hoe vaker je erin slaagt je goed te voelen, hoe vrediger alle watermoleculen in je lichaam zijn waardoor je gezonder en jonger blijft, en des te meer dingen je aantrekt waardoor je jezelf goed voelt en dat je leven naar hogere aspiraties of plan zal leiden.

Watermoleculen lijken een verborgen schakel te zijn om geestelijke informatie te laten communiceren met lichaamscellen. We weten dat hormonen bij negatieve emoties kunnen veranderen in dodelijke hormonen, watermoleculen nemen de energetische essentie op van deze hormonen.

Het is onmogelijk om je slecht te voelen en tegelijkertijd goede gedachten te hebben, je kunt je lichaam nooit bedriegen met gevoelens en de emoties die je ervaart. Jouw lichaam volgt exact jouw geestelijke bevelen op.

Watermoleculen zij in staat om het trillingspatroon van je gedachten en gevoelens op te nemen. Water is bijzonder en dat zie je aan het feit dat het een geheugen heeft. Het lijkt vervolgens plausibel aan te nemen dat watermoleculen eveneens energetische trillingen van bepaalde substanties kunnen opnemen, omdat er een trilling aan toegevoegd is door de intentie van de homeopathisch arts en de intelligentie dat vervat is in de gebruikte substantie.

Intelligentie is eveneens trilling, en een watermolecuul kan dit opnemen en opslaan. Vandaar dat homeopathie inderdaad werkt. Is dat geen plausibele suggestie voor onze wetenschap om dit terrein iets meer te gaan verkennen? Het valt wel niet te meten, die onvindbare connectie tussen intenties, gedachten, gevoelens en emoties op watermoleculen, en de intelligentie van substanties op de watermoleculen, snap je?

Het is merkwaardig dat de reguliere geneeskunde nog steeds beweert dat homeopathie nog steeds op het placeboeffect rust van de patiënt, dus op het geloof van de patiënt berust die overtuigt is dat het middel zal werken.

Dat wordt door het beknopte denken van rechtlijnige wetenschappers nog eens bevestigt door het feit dat homeopatische verdunningen, de zogenaamde potenties, nog steeds blijven doorwerken als de verdunningen zo ver zijn doorgevoerd dat er van het oorspronkelijke substantie of middel geen atoom meer aanwezig is.

Masaru Emoto wilde wetenschappelijk bewijs vinden over het vermogen van water om informatie op te slaan en te herinneren, maar hij overleed in 2014 op 71 jarige leeftijd.

Water is een stof met nog veel onbegrepen eigenschappen, waarschijnlijk wetenschappelijk niet te bewijzen. Het is een mogelijkheid, het domein van de kwantumfysica. Er zijn nu eenmaal onstoffelijke verschijnselen. We kunnen ze niet blijven ontkennen. Water is niet alleen een vloeistof, maar een heel bijzonder vloeibaar kristal, en kristallen zijn geheimzinnige structuren die herinneringen kunnen vasthouden.

In het geval van homeopathie, het wezen van de geneeskundige mogelijkheden van het opgeloste substantie of middel. De substantie of het middel is pure informatie geworden, die door het water (oplosmiddel) wordt doorgegeven tot ver voorbij het zogenaamde getal van Avogadro: dat is de oplossing waaruit het laatste stoffelijke deel van het opgeloste substantie of middel volledig is verdwenen. Homeopathie heeft een waardevolle bijdrage aan de gezondheid van de mensheid.

De echte toekomstige doorbraak: Psychotronica

We moeten eenmaal begrijpen dat er een samenhang is tussen materie en energie. Energie heeft een soortgelijk verband met het bewustzijn. Dat is nieuw, en voor degenen die zich toeleggen op deze nieuwe holistische benadering in de gezondheidszorg, is dit geen probleem.

Voor de aanhangers van de oude paradigma’s in de fysica en de medische wetenschap, is het verband energiebewustzijn blijkbaar onverteerbaar.

De zwaarste klap voor deze verouderde paradigma’s, is de verklaring die inherent is aan deze definitie, namelijk dat aanhangers van fysica en medische wetenschappers zichzelf niet langer als objectieve waarnemers mogen beschouwen. Want hun bewustzijn oefent een invloed uit op de uitslag van experimenten en het resultaat van processen. Of zij dat nu geloven of niet, ongeacht of zij die invloed wel of niet proberen uit te oefenen.

Bewustzijn heeft een energiecomponent, en wat deze energie is weten we niet, maar het bewustzijn is al lange tijd bewust van zichzelf. Nu wordt het bewustzijn bewust dat de bron ervan niet alleen in de hersenen moet worden gezocht, maar dat het individueel bewustzijn opereert in het grotere energieveld van het universum.

Dus jouw individuele bewustzijn maakt deel uit van een veel groter bewustzijn dat eveneens deel uitmaakt van een nog groter bewustzijn. Alles wat wij kennen en ervaren is ontstaan door een gedachte en daar een voorstelling van te maken.

Het lijkt er op dat we iets herinneren doordat we met ons bewustzijn bij wijze van spreken even gaan rondneuzen of grasduinen in de akasha kronieken van de allesomvattende intelligentie van de kosmos. De architect ziet eerst het gebouw voor zijn geestesoog en kan pas nadien schetsen maken.

Vervolgens zal hij de sterkteberekeningen, materialen, bouwtekeningen, fundament enzovoort op het plan uitwerken om ten slotte tot de bouw ervan te kunnen overgaan. Een kunstwerk, meubels, uitvindingen enzovoort worden door de ontwerper eerst gezien en geschetst, waarna een blauwdruk de ontwerper in staat stelt het te fabriceren.

We weten dat bij het ontwerpen van een kledingstuk een creatie ontstaat in het bewustzijn waaruit een patroon gemaakt wordt om het kledingstuk te vervaardigen.

Waarom zou de homeopathische geneeskunde met oplossingen waarin maar enkele moleculen van de substantie aanwezig zijn, om dezelfde reden geen gezondheid kunnen genereren en zieke mensen helpen zichzelf te genezen?

Deze substantie bestaat dankzij de allesomvattende intelligentie van de kosmos en heeft steeds een golfaspect in zich, de trilling van het bewustzijn. Het bewustzijn brengt het uit ‘energie bestaande zaad’ van de schepping voort. Gezondheid, welzijn en geluk vallen hieronder.

Psychotronica is een tak van wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van de wisselwerking tussen mensen en hun innerlijke en uitwendige omgeving, samen met alle energetische processen die daarbij horen.

Het is een studie dat de energetische werking van de hersencellen onderzoekt en hoe de invloed wordt uitgeoefend op alle lichaamscellen, cellen van andere organismen tot zelfs anorganische materie, eveneens het domein van de kwantumfysica.

Psychotronica onderkent het feit dat er een samenhang bestaat tussen de materie, bewustzijn en energie en dat leidt tot een nieuwe interpretatie van het menselijke lichaam, alle levensprocessen en de materie. Precies zoals de prehistorische sjamanen wisten dat alles met alles verbonden was en alles bestaat uit energie.

Zo is de natuur: die denkt noch handelt rechtlijnig.

Dr. Hauschka uit Duitsland heeft zouten van zware metalen opgelost in water. We weten hierbij dat deze zouten van zware metalen uiterst giftig zijn. Dr. Hauschka deed eerst een verdunning van 1 op 10, van daaruit weer 1 op 10 zodat er 1 op 100 ontstond en zo verder.

Elke decimale verdunning kreeg de vermelding D met het verdunningsgetal. Hij bleef zo verder doorgaan met verdunningen, de potenties. Hij merkte eveneens dat bij krachtig schudden er een versterking van de werking optrad.

Dr. Hauschka maakte van zouten als loodnitraat, goudchloride, cyaankali en het uiterst giftige kwikzilverchloride 60 flesjes aan met alle soorten potenties van D1 tot en met D 60. Interessant om te weten is dat bij de potentie vanaf D24 geen oorspronkelijke stof meer aanwezig is.

Daarop nam Dr. Hauschka zaden van gladiolen om te laten kiemen in de zestig potenties.

Nadat deze zaden in deze potenties waren gekiemd werden ze uitgeplant om verder te groeien, knollen te vormen en tot bloei te komen. Een rechtlijnige wetenschapper zou verwachten dat het sterke gif van deze zouten van zware metalen van de lage potenties groeiremmingen zou geven.

Omgekeerd zou men verwachten dat naarmate de potenties hoger waren dat de kiemen zich verder normaal zouden ontwikkelen tot bloeibare gladiolen.

Maar niets van dit alles. Het minachtende oordeel van de door het beknopte denken van rechtlijnige wetenschappers of denkers werd vierkant tegengesproken. Het resultaat was verbluffend, het bleek tot aan de zestigste potentie (waar er geen spoor meer te vinden is van het zout van de zware metalen), dat er op regelmatige afstanden groei- en bloei remmingen optraden afgewisseld met groei- en bloei versnellingen.

De enige uitzondering was van loodnitraat waarbij gladiolen tot aan de dertigste potentie niet in bloei kwamen. In het hele onderzoek van Dr. Hauschka ontstond er een golvende curve, dat gehakt maakte van het rechtlijnige denken van wetenschappers.

Er werden gelijkaardige proeven gedaan op muizen, die oorzweertjes kregen van kopersulfaat tot aan de D23. Ik neem aan dat je niet gelooft dat deze muizen geloofden dat ze zwerende oren zouden krijgen van kopersulfaat.

Bij dubbelblind proeven waarbij artsen absoluut niet weten wat ze bij hun patiënten toedienen, en de patiënten niet weten wat ze toegediend krijgen, bleek dat homeopatische middelen overduidelijke beter werkten dan het neutrale water.

De informatieoverdracht houdt echt niet op bij D60, de golvende curve ging verder tot D10.000. De intelligentie van informatie is toch ongelooflijk krachtig als het tot D10.000 nog steeds informatie geeft.

Deze onderzoeken maken dus duidelijk dat het niet alleen om het geloof van de patiënt in een middel is dat hem of haar zal genezen gaat. Het feit dat deze onderzoeken ook voor planten en dieren opgaan, bewijst dat we niet met een placeboeffect te maken hebben zoals tegenstanders blijven argumenteren.

Ik zou zeggen, laat ze maar kletsen met kleppen rond hun ogen zodat ze alleen maar hun neuspuntje kunnen zien. Een duidelijk onderzoek om de leemte in onze kennis op te vullen met kennis van natuurlijke intelligentie.

Gepubliceerd op 21/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Lieve vrienden, Vandaag wil ik graag iets ophelderen. Ik heb gemerkt dat er recentelijk steeds meer mensen zijn die lijden aan ernstige, ongeneeslijke ziekten en die door het medische systeem als uitbehandeld worden beschouwd. Deze mensen worden helaas aan hun lot overgelaten. Dit is een tragische situatie en lijkt onveranderlijk. Uit wanhoop wenden deze mensen zich tot alternatieve geneeswijzen zoals Ayurveda en Germaanse geneeskunde. Dit is een volkomen begrijpelijke en menselijke reactie. Het weerspiegelt een fundamenteel probleem binnen de conventionele medische sector, waar men vaak niet in staat lijkt te genezen. De onderliggende waarheid is dat het lichaam alleen zichzelf [...]

    By Published On: 16/04/2024
  • Zoals U denkt, zo zal je zijnZoals u denkt, zo zal je zijn is een wetmatigheid in de zelfvervullende gedachte waarmee je dingen aantrekt waar je aandacht naartoe is gegaan. Zeer belangrijk om dit te begrijpen, want dat geldt ook voor je gezondheid.Aandachtsenergie werkt als een magneet, het is onmogelijk om je aandacht op goede gezondheid te richten als je gelooft dat je gezondheid afhankelijk is van een immuniteitssysteem. Het begrip immuniteitssysteem als verdedigingssysteem brengt jou naar het duale denken waarbij je de oorzaak van ziekte buiten jezelf plaatst.Maar als je je aandacht richt op het zelfhelend vermogen van je [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Het nocebo effect. Dit artikel gaat over de kracht van overtuigingen. Overtuigingskracht wordt vaak onderschat. Onlangs las ik het verhaal over een arts die een röntgenfoto liet maken van zijn longen. Daarop bleek een donkere vlek aanwezig te zijn die men herkende als een longkanker. Door deze diagnose stortte de innerlijke wereld van de arts in en binnen twee maanden overleed deze arts. Toen men iets later van dezelfde arts oudere röntgenfoto’s ontdekte die meer dan 30 jaar oud waren, bleek hetzelfde vlekje reeds aanwezig te zijn, dat eigenlijk toen over het hoofd was gezien. Dit is een voorbeeld van [...]

    By Published On: 20/03/2024